Rūpintis probleminiais vaikais lietuvius mokys norvegai

2009 m. gruodžio 14–18 d. d. įvykusi 15-os Lietuvos specialistų stažuotė Oslo miesto Sagene seniūnijoje (Norvegija) turėtų prisidėti sprendžiant probleminių, t. y. psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių, vaikų integracijos į bendruomenę problemas Lietuvoje. Stažuotė organizuota pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, kurį vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Oslo miesto Sagene seniūnija. Tarp 15 stažuotės dalyvių –Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos specialistai, vaikų socializacijos centrų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Stažuotė, kurios metu aplankytos Sagene seniūnijos Vaiko gerovės tarnyba, vietos mokykla, vaikų ir jaunimo paslaugų centras, jaunimo bendruomeniniai gyvenimo namai ir kt., išklausytos paskaitos, yra viena iš projekte įgyvendinti numatytų veiklų.

Projekto veiklos orientuotos į neefektyviai veikiančią probleminių vaikų globos ir resocializacijos sistemą Lietuvoje, didesnį dėmesį skiriant Jonavos, Tauragės ir Druskininkų rajonų savivaldybėms. Kaip pagrindiniai sistemos trūkumai įvardijami paauglio poreikius atitinkančių ugdymo programų bei darbo metodų stygius, reikiamos kvalifikacijos specialistų trūkumas, ribotos galimybės tobulinti kvalifikaciją bei nepakankamas tarpsektorinis bendradarbiavimas. „Akivaizdu, kad šiuo metu vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taikomos pagalbos bendruomenėje priemonės neefektyvios, neatliepia vaiko individualių pagalbos poreikių. Nepilnamečiai patenka į įstaigas, kuriose programos nėra orientuotos į vaiko reintegravimą į visuomenę. Sistemoje vyrauja poveikis į nepilnametį, o ne į priežastis ir aplinkybes, kurios jį tokiu padarė,“ – teigia organizacijos direktorė Dovilė Juodkaitė.

Nepakankamos specialistų kvalifikacijos problema atskleidžiama taip pat ir 2008-12-07 LRV nutarimu patvirtintoje programoje „Dėl mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas“, kurioje įvardyta, kad viena iš silpnybių Lietuvos švietimo sistemoje yra nepakankamos pedagogų kompetencijos dirbti su nemotyvuotais, linkusiais nusižengti, mokyklos nelankančiais vaikais; taip pat ir neigiamas pedagogų požiūris į mokymosi sunkumų turinčius mokinius. Prie sunkumų paminėtina mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų menka techninė ir metodinė bazė, specialistų trūkumas. Projektu siekiama pasitelkiant pažangią Norvegijos patirtį vaikų resocializacijos srityje inicijuoti specialistų kompetencijų ugdymą, glaudesnį tarpsektorinį bendradarbiavimą Lietuvoje bei pažangių darbo metodų diegimą taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę.

„Oslo miesto Sagene seniūnija istoriškai pasižymi ypatingu dėmesiu vaikų ir jaunimo reikalams, sulaukdama stipraus politinio palaikymo. Sagene seniūnijos patirtis dirbant vaikų resocializacijos srityje apima daugelį probleminių klausimų, pradedant psichikos sveikatos problemomis, narkotikų ir alkoholio vartojimu, šeiminiu smurtu ir baigiant paauglių išlaikymu mokyklose, jų apgyvendinimu ir kt. Sprendžiant šias problemas ypatingas dėmesys skiriamas tarpsektoriniam, tarpinstituciniam bendradarbiavimui: Vaiko gerovės tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su vaikų darželiais, mokyklomis, socialine tarnyba, sveikatos tarnyba, gydytojais, policija, tap pat su vietos ligonine, kalėjimu, vaikų institucijomis, privačiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t. t. Tikimės šią patirtį pritaikyti ir Lietuvoje,“ – pasakoja D. Juodkaitė.

Be specialistų grupės stažuotės Norvegijoje projekte taip pat numatyta surengti kvalifikacijos tobulinimo seminarą Vilniuje, o kvalifikaciją patobulinusių specialistų patirtį pritaikyti kuriant darbo su prasižengusiais nepilnamečiais modelį. Kaip veiklos rezultatą planuojama išleisti ir išplatinti tikslinei grupei – srityje dirbantiems specialistams –skirtą specializuotą leidinį, tokiu būdu suteikiant naujų žinių bei impulsą tobulinti taikomus darbo metodus, bei surengti informacinį renginį LR Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuris, anot projekto vykdytojų, turėtų paskatinti diskusijas ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

„Partneriai iš Norvegijos Karalystės turi ilgametę patirtį prasižengusių nepilnamečių resocializacijos ir globos srityje. Nors Lietuvoje ši sistema yra reformuota, tačiau pasiekti ne visi vaiko teises ir teisėtus interesus užtikrinančios sistemos iškelti tikslai dėl patirties ir kvalifikuotų bei motyvuotų specialistų trūkumo. Tikimės, kad norvegiškosios patirties nuoseklus perdavimas ir pritaikymas Lietuvos situacijai bei šioje srityje dirbančių specialistų mokymai duos teigiamą postūmį nepilnamečių resocializacijos sistemai mūsų šalyje tobulinti,“ – viliasi D. Juodkaitė.

Apie projekto vykdytoją VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“:2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau tekste – GIP) yra jau 28 metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Global Initiative on Psychiatry“ narė – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvai ir regionui.

Organizacijos pagrindinė veikla yra žmogaus ir paciento teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas; poveikis politikai žmogaus teisių ir psichikos sveikatos srityje. Ženklią dalį GIP veikloje sudaro vaiko teisės ir vaikų psichikos sveikata. GIP su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga bei kitomis žmogaus teisių srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis įvykdė stebėsenos projektą „Vaiko teisių padėtis Lietuvos stacionariose globos ir ugdymo įstaigose“ bei parengė išsamią situacijos analizę, kuri atskleidė daugelį sistemos ydų ir paskatino spręsti išryškėjusias problemas.

Daugiau informacijos:

Direktorė Dovilė Juodkaitė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761