Teigiami EQUIP programos efektyvumo vertinimo rezultatai pristatyti vaikų socializacijos centrams

2013 m. rugsėjo 11 d. Vilniuje vykusio pasitarimo metu aptarti projekto „Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose“ pasiekimai bei veiklų tęstinumo užtikrinimas pasibaigus projektui. Susitikime dalyvavo šešių Lietuvos vaikų socializacijos centrų direktoriai, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai, bei projekto veiklas įgyvendinantys ekspertai.

Pristatant projekto veiklas ir rezultatus, bene didžiausias dėmesys buvo skirtas nuo 2012 m. rugsėjo mėn. vykdytam kognityvinės-biheivioristinės korekcinės programos EQUIP vykdymo vaikų socializacijos centruose efektyvumo tyrimui. Preliminarius tyrimo rezultatus pristatė projekto ekspertė vaikų psichoterapeutė dr. Vaida Kalpokienė.

„Tyrimo, kurį sudarė du etapai: prieš EQUIP programos vykdymą ir po jos, metu buvo apklausti 124 paaugliai (11 – 17 m.), iš kurių 74 lankė EQUIP programos užsiėmimus. Likę 50 vaikų socializacijos centrų ugdytinių – palyginamoji grupė. Pokyčio vertinimui buvo naudotas nusikaltusių jaunuolių mąstymo klaidoms, atviro ir paslėpto agresyvaus elgesio įvertinimui skirtas klausimynas HIT (angl. “How I Think”), taip pat keturis Agresijos tipus įvertinantis agresijos klausimynas, bei moralinės brandos stadijų įvertinimui skirtas socialinės refleksijos klausimynas. Kokybinis vertinimas atliktas pasitelkus socialinių įgūdžių klausimyną“ – teigė dr.Vaida Kalpokienė, pristatydama tyrimo metodologiją. Komentuodama tyrimo rezultatus ji pabrėžė, jog skirtumų tarp palyginamosios ir EQUIP grupių pagal HIT klausimyno įverčius prieš EQUIP programos taikymą nepastebėta. Tuo tarpu lyginant abi grupes po EQUIP programos vykdymo vaikų socializacijos cente, pastebėtas statistiškai reikšmingas teigiamas pokytis egocentrizmo, sumenkinimo/klaidingo priskyrimo ir melavimo srityse, t. y. tinkamai vykdoma EQUIP programa turi teigiamų pokyčių vaikų elgesiui ir mąstymui. Plačiau gautus tyrimo rezultatus ekspertė pažadėjo pristatyti apdorojus ir išanalizavus visus tyrimo duomenis.

Pasitarimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas ir EQUIP programos vykdymo integravimui į kasdienę centrų darbotvarkę bei veiklų tęstinumo užtikrinimui pasibaigus projektui. Analizuojant šiuos klausimus, buvo suformuluotos ir vėliau LR Švietimo ir mokslo ministerijai perduotos trys rekomendacijos:

  • Išlaikyti, kad EQUIP programos užsiėmimai VSC vyktų nuolat vienai ar dviem grupėms tuo pačiu metu.
  • Tęsti programos vykdytojų susitikimus, kuriuose jie galėtų aptarti sudėtingus programos vykdymo atvejus tarpusavyje (intervizijos forma) arba pasitelkus samdomą išorinį ekspertą – EQUIP programos supervizorių (supervizijos forma).
  • Organizuoti susitikimus VSC mokytojams/auklėtojams, kuriuos moderuotų samdomas išorinis ekspertas tam, kad būtų keliama mokytojų ir auklėtojų kvalifikacija, formuotųsi efektyvus komandinis darbas įstaigose, kuriamos adekvačios ir konkrečios taisyklės bei pozityvi, socializuojanti įstaigos kultūra.

Visos šios veiklos yra vykdomos projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras – http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras – http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras – http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras – http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė” – http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna” – http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.