Kompleksinės paslaugos ir smurto prieš moteris ir vaikus su negalia prevencija

Projekto aprašymą lengviau suprantama kalba rasite čia.

Įgyvendinimo periodas

2023 kovas – 2025 sausis

Finansavimo šaltinis
Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Šio projektu siekiame gerinti atpažinimą, fiksavimą ir tobulinti atsaką į smurtą prieš moteris ir vaikus su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas tobulinti stebėsenos sistemas, smurto atpažinimą ir pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje bei apie institucinį smurtą prieš žmones su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia, gaunant paslaugas. Tuo siekiama prisidėti prie pakantumo šioms smurto formoms mažinimo, o taip pat prie valdžios institucijų atsako bei pagalbos prieinamumo nukentėjusiems asmenims gerinimo.

Projekto tikslai bus pasiekti įgyvendinant šias veiklas:

  • Sukuriant ir pritaikant priemones bei įrankius, kurie padės lengviau atpažinti išnaudojimą ir smurtą. Šios priemonės apims: stebėsenos metodologiją ir jos taikymui skirtus įrankius, mokymų programą, pagal kurią bus rengiami specialistai tarpsektorinėms komandoms, kurios įgyvendins paslaugų ir programų, skirtų moterims ir vaikams su negalia, stebėseną.
  • Sukuriant tarpsektorinį ir tarpdisciplininį algoritmą kaip koordinuoti atsaką į smurtą bei išnaudojimą, šis algoritmas padėtų susistiprinti koordinuotą pagalbos teikimą nuo smurto nukentėjusioms moterims ir vaikams su negalia. Šis algoritmas bus sukurtas pasitelkiant specialistus iš skirtingų sektorių, taip pat sprendimų priėmėjus.
  • Pateikiant rekomendacijas paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui. Rekomendacijos bus pateiktos atlikus tyrimą nagrinėjantį, kokie teisės aktai apibrėžia smurtą prieš moteris ir vaikus su negalia Lietuvoje bei kaip šie jie atliepiami praktiškai teikiant paslaugas. Tyrime taip pat bus sistemizuota informacija, kur nukentėję asmenys gali gauti pagalbos.
  • Drauge su projekto partneriais bus atlikta visų projekte dalyvaujančių šalių situacijos lyginamoji analizė bei suorganizuota tarptautinė konferencija.

Projekto partneriai:

Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre (Vengrija), IRSSV – Social Protection Institute Of The Republic Of Slovenia (Slovėnija), Kera Foundation (Bulgarija), Forum Pro Lidska Prava, ZS (Čekijos Respublika), FENACERCI – Federacao Nacional De Cooperativas De Solidariedade Social Cooperativa FCRL (Portugalija)

Projekto biudžetas:  508 526.06 Eur

Mūsų biudžeto dalis:  72 094.46 Eur

Sutarties numeris: 101049690

Šį projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei kita finansavimą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.