Kirtus sieną – migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių stebėsena ir advokacija

Įgyvendinimo periodas:
2022 m. gruodis – 2024 vasaris

Finansavimo šaltinis:
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Projekto tikslas

Užtikrinti veiksmingą migrantų ir prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą, pabrėžiant žmogiškąjį dėmenį, ir valstybės politikos, teisės aktų, sprendimų bei praktikos atitiktį tarptautiniams prieglobsčio teisės, žmogaus teisių strandartams. Projektu bus humanizuojamas viešas diskursas migrantų ir prieglobsčio prašytojų atžvilgiu, įgyvendinami neigiamų visuomenės nuostatų šios grupės atžvilgiu gilėjimo prevenciniai veiksmai, o įrodymais grįsta advokacija ir strateginis bylinėjimasis padės taikyti dabartinio teisinio reguliavimo, viešosios politikos ir praktikos ydas.

Savo veiklomis projekte sieksime atliepti migrantų ir prieglobsčio prašytojų psichikos sveikatos poreikius – prisidėsime prie situacijos analizės, advokacijos, didinsime kultūriniam kontekstui jautrios, apie traumą informuotos emocinės paramos prieinamumą migrantų ir prieglobsčio prašytojų sulaikymo centruose .

Projektui vadovauja

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Mūsų biudžetas: 28 284 EUR

Sutarties numeris: K2-O3-PK-V-006