Vaikų su psichosocialine ar proto negalia teisė į teisingą teismą

Įgyvendinimo periodas

2013 m. gegužė – 2015 m. balandis

Finansavimo šaltinis

Paramą projektui suteikė Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Užtikrinti teisę į teisingumą vaikams, turintiems psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų ar negalią, administacinėje, civilinėje ir baudžiamojoje teisėje, 10-yje Europos Sąjungos valstybių. Remiantis atliktais tyrimais, atliepti šių vaikų poreikį ir užtikrinti jų teises į informacijos prieinamumą, teisinį atstovavimą, visavertį dalyvavimą ikiteisminiuose bei teismo procesuose, apsaugą teismo procesų metų, jų konfidencialumo užtikrinimą, o taip pat specialistų tinkamą paruošimą.

Vaikai bei jaunimas, turintys psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų, nėra „antraeiliai“ piliečiai. Nors neretu atveju tokia būna vyraujanti nuomonė apie juos įvairiose bendruomenėse. Jie turi teisę būti gerbiami ir suvokiami pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais.

Deja, realybė kitokia – daugelis nepilnamečių, turinčių negalią, yra netekę pagrindinių savo teisių. Pasaulyje yra apie 93 milijonai vienokią ar kitokią negalią turinčių nepilnamečių, kurių gyvenimą daug labiau apsunkina vyraujantys socialiniai barjerai, visuomenės suformuoti stereotipai, neigiamas požiūris ir stigmatizavimas, nei pati negalia. Daugelyje valstybių vaikai, turintys psichikos ar intelekto sutrikimų, nėra tinkamai įtraukiami į visuomenines veiklas ar teisminius procesus. Dažnai teisingumas nebūna užtikrinamas net smurto prieš juos atvejais. Daugelis nepilnamečių, turinčių negalią, nesijaučia saugūs ar laimingi. Iš jų dažnai būna atimta teisė mokytis toje pačioje mokykloje ar klasėje kartu su negalios neturinčiais vaikais. Taip pat jiems dažnai neleidžiama žaisti, bendrauti ir dalintis gyvenimo džiaugsmais su kitais vaikais, ar dalyvauti bendruomenės gyvenime. Daugelis negalią turinčių nepilnamečių, yra priversti gyventi institucijose, kuriose jie būna atskirti nuo visuomenės, apleisti artimųjų ir susiduria su visų formų išnaudojimo bei smurto išraiškomis.

Siekiame, kad šį neteisybė baigtųsi, kad žmogaus teisės būtų užtikrintos ir psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų turintiems vaikams bei jaunimui. Tikime, kad visi turi teisę būti išgirsti ir įtraukti į sprendimų priėmimo procesus, susijusius su jų pačių gyvenimu. Situacija, kuomet užkertamas kelias šių asmenų teisei į teisingą teismą, turi baigtis. Tai – Jungtinių Tautų konvencijų garantuojama teisė visiems vaikams.

Pirmą kartą informacija apie vaikų teisę į teisingumą yra renkama 10 Europos Sąjungos valstybių: Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Airijos Respublikoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje bei Jungtinėje Karalystėje. Šiose šalyse renkame duomenis apie tai, kiek teisingumas administracinėje, civilinėje bei baudžiamojoje teisėje yra pasiekiamas bei garantuotai prieinamas psichikos ar proto sutrikimų turintiems vaikams bei jaunimui. Ieškome gerosios praktikos pavyzdžių, o taip pat tiriame galimas spragas sistemoje, įskaitant ir tuos atvejus, kuomet yra priimami sprendimai dėl nepilnamečių gyvenamosios vietos nustatymo ar išsilavinimo įgijimo. Tyrimas taip pat apima vaikų, tapusių nusikaltimų aukomis, liudytojais ir įtariamaisiais, padėtį.

Remiantis atliktu tyrimu bus vystomos mokymų programos specialistams bei vykdomos advokacijos veiklos, siekiant informuoti sprendimų priėmėjus bei plačiąją visuomenę apie egzistuojančias spragas sistemoje ir poreikį kartu kurti teisingesnę aplinką ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę vaikams bei jaunimui, turintiems psichikos ar intelekto sutrikimų. Tai padės jiems būti išgirstiems, gerbiamiems ir vertinamiems, ko jie – pilnaverčiai mūsų visuomenės nariai – yra verti.

Informacija anglų kalba.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu didžiausias dėmesys skirtas tyrimo atlikimui bei metodikos, pritaikytos tarptautiniam naudojimui, vystymui tolimesniems tyrimams apie vaikų, turinčių psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų ar negalią, teisę į teisingą teismą Europos Sąjungos mastu. Taip pat buvo sukurtos mokymų programos specialistams bei vykdomos advokacijos veiklos, siekiant informuoti sprendimų priėmėjus bei plačiąją visuomenę apie egzistuojančias spragas sistemoje ir poreikį kartu kurti teisingesnę aplinką ir užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę vaikams bei jaunimui, turintiems psichikos ar intelekto sutrikimų ar negalią Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.

 

Projekto vykdantysis partneris 

Proto negalios atstovavimo centras (angl. Mental Disability Advocacy Centre – MDAC)