VSC ugdytiniai EQUIP įgūdžius lavins žaisdami

Vaikų socializacijos centruose (VSC) dirbantiems švietimo pagalbos specialistams bei mokytojams (auklėtojams) labai trūksta interaktyvių metodinių priemonių. Atsižvelgiant į tai, 2013 m. rugsėjo mėn. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ išleido žaidimą „Pasirengęs gyvenimui“. Šis žaidimas yra sudėtinė nuo 2012 m. Lietuvos VSC diegiamos bei plėtojamos kognityvinės – elgesio korekcinės programos EQUIP dalis.

Žaidimas „Pasirengęs gyvenimui“ yra skirtas paaugliams nuo 10 metų priimtinu ir žaismingu būdu įtvirtinti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius. Pagrindiniai žaidimo tikslai:

1. išmokti atpažinti keturias pagrindines mąstymo klaidas įvairiais gyvenimo atvejais;

2. lavinti gebėjimą rasti konstruktyvias alternatyvas pastebėtoms mąstymo klaidoms;

3. ugdyti empatiją;

4. išmokti realiai įvertinti situacijas, nekaltinant savęs ar kitų;

5. lavinti gebėjimą priimti kitų požiūrį, ypač kitokį negu savo;

6. išmokti racionaliai vertinti problemas, jų neneigiant arba pernelyg nesureikšminant;

7. išmokti taikyti mąstymo gebėjimus įvairiais atvejais: asmeniniuose santykiuose, darbe, mokymo įstaigoje, bendruomenės gyvenime, kasdienėje veikloje ir susidūrus su psichotropinių medžiagų vartojimu.

 

Žaidimą, kuris savo eiga ir principais primena visame pasaulyje garsų žaidimą „Monopolis“, sukūrė Jungtinių Amerikos Valstijų Kolumbo mieste veikianti organizacija „Alvis House“, kuri padeda jauniems teisės pažeidėjams sugrįžti į bendruomenės gyvenimą. „Alvis House“ darbuotojai pamatė, kad žaidimas „Pasirengęs gyvenimui“ padeda jų klientams išmokti pakeisti mąstymo klaidas teisingais ir konstruktyviais sprendimais įvairiose gyvenimo situacijose užbėgant už akių galimoms problemoms. Itin svarbu tai, kad žaidimo kortelėse aprašytos situacijos atspindi tikrus nepilnamečių kasdienio gyvenimo sunkumus, bei padeda ugdyti pamatinius ir mąstymo gebėjimus bei asmenines jų savybes.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ projektų vadovė Justė Kelpšaitė pasidžiaugė, kad diegiant korekcinę programą „EQUIP“ projekto rėmuose pavyko išleisti ir žaidimą „Pasirengęs gyvenimui“. „Planuojant „Kognityvinės-elgesio korekcijos programos EQUIP diegimo VSC“ projekto veiklas, šio žaidimo išleidimas nebuvo numatytas dėl biudžeto ribotumo“, – sakė J.Kelpšaitė. – „Tačiau visų suplanuotų projekto veiklų įgyvendinimas vadovaujantis racionalumo ir ekonomiškumo principais leido sutaupytą lėšų dalį panaudoti papildomos priemonės – žaidimo „Pasirengęs gyvenimui“- išleidimui“.

Ši veikla yra vykdoma projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.