Prieš akis – keturi metai veiklų Ukrainoje

2018 metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pradeda nauju keturių metų trukmės projektu „Ukrainos NVO už pokyčius – už žmonių, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teisių, deinstitucionalizacijos ir socialinės įtraukties užtikrinimą“, kurį kartu su vietiniais bei tarptautiniais partneriais vykdys Ukrainoje. Šiuo projektu, remiamu Europos Sąjungos, bus siekiama tinkamai atliepti asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią, poreikius ir reformuoti atgyvenusias sveikatos ir socialinės apsaugos sistemas, paveldėtas dar iš Sovietų Sąjungos. Šių pokyčių siekiama įgalinant vietines pilietinės visuomenės organizacijas ir iškeliant į viešumą paraštėse ilgai buvusias asmenų, turinčių intelekto sutrikimų ir/ar psichosocialinę negalią žmogaus teises.

 

Šių tikslų bus siekiama analizuojant egzistuojančius Ukrainos pilietinės visuomenės organizacijų ir ekspertų tinklus ir stiprinat jų gebėjimus ginti žmogaus teises, vykdyti advokacijos veiklas, skatinti deinstitucionalizaciją ir kurti bendruomeninio tipo paslaugas pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje nurodytus principus. Taip pat projekto metu bus teikiama finansinė parama Donetcko ir Lvovo srityse veikiančioms pilietinės visuomenės organizacijoms, pilotuojama pagalbos priimant sprendimus-asmeninio asistento programa, kuriamos informacinės kampanijos, rengiamos publikacijos, organizuojami įvairių suinteresuotų grupių susitikimai ir konferencijos bei mokomieji vizitai, skirti pasisemti gerosios Bulgarijos bei Olandijos patirties.

 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.