Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose

Įgyvendinimo periodas

2020 m. lapkričio mėn.  – 2023 m. sausio mėn.

Finansavimo šaltinis

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Projekto tikslai

Projektu „Pokyčių sparnai“ siekiama atliepti kompleksinę žmogaus teisių problemą, susijusią su socialinės globos paslaugų sistema ir diskriminacinėmis visuomenės nuostatomis intelekto ir/ar psichosocialinės negalios atžvilgiu.

Nuo 2014 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomos Pertvarkos rėmuose, deja, į tikslinį visuomenės švietimą apie asmenų su negalia teisę gyventi bendruomenėje , didesnį atvirumą kol kas nebuvo investuota.

Šio projekto tikslas – prisidėti prie asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvos regionuose. Tai pasiekti siūloma:

  • Per regioninių bendruomenių švietimo veiklas ir kampanijas, ypač investuojant į psichikos sveikatos raštingumo didinimą;
  • Per darbą su socialines paslaugas teikiančiais specialistais, dirbančiais Grupinio gyvenimo namuose. Siūloma tai daryti sistemingai – naudojant Pasaulio sveikatos organizacijos „QualityRights“ priemonių rinkinį bus įvertinta žmogaus teisių situacija ir teikiamų paslaugų kokybė, o remiantis rezultatais ir rekomendacijomis, specialistams suteiktos trūkstamos žinios per tikslinius mokymus, diskusijas ir supervizija;
  • Informuojant sprendimų priėmėjus ministerijų ir savivaldybių lygmenyse apie identifikuotas problemas ir potencialius jų sprendimo būdus;
  • Per darbą su regionine bei nacionaline žiniasklaida, užtikrinant, kad šios temos viešojoje erdvėje būtų komunikuojamos etiškai bei remiantis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu.

Paraleliai dirbant su visomis šiomis tikslinėmis grupėmis, tikėtina, kad atneštas pokytis žymiai prisidėtų prie intelekto ir/ar psichosocialinę negalią turinčių asmenų teisių užtikrinimo, jų galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje, gauti kokybiškas paslaugas ir prisidėti prie visuomenės visokeriopo augimo ir vystymosi. Tai žymiai prisidės prie bendros paramos žmogaus teisėms ir visuomenės informuotumas bus padidintas.

Projektas sustiprins pilietinę visuomenę Lietuvos regionuose bei prisidės prie tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo. Projekto metu taip pat bus dalinamasi gerąja Norvegijos praktika, bendradarbiaujant su šios šalies organizacija, stiprinamas dvišalis bendradarbiavimas.

Projektą koordinuoja: Psichikos sveikatos perspektyvos

Projekto partneriai: Šeimos idėjų centras (Anykščių raj.) ir Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės Gydymo neskiriant medikamentų skyrius (Tromso, Norvegija)

Projekto biudžetas: 155 886,36 Eur

Sutarties numeris: K1-O3-PK-D-021