Ukrainos NVO už pokyčius – už žmonių, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teisių, deinstitucionalizacijos ir socialinės įtraukties užtikrinimą

Įgyvendinimo periodas

2018 m. vasario mėn. – 2022 m. vasario mėn.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslai

Apie 57 tūkst. asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią gyvena 145-uose uždaro tipo socialinės globos institucijose Ukrainoje. Tai pagrindinė pagalbos forma asmenis, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, šalyje. Pilietinę visuomenę atstovaujančios organizacijos ir žmogaus teisių aktyvistai siekia panaikinti šias nehumaniškas, institucine globa grįstas paslaugas ir nori prisidėti kuriant kitokias – bendruomeninio tipo paslaugas. Deja, pilietinę visuomenę atstovaujančioms organizacijoms, ypač toliau nuo didžiųjų miestų, kol kas stinga koordinacijos, resursų, specifinių žinių apie žmogaus teises, advokacijos ir kitų gebėjimų.

Kita vertus, geriausi pasaulinės praktikos pavyzdžiai rodo, kad aktyvi pilietinė visuomenė yra varomoji deinstitucionalizacijos jėga, pažeidžiamų visuomenės grupių žmogaus teisių užtikrinimo garantas bei galiausiai – patikimas sarginis šuo (watch-dog), vertinantis naujai sukurtų bendruomeninio tipo paslaugų kokybę.

Taigi šio projekto galutinis siekis atspindi nuolatinį projekto partnerių, tarptautinių ekspertų ir kitų suinteresuotų grupių tikslą – tinkamai atliepti į asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, poreikius ir reformuoti atgyvenusias sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas, paveldėtas dar iš Sovietų Sąjungos. Šių pokyčių siekiama įgalinant vietines pilietinės visuomenės organizacijas ir iškeliant į viešumą paraštėse ilgai buvusias asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią žmogaus teises.

Šių tikslų siekiama analizuojant egzistuojančius Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų ir ekspertų tinklus ir stiprinat jų gebėjimus ginti žmogaus teises, vykdyti advokacijos veiklas, skatinti deinstitucionalizaciją ir kurti bendruomeninio tipo paslaugas pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje nurodytus principus. Taip pat projekto metu bus teikiama finansinė parama Donetcko ir Lvovo srityse veikiančioms pilietinės visuomenės organizacijoms, pilotuojama pagalbos priimant sprendimus – asmeninio asistento programa, kuriamos informacinės kampanijos, rengiamos publikacijos, organizuojami įvairių suinteresuotų grupių susitikimai ir konferencijos bei mokomieji vizitai, skirti pasisemti gerosios Bulgarijos ir Olandijos patirties.

 

Planuojami rezultatai

1. Sustiprinti Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų techniniai ir praktiniai gebėjimai bei profesionalumas dirbant žmogaus teisių srityje, vykdant deinstitucionalizaciją, advokaciją ir kuriant bendruomenines paslaugas, atitinkančias Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos principus.

2. Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų tinklai Donetcko ir Lvovo srityje sustiprinti ir turi įrankius, reikalingus skatinti deinstitucionalizacijos procesus ir bendruomeninių paslaugų kūrimą bei vėliau vertinti jų efektyvumą.

3. Suinteresuotos grupės ir plačioji visuomenė geriau supranta asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, teises, pritaria socialinei įtraukčiai ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir yra pasiruošusi įgyvendinti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos rekomendacijas.

 

Projekto partneriai

Tarptautinis labdaros fondas “Socialinės politikos tyrimų centras” (Міжнародний благодійний фонд “Дослідницький центр соціальної політики”)

Ukrainos psichiatrų asociacija (Асоціація психіатрів України)

Žmogaus teisės psichikos sveikatoje – FGIP (Human Rights in Mental Health – FGIP)

Projekto biudžetas: 298 946 EUR

Sutarties numeris: EIDHR/2018/395-005

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.