VSC rengė EQUIP programos diegimo ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimo modelius

Š.m. lapkričio 13 dieną bendrai organizuotas seminaras – pasitarimas bei supervizija su šešių vaikų socializacijos centrų administracijų atstovais bei visais projekto metu parengtais EQUIP programos vykdytojais tuo pačiu buvo ir baigiamasis projekto renginys, kurio metu daugiausia dėmesio skirta pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimui. Pasak, projekto vadovės Justės Kelpšaitės, tik pozityvi įstaigos kultūra gali užtikrinti, kad įdiegta korekcinė programa EQUIP būtų ir toliau sėkmingai įgyvendinama, o kognityvinės-elgesio terapijos principai taikomi kasdienėje vaikų socializacijos centrų veikloje.

Atsižvelgiant į tai, kad išankstinės neigiamos nuostatos delinkventiškų paauglių atžvilgiu apima netikėjimą, kad jie gali pasikeisti, ir atitinkamą elgesį, seminaro – pasitarimo dalyviai buvo kviečiami atlikti interaktyvią užduotį ir patirti, ką išgyvena žmonės su “priklijuotomis etiketėmis”. Ši užduotis taip pat padėjo dalyviams pastebėti ir įsisąmoninti savo kasdienio elgesio modelius, kurie sąlygoja santykius su kolegomis ir automatiškai – bendrą įstaigos mikroklimatą.

Ne mažiau svarbi seminaro-pasitarimo dalis – konkretaus ir unikalaus EQUIP programos diegimo ir tolesnio pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimo modelio kiekviename VSC išgrynininimas, pristatymas bei aptarimas. Nepaisant to, kad VSC darbą reglamentuoja tie patys teisės aktys, kiekvienas jų turi savo specifiką, personalo ypatumus bei kvalfikaciją, taiko skirtingus vaikų socialinių, darbinių kompetencijų ugdymo metodus. Projekto ekspertė dr.Vaida Kalpokienė teigia, kad patys sukurdami savo tolesnės veiklos modelius dalyviai labiau juos įsisavina, tampa jų “šeimininkais”, “advokatais”, todėl tikėtina, kad ir įyvendins juos atsakingai, o ne formaliai. Labai svarbu, kad dvejus metus diegta korekcinė programa EQUIP, bei su jos įgyvendinimu susiję teigiami įstaigų pokyčiai toliau būtų palaikomi ir vystomi. Tam reikalinga ir tam tikra politinė valia, VSC steigėjų parama.

Renginys organizuotas projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.