Prasideda EQUIP programos mokymai Lietuvos vaikų socializacijos centrų švietimo pagalbos specialistams

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

2012 gegužės 7-9 d.d. Vilniuje pradėti EQUIP programos mokymai pirmajai grupei švietimo pagalbos specialistų. Projekto metu vykdytos švietimo pagalbos specialistų motyvacinės atrankos būdu iš visų vaikų socializacijos centruose dirbančių švietimo pagalbos specialistų buvo atrinkta 12 asmenų, kurie pateko ir dalyvauja pirmosios grupės EQUIP programos mokymuose. Pasak projekto koordinatorės Dovilės Juodkaitė, – būtent šie asmenys taps pirmaisiais EQUIP programos vykdytojais, kurie diegs šią programą Lietuvos vaikų socializacijos centruose, dirbant su ten gyvenančiais nepilnamečiais.

EQUIP yra terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems nepilnamečiams. Sukurta XX a. dešimto dešimtmečio pradžioje JAV, EQUIP programa efektyviai taikoma Vakarų Europos šalyse, o 2008 – 2009 metais Kalėjimų departamento prie LR TM užsakymu įdiegta ir pradėta taikyti Lietuvoje, 14-oje pataisos inspekcijų, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose bei Panevėžio moterų pataisos namuose.

EQUIP programos pagrindinis tikslas – mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą. EQUIP programoje siekiama, kad asocialiems paaugliams itin patraukią neigiamą kultūrą (taisyklių nesilaikymą, fizinės, psichologinės prievartos naudojimą ir pan.) pakeistų pozityvi bendraamžių kultūra, kurioje vyrautų rūpinimasis vienas kitu ir konstruktyvios pagalbos teikimas. Tačiau elgesio sutrikimų turintys paaugliai gali padėti vieni kitiems tik tada, kai sukuriama teigiama motyvuojanti grupės atmosfera ir išugdomi konkretūs savitarpio pagalbai reikalingi įgūdžiai (pykčio valdymo, socialiniai, atsakingo problemų sprendimo įgūdžiai, moralinė-kognityvinė raida, kognityvinių iškraipymų ir mąstymo klaidų suvokimas ir korekcija).

Pagal EQUIP programos autorių reikalavimus, prieš pradedant vykdyti EQUIP programą, turi būti surengti intensyvūs 3 dienų mokymai, po kurių mokymų dalyviams išduodami sertifikatai, suteikiantys teisę vykdyti EQUIP programą. Apmokyti vykdyti EQUIP programą turi teisę tik specialią licenziją turinčios įstaigos. Teisę vykdyti mokymus bei rengti EQUIP vykdytojus Europoje turi Olandijos organizacija Stichting 180. Būtent šios organizacijos du ekspertai – Joris van den Hout ir Arjo Haasnoot atvyko į Lietuvą pravesti EQUIP mokymų. Abu ekspertai jau aštuonerius metus tiek patys vykdo EQUIP programą įvairiose atviro bei uždaro tipo nepilnamečių institucijose Olandijoje, tiek ir yra EQUIP programos mokytojai, kurie rengia EQUIP programos vykdytojus visoje Europoje. Pasak šių ekspertų, – EQUIP mokymų, skirtų Lietuvos vaikų socializacijos centrų švietimo pagalbos specialistams metu išsamiai pristatomos visos keturios EQUIP programos dalys: savipagalbos grupių organizavimas, socialinių įgūdžių, pykčio valdymo bei atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Mokymai orientuojami į praktinius užsiėmimus, siekiant, kad mokymų dalyviai lavintų savo įgūdžius vesti užsiėmimus. Tuo pačiu aptariamos labai praktinės ir kasdieninės EQUIP programos vykdymo detalės, kaip atrinkti ir motyvuoti nepilnamečius dalyvauti programoje, kaip organizuoti grupinius užsiėmimus uždarose institucijose, siekiant suderinti saugumo bei konfidencialumo užtikrinimą programos dalyviams. Mokymų metu dalyviai – švietimo pagalbos specialistai kiekvienas gauna projekto metu išleistą EQUIP įgyvendinimo vadovą, kuris nuo šiol taps jų kasdieninės veiklos įrankiu, vedant EQUIP užsiėmimus vaikų socializacijos centruose.

Kita šį mėnesį pradedama projekto veiklą – tai kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymo pamokose metodikos pagrindu parengta mokymų programa bei vedami mokymai visiems vaikų socializacijos centruose dirbantiems mokytojams ir auklėtojams. Projekto metu siekiama, kad visi šiuo metu VSC dirbantys pedagogai būtų supažindinti su kognityviniais-elgesio terapijos principais bei apmokyti juos taikyti pamokose, padedant vaikams atpažinti netinkamą savo elgesį, susieti jį su turimomis mąstymo schemomis, lavinti socialinius bei tinkamo problemų sprendimo įgūdžius bei rinkti pavyzdžius namų darbams EQUIP programoje. Kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymas pamokose sudarys sąlygas kompleksiškam EQUIP programos poveikiui delinkventiniam vaikų elgesiui. Pasak projekto koordinatorės, – yra svarbu užtikrinti, kad vaikai socialinius įgūdžius lavintų, mąstymo klaidas pastebėtų ir koreguotų ne tik švietimo pagalbos specialistų vykdomų EQUIP programos užsiėmimų metu, bet ir kitose aplinkose: pamokų bei kitų užsiėmimų, laisvalaikio metu, grįžę į gyvenamąją zoną ir pan., o mokytojai/auklėtojai aktyviai įsitrauktų ir suteiktų atgalinį ryšį švietimo pagalbos specialistams. Taip bus užtikrintas visų VSC darbuotojų modernių ugdymo bei bendravimo metodų taikymas dirbant su probleminio elgesio ir linkusiais nusikalsti vaikais.

Šie 2 dienų mokymai kiekviename Lietuvos vaikų socializacijos centre suplanuoti gegužės – birželio mėnesiais, kuomet bus apmokyti visi su VSC vaikais dirbantys mokytojai ir auklėtojai.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.