Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje

Trys nevyriausybinės organizacijos – Lygių galimybių plėtros centras, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras, gavę paramą pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ pradėjo įgyvendinti projektą „Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje“.

Europos Sąjungos šūkyje „Suvienijusi įvairovę“ įprasminta nuostata, kad vertingiausias Europos turtas yra nepaprasta jos žmonių įvairovė. Tačiau Europos Komisija reiškia susirūpinimą, jog dėl išankstinių nusistatymų ir stereotipų žmonės vis dar susiduria su nepagrįstai neteisingu elgesiu, taip pat ir Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, jog dėl įvairių tapatybės aspektų (amžiaus, lyties, negalios, etniškumo, lytinės orientacijos ir kt.) žmonės patiria sunkumus įsidarbinimo, mokslo, paslaugų srityse ar net socialinę atskirtį. Lietuvos Nacionalinėje antidiskriminacinėje 2009-2011 metų programoje pažymima, jog apie 50 proc. Lietuvos gyventojų pateisintų darbdavius, atsisakančius įdarbinti vyresnio amžiaus žmones; apie 22 proc. respondentų mano, jog jaunų žmonių teisės yra vienos iš dažniausiai pažeidžiamų; didelis nepakantumo ir netolerancijos lygis yra LGBT atžvilgiu, pvz., 51 proc. apklaustųjų nerinktų kandidato į Seimą ar savivaldybės tarybą, jei ji(s) atvirai pripažintų savo homoseksualumą; 69,2 proc. nenorėtų gyventi kaimynystėje su romais, 55,7 proc. – šalia čečėnų, 44,5 proc. – šalia musulmonų, 31,3 proc. – šalia juodaodžių.

Projekte vadovaujamasi nuostata, kad į žmogaus teisių pažeidimus negalima žiūrėti selektyviai, o diskriminacijos prevencijos klausimus būtina spręsti kompleksiškai – įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines nuostatas sprendimo ar poveikio galią turinčias grupes. Įvertinus tai projekto struktūra grindžiama kompleksišku požiūriu. Veiklos orientuotos tiek į plačiąją visuomenę, tiek į tikslines, diskriminacijos užimtumo srityje prevenciją sustiprinančias poveikio grupes (darbdavius, profsąjungas, NVO). Parenkant veiklas, jų formatus, metodikas įvertinami skirtingų poveikio grupių savitumai (jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, žmonės su negalia, romų bendruomenės atstovai ir kt.). Dirbant su tikslinėmis grupėmis taikomi inovatyvūs metodai, orientuoti ne į sausą informacijos perteikimą, bet atvėrimą galimybių įgyti naujų žinių, kritiškai permąstyti egzistuojančias stereotipus ir praturtinus emocinį, patyriminį bagažą formuoti pozityvias vertybines nuostatas, kurios užtikrina siekiamų rezultatų tvarumą.

Numatomos pagrindinės projekto veiklos: laidų ciklas žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos ir pagarbos įvairovei tema; NVO kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje; profsąjungų atstovų kompetencijų stiprinimas diskriminacijos prevencijos srityje; darbdavių atstovų informavimas; šviečiamųjų renginių lygių galimybių ir nediskriminavimo klausimais organizavimas; viktorinos „Atpažink ir įveik nelygybę“ organizavimas; bei susitikimų su įvairių bendruomenių atstovais organizavimas.

Projektą įgyvendinančios organizacijos tikisi, jog šis dvejų metų trukmės projektas turės ilgalaikį išliekamąjį poveikį. Numatoma, jog visi projekto leidiniai bus prieinami visuomenei pasibaigus projektui. Parengtos viktorinų koncepcijos ir klausimynai taps pagrindu organizuoti panašaus pobūdžio jaunimui skirtus antidiskriminacinius renginius ir pasibaigus projektui. Radijo ir televizijos laidos formuos vertybines nuostatas ir stiprins bendrą nepakantumo diskriminacijai kontekstą, o bendruomenėms skirti renginiai įgalins jų narius pilietiškai ir aktyviai spręsti kylančias problemas darbo rinkoje ir visuomenėje. Išaugusios NVO ir profsąjungų kompetencijos antidiskriminacijos srityje paskatins veiksmingą jų bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią pažeidimams bendruomenių, savivaldos ir nacionaliniu lygiu, o darbdavių informuotumo didinimas skatins diegti įvairovei atvirą darbo kultūrą. Tokiu būtu galima daryti prielaidą, jog įgyvendintas projektas taps paskata naujoms, įvairias tikslines grupes vienijančioms iniciatyvoms.