Tarptautinio negalės alianso (International disability alliance-IDA) pranešimas skirtas Žmogaus teisių dienai paminėti

DA sveikina naują Jungtinių Tautų partnerystę asmenų su negalia teisėms užtikrinti
2011 m. gruodžio 9 d., Niujorke, penkios Jungtinių Tautų agentūros – Jungtinių Tautų vystymosi programa (UNDP), Vyriausiojo komisaro biuras (OHCHR), Ekonominių ir socialinių reikalų departamentas  (DESA), Pasaulio sveikatos organizacija (WHO) ir Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF), dalyvaujant Valstybių aukšto lygio atstovams ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovams, kartu pristatė Multi-donorų Pasitikėjimo Fondą (Multi-Donor Trust Fund (MDTF)).

Fondo įkurimu siekiama pakeisti ydingą situaciją, kai JT Šalių Grupės skiria nepakankamai dėmesio asmenų su negalia teisėms bei užtikrinti, kad šių asmenų teisių apsauga būtų įtraukta į Junginių Tautų darbą nacionaliniu mastu.

Pagrindiniai Fondo naudos gavėjai bus JT agentūrų šalių ofisai ir nacionalinės neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, bendradarbiaudamos su JT agentūrų šalių ofisais. Paminėtini šie Fondo uždaviniai: gebėjimų ratifikuoti ir įgyvendinti JT Neįgaliųjų teisių Konvenciją stiprinimas; pagalba rengiant specialias iniciatyvas dėl negalios, tokias kaip nacionalines negalės strategijas, teisines ir politines reformas; pagalba užtikrinant dialogą tarp Šalių, neįgaliųjų organizacijų ir JT Šalių Grupių; ir asmenų su negalia matomumo užtikrinimas, remiant neįgaliųjų įtrauktį ir specialių duomenų apie neįgaliųjų statusą ir jų patiriamą diskriminaciją rinkimą.

“Šiuo metu pagrindinė kliūtis yra pinigų į Fondą pritraukimas,” teigia Diane Richler, IDA pirmininkė. “Mes kreipiamės į visas Šalis, dvišalius bei daugiašalius donorus, o taip pat privačius aukotojus, suteikti finansinę paramą Fondui ir taip skatinti neįgalių asmenų teisių užtikrinimą JT darbe besivystančiose šalyse.”

Daugiau informacijos bei pranešimą anglų k. galite rasti čia: www.internationaldisabilityalliance.org