Psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicija pasiryžusi veikti psichikos sutrikimų turinčių asmenų labui

Š. m. birželio mėn. baigiamas įgyvendinti vienerius metus trukęs projektas „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“, bendrai finansuotas Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP) kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga ir VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“.

 

Įgyvendinant projektą į Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) koaliciją susibūrė VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“, Jaunimo psichologinės paramos centras, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Klubas „13 ir Ko“, Klubas „Likimo draugai“, VšĮ Vaikų linija.

Psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicijos tikslas – integruotis į Lietuvos visuomeninį, ekonominį, kultūrinį, socialinį gyvenimą ir dalyvauti valstybės psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo procese atstovaujant psichikos sutrikimų turinčių asmenų ir jų šeimos narių teises ir interesus.

Vykdant projektą suorganizuoti lobizmo įgūdžių, konstruktyvaus bendradarbiavimo su žiniasklaida mokymai NVO darbuotojams, surengta susitikimų su įvairių lygmenų politikais, apskritojo stalo diskusijų su centrinės valdžios institucijomis: Valstybiniu psichikos sveikatos centru, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, LR Prezidentūros atstovais, Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kt.

Š. m. birželio 10 d. įvyko vienas paskutiniųjų šio projekto rėmuose inicijuotų psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO susitikimų su LR Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos (SADM), Socialinių paslaugų priežiūros departamento, Neįgaliųjų reikalų departamento ir Neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM atstovais, kuriame diskutuota socialinės globos bei kitų socialinių paslaugų teikimo asmenims su psichikos negalia klausimais, susijusiais su 2007 m. Psichikos sveikatos strategijos strateginių tikslų bei principų įgyvendinimu. Strategijoje numatyta sistemiškai plėtojant psichoterapijos, psichosocialinės reabilitacijos, profesinės reabilitacijos, pagalbos buityje komponentus nuosekliai keisti šiuo metu egzistuojantį psichikos sveikatos priežiūros modelį, kuriame dominuoja stacionarus psichiatrinis gydymas, grįstas farmakoterapija. Tačiau per trejus metus Lietuvoje psichikos sveikatos srityje neįgyvendinta jokių Strategijoje numatytų sisteminių pokyčių, nukreiptų į bendruomeninių paslaugų prieinamumo psichikos negalią turintiems pacientams gerinimą bei jų teisių užtikrinimą.

Psichikos negalią turinčių asmenų teisių apsauga neatsiejama nuo Lietuvoje vyraujančios institucinės globos sistemos. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM duomenimis, Lietuvoje pastaruoju metu pastebimas socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimas. Tačiau problema išlieka, nes kai kurios įstaigos neatitinka reikalavimų, taikomų stacionarioms socialinėms įstaigoms, taip pat nekinta laukiančiųjų pakliūti į globos namus skaičius. Be to, akcentuota, kad vykdant apskričių reformą Lietuvoje itin aktualiu klausimu tampa veikiančių socialinės globos įstaigų pavaldumas. SADM atstovai taip pat pažymėjo, kad socialinės paslaugos yra savivaldybėms pavesta funkcija, tad ministerija neturi jokių įgaliojimų kontroliuoti jų vykdomų funkcijų bei įpareigoti savivaldybes teikti vienokias ar kitokias socialines paslaugas.

Kita vertus, valdžios atstovai tiek socialinės, tiek sveikatos apsaugos srityje teigė pastebį nemažai teigiamų permainų. Pripažindami nestacionarių socialinių paslaugų poreikį, būtinybę vystyti ir kitas socialinės globos formas, valdininkai nuramino, kad jokių naujų didelių įstaigų steigti nėra planuojama. Be to, kasmet mažinamas planinis šių įstaigų vietų skaičius; planuojama mažų įstaigų – grupinių gyvenimo namų ar savaraniško gyvenimo namų asmenims su proto ar psichikos sutrikimais, taip pat NVO teikiamų paslaugų plėtra.

„Vis dėlto šie pokyčiai yra nesisteminiai. Reikia skubiai priimti politinį sprendimą dėl nuoseklaus perėjimo nuo institucinės globos prie socialinių paslaugų bendruomenėje plėtros ir sukurti tam teisinius bei finansinius mechanizmus,“ – pabrėžė GIP direktorė D. Juodkaitė.

Daugiau informacijos:

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorė Dovilė Juodkaitė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761