Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią procedūrinių teisių stiprinimas baudžiamojoje teisėje

Įgyvendinimo periodas

2016 m. rugpjūčio mėn. – 2018 m. liepos mėn.

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslai

•  Identifikuoti spragas ir trūkumus projekto partnerių nacionalinėse baudžiamosios teisės sistemose ir pateikti rekomendacijas galimiems pakeitimams nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu.

•  Pagerinti asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią procedūrines teises ir saugiklius teisinėje sistemoje didinant specialistų (teisėsaugos struktūrų darbuotojų, teisininkų, medicinos personalo, teisėjų) gebėjimus – suteikiant jiems abipusio mokymosi galimybes, skatinant dalinimąsi gerąją patirtimi ir darbo metodais bei palengvinant bendradarbiavimą tarp partnerių šalių kuriant tarptautinius tarpdisciplininius tinklus.

•  Didinti supratimą apie kompleksines situacijas ir barjerus, su kuriais susiduria asmenys, turintys proto ir/ar psichosocialinę negalią baudžiamųjų bylų metu (nuo apkaltinimo iki teismo sprendimo) platinant projekto rezultatų santrauką pateikiančius vadovą ir brošiūrą, organizuojant Europos praktinį seminarą, spaudos konferenciją, tarptautinę baigiamąją konferenciją ir nacionalinio lygio praktinius seminarus.

 

Planuojami projekto rezultatai

•   Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią apsaugos spragų identifikavimas visose baudžiamųjų bylų etapuose ir sistemos tobulinimo siūlymų pateikimas.

•   Padidėjęs supratimas apie rizikas, su kuriomis susiduria ši tikslinė grupė.

•   Padidėjęs gebėjimas sumažinti šias rizikas.

•   Konkrečios praktinės gairės dirbantiems su tiksline grupe.

•   Padidėjęs supratimas ir tarpusavio pasitikėjimas įgytas bendro mokymosi ir dalinimosi gerąja patirtimi su kolegomis metu.

•   Padidėjęs teisių apsaugos lygis galutiniams naudos gavėjams.

 

Partneriai

The Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights Austrijoje

The Bulgarian Helsinki Committee Bulgarijoje

The League of Human Rights Čekijos Respublikoje

The Peace Institute Slovėnijoje

 

Viso projekto vertė: 447 640 EUR

Lietuviškos projekto dalies vertė: 56 000 EUR

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.