TEISINGUMAS VISIEMS – ginamųjų su intelekto ar (ir) psichosocialine negalia teisių apsaugos stiprinimas: ES tarpvalstybinis perdavimas, sulaikymas ir alternatyvos

Įgyvendinimo periodas

2022 m. sausio mėn. – 2024 m. sausio mėn.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslai

Europos Sąjunga yra priėmusi programas, kurios pabrėžia žmogaus teisių užtikrinimo svarbą ginamųjų, kurie yra labiau pažeidžiami baudžiamojo proceso metu, pavyzdžiui, dėl jų amžiaus, psichikos sveikatos ar fizinės būklės. Tačiau asmenys su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia, vis dar yra ypač pažeidžiamoje situacijoje, o įkalinimas jiems gali būti ypač žalingas.

Bendras projekto tikslas – skatinti teisminį ir kitokį tarpinstitucinį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir prisidėti prie veiksmingo, nuoseklaus ir žmogaus teises užtikrinančio ES priemonių bei instrumentų taikymo baudžiamosiose bylose. Tiksliau, projektu siekiama:

1. Išaiškinti, konsoliduoti ir didinti žinias apie tarptautinius ir regioninius standartus, taikomus kaltinamiesiems ir sulaikytiesiems su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia.

2. Įvertinti Tarybos pagrindų sprendimų dėl Europos arešto orderio (TPS) įgyvendinimą ir praktinį taikymą kaltinamųjų ir suimtųjų su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia atžvilgiu, daugiausia dėmesio skiriant sisteminėms problemoms, kurios gali trukdyti ES tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Įvertinta informacija ir praktiniai pavyzdžiai bus pateikti ES šalims-narėms, siekiant padėti joms įgyvendinti TPS tuo pačiu užtikrinantpamatines žmogaus teises.

3. Palengvinti įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir stiprinti jų tarpusavio mokymąsi ir mainus nacionaliniu ir ES lygiu.

4. Didinti Projekto tikslinių grupių, įskaitant sprendimų priėmėjus, informuotumą apie kaltinamųjų ir suimtųjų su intelekto ir (arba) psichosocialine negalia teises.

Projekto partneriai:

Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (Austrija), Mirovni Institut (Slovėnija), Antigone Onlus (Italija), Fachhochschule Dortmund (Vokietija), Bulgarian Helsinki Committee Association (Bulgarija)

Projekto biudžetas: 579 818.02 EUR

Mūsų biudžeto dalis: 46 357.75 EUR

Sutarties numeris: 101007497

* Ginamasis – projekto kontekste ši sąvoka vartojama apibūdinti asmenis, dalyvaujančius baudžiamajame procese nuo įtariamojo iki bausmę atliekančio asmens. Toks vertimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į šioje srityje dirbančių ekspertų rekomendacijas ir siekiant vientisumo su partnerių šalyse naudojama terminologija (angl. terminą defendants, kuris apima platesnį kontekstą, nei kaltinamasis pagal Baudžiamojo proceso kodeksą).

Šį projektą bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Teisingumo programos (2014-2020) lėšomis. Išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) nuomonė ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos Komisijos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei kita finansavimą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.