Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose

Įgyvendinimo periodas

2011 m. lapkritis – 2014 m. kovas

Finansavimo šaltinis

Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybė

Projekto tikslas

Įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką vaikų socializacijos centruose.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto įgyvendinimo pradžioje EQUIP programa buvo adaptuota Lietuvai, bei lietuvių kalba išleistas EQUIP programos vadovėlis ir įgyvendinimo vadovas. Vėliau išleista ir pildoma priemonė – žaidimas „Pasirengęs gyvenimui“, padedantis vaikams įtvirtinti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius.

EQUIP programos taikymas socializacijos centruose buvo pradėtas 2012 m. gegužės mėn., prieš tai parengus 12 EQUIP programos vykdytojų, apmokius 117 mokytojų (auklėtojų) kaip taikyti kognityvinės-elgesio terapijos principus pamokose bei suorganizavus įvadinį pasitarimą ir pirmuosius mokymus centrų administracijų atstovams. Iki projekto pabaigos EQUIP programa buvo pavesta 25 ugdytinių grupėms, iš viso 1022 užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo 142 vaikai, iš kurių 122 dalyvavo daugiau nei 60 proc. visų užsiėmimų bei gavo dalyvavimo programoje pažymėjimus.

Pravedus EQUIP programą pirmosioms paauglių grupėms buvo atliktas programos diegimo kokybės vertinimas, siekiant išnagrinėti EQUIP programos diegimo ir pozityvios įstaigos kultūros kūrimo progresą šešiuose Lietuvos vaikų socializicijos centruose. Atlikus įvertinimą, kiekvienam centrui buvo parengtos bei pristatytos rekomendacijos dėl EQUIP programos vykdymo proceso tobulinimo.

EQUIP programos įgyvendimo metu programos vykdytojams buvo suteikta 60 val. individualių konsultacijų. Dešimties supervizijų, kurių bendra trukmė 56 val., metu programos vykdytojai turėjo galimybę analizuoti kasdieninius atvejus bei aptarti juos su ekspertais bei kolegomis iš kitų vaikų socializacijos centrų.

Nuolatinės supervizijos buvo teikiamos ir mokytojams (auklėtojams), bendra trukmė – 192 val. Šių susitikimų metu įstaigų pedagogams buvo aptariami EQUIP programos principai, jų taikymo galimybės, ypač dirbant su sudėtingais, konfliktuojančiais, nepaisančiais taisyklių paaugliais. Siekiant paskatinti dialogą bei pagerinti bendradarbiavimą tarp mokytojų (auklėtojų) ir centrų švietimo pagalbos specialistų, buvo organizuojami bendri pasitarimai, kurių bendra trukmė 120 val.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta ir išleista metodinė priemonė „Kognityvinės–elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose“. Priemonė skirta padėti vaikų socializacijos centrų darbuotojams atsakyti į nelengvą klausimą – kaip kreipti ugdymo procesą, kad socializacijos centruose laikinai gyvenantys paaugliai taptų dorais, savarankiškais ir atsakingais Lietuvos piliečiais.

 

Projekto partneriai

Vilniaus vaikų socializacijos centras
Vėliučionių vaikų socializacijos centras
Gruzdžių vaikų socializacijos centras
Kauno vaikų socializacijos centras
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”