Psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisės bus ginamos ir Lietuvos periferijoje

Jau ketvirtus metus VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ sėkmingai įgyvendina iš Nyderlandų Karalystės perimtą ir Lietuvos situacijai adaptuotą Paciento patikėtinio programą, užtikrinančią psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių įgyvendinimą Vilniaus mieste. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir paslaugos teikiamos tik Vilniuje besigydantiems asmenims. Šiemet, siekiant gilinti specialistų žinias ir skatinti gerosios praktikos bei paslaugų plėtrą iš sostinės į mažiau pažangius Lietuvos regionus, su Paciento patikėtinio programa bus supažindinami Telšių, Visagino, Marijampolės, Rokiškio ir Kelmės savivaldybių tarnautojai bei viešųjų paslaugų teikėjai. „Praktika rodo, kad paciento patikėtinio paslaugų poreikis egzistuoja ne tik Vilniaus mieste, bet ir visoje Lietuvoje – į Vilniuje dirbančius paciento patikėtinius kreipiasi pacientai ir iš kitų rajonų. Psichikos sveikatos paslaugų vartotojai menkai išmano savo teises, jiems reikalingos dažnos konsultacijos ir pagalba,“ – teigia įstaigos direktorė Dovilė Juodkaitė.

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis tenka naudotis gana nemažam procentui šalies gyventojų: psichikos ir elgesio sutrikimų ligų grupės paplitimas tarp Lietuvos gyventojų 2008 m. siekė apie 5 proc. „Dėl dažnų teisės į informaciją, privatumą, nuosavybę, švietimą, užimtumą pažeidimų, diskriminacijos bei teisių apribojimų, tokio kaip judėjimo laisvės ribojimas, sprendimų priėmimas už pacientus ir t. t., – asmenys, turintys psichikos negalią, tampa viena didžiausių žmogaus teisių pažeidimo rizikos grupių,“ – teigia D. Juodkaitė.

Išskiriamos keletas šių žmogaus teisių pažeidimų priežasčių: nacionalinių įstatymų neatitikimas tarptautiniams dokumentams, netinkama institucijų vidaus politika, darbuotojų žinių stoka, psichikos sutrikimų turinčių asmenų žinių apie savo teises bei jų užtikrinimo galimybes stygius. Siekdama gerinti žmonių, turinčių psichikos sutrikimų, padėtį, tobulinti jiems teikiamas paslaugas ir didinti jų efektyvumą ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos regionuose, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ šiemet vykdo projektą „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, kurį bendrai finansuoja Lietuvos Respublika bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Projektas orientuotas į paciento patikėtinio programos gerosios praktikos pavyzdžio plėtros iš Vilniaus miesto į probleminius Lietuvos regionus skatinimą siekiant garantuoti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių įgyvendinimą bei nepriklausomą stebėseną tiek stacionariai, tiek ambulatoriškai.

Projekto metu numatyta parengti medžiagą specialistų mokymams; atlikti tyrimą, analizuojantį dokumentus, reglamentuojančius skundų nagrinėjimo tvarką bendradarbiaujančiose institucijose; įgyvendinti teorinį-praktinį seminarą „Paciento patikėtinio veikla: Vilniaus miesto ir Europos patirtis“ Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės regionuose; sukurti 3 paciento patikėtinio programos diegimo modelius bendradarbiaujančių savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose; išleisti specializuotą leidinį; surengti informacinį renginį.

Tikimasi, kad pasibaigus projektui ir sukūrus konkrečius paciento patikėtinio veiklos modelius bus galima įdiegti greičiau, efektyviau, konstruktyviau bei bendradarbiavimo principu grįstą ginčus ir konfliktus sprendžiančią sistemą.

Apie programą „Paciento patikėtinis“:

Paciento patikėtinio projektas pradėtas įgyvendinti remiantis vienu iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos 2006–2010 metams įtvirtintu prioritetu – žmogaus teisių garantavimu bei paciento patikėtinio programa, bei vėliau 2007 metais LR Seimo priimtos Psichikos sveikatos strategijos žmogaus teisių užtikrinimo nuostata. Šio projekto siekiamybė – panaudojant jau turimą patirtį ir sukauptas žinias plėsti paciento patikėtinio programą į kitų savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigas.

Paciento patikėtinis − tai asmuo, kuris psichikos sveikatos įstaigose tarpininkauja tarp paciento ir gydymo įstaigos, išreikšdamas nepriklausomą nuo gydymo įstaigos poziciją ir palaikydamas pacientą santykiuose su personalu. Paciento patikėtinis atlieka tris esmines funkcijas: (1) tarpininkavimas ir atstovavimas esant nusiskundimams, (2) informavimas bei (3) sisteminių trūkumų identifikavimas ir viešinimas. Paciento patikėtinio pareigybė sudaro sąlygas, kad įstaigose kylantys pacientų nusiskundimai ar nepasitenkinimai būtų išsprendžiami operatyviai, būtų paremiamas klientas, kaip silpnesnioji konflikto pusė. Įžvelgiamas šios efektyviai veikiančios skundų pateikimo ir išsprendimo sistemos naudingingumas ir pačioms psichikos sveikatos įstaigoms, kai identifikuoti trūkumai pašalinami tame lygmenyje, kuriame jie ir kilo, išvengiant tolimesnių sunkumų.

Daugiau informacijos:

Rūta Juodelytė
tel.: +370 5 2715762
faks.: +370 5 2715761