Vaikų socializacijos centruose tęsiamos EQUIP programos diegimo veiklos

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais – šešiais Lietuvos vaikų socializacijos centrais (VSC) – tęsia EQUIP programos diegimą bei pozityvios personalo kultūros kūrimą VSC. Balandžio mėn. vyko trečiasis 40 val. trukmės supervizijų mokytojams (auklėtojams) ciklas visuose šešiuose vaikų socializacijos centruose, o vienam centrui išreiškus pageidavimą supervizijas projekto ekspertė vaikų psichoterapeutė dr. Vaida Kalpokienė pravedė ir gegužės mėn. Ketvirtasis supervizijų mokytojams (auklėtojams) ciklas planuojamas prasidėjus naujiems mokslo metams.

Gegužės mėn. EQUIP užsiėmimų vedantieji rinkosi į šeštąją superviziją, kuri vyko kartu su švietimo pagalbos specialistams skirtu pasitarimu. Pastarojo renginio metu buvo aptarta EQUIP programos diegimo ir vykdymo VSC pažanga 2012 – 2013 mokslo metais, darbo grupėse metu nagrinėtos efektyvesnio EQUIP programos integravimo į bendrą VSC ugdymo procesą galimybės. Projekto vadovė Justė Kelpšaitė pabrėžė, kad projektas jau artėja į pabaigą, ypač atsižvelgiant į tai, kad vasaros mėnesiais veiklos socializacijos centruose gerokai sulėtėja, todėl yra svarbu jau dabar pradėti kalbėti apie EQUIP vykdymo bei kokybės užtikrinimo perspektyvas pasibaigus, įvardinti konkrečius žingsnius bei priemones, kurių kiekvienas centras gali imtis ar imsis tęstinumo užtikrinimui. Kita supervizija programų vykdytojams planuojama birželio mėn.

Balandžio ir gegužės mėn. VSC buvo tęsiami bendri pasitarimai, kurių tikslas – sudaryti galimybę rastis abipusiai konstruktyviai diskusijai tarp vaikų socializacijos centrų auklėtojų, mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų, bei suteikti progą analizuojant sudėtingesnius darbo atvejus mokytis kartu ieškoti galimų sprendimo būdų. Kaip ir Vėliučionių, Kauno bei Kauno VSC „Saulutė“, gegužės mėn. bendri pasitarimai pradėti vykdyti Širvėnos VSC, o birželio mėn. planuojama pradėti šią veiklą vykdyti ir Vilniaus VSC bei tęsti VSC „Širvėna“.

EQUIP programos tęstinumo užtikrinimui VSC, bei tolesnei jos plėtrai į jaunimo mokyklas, bendrojo lavinimo mokyklas, profesinio rengimo centrus ar kitas (mokymo) įstaigas, susiduriančias su delinkventinio elgesio paaugliais ar rizikos grupėmis, yra tikslinga parengti nacionalinius EQUIP programos mokytojus. Nacionaliniai EQUIP programos mokytojai – tai sertifikuoti specialistai, galintys mokyti kitus, kaip vykdyti EQUIP programą. Atsižvelgiant į tai, birželio mėn. 10-13 d. Vilniuje vyks nacionalinių EQUIP programos mokytojų mokymai, į kuriuos atranka buvo vykdyta šių metų gegužės mėnesį. Įgyvendinamo projekto rėmuose bus parengti 6 nacionaliniai mokytojai.

Prieš vasaros atostogas planuojama baigti EQUIP užsiėmimus trečiosioms ugdytinių grupėms penkiuose VSC, o Vilniaus VSC – ir ketvirtajai grupei. Nuo rugsėjo mėn. EQUIP užsiėmimai ir toliau bus tęsiami visuose vaikų socializacijos centruose iki projekto pabaigos lapkričio mėn.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje.

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Grūzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.