Pirmieji mokymai projekte „EQUIP programos diegimas VSC“, gilinant vadovavimo sampratą bei kuriant pozityvią kultūrą šešiuose vaikų socializacijos centruose

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

Siekiant efektyvaus “EQUIP” programos diegimo, programą įgyvendinanti institucija turi stengtis sukurti bendrą pozityvią įstaigos kultūrą, derinant pozityvią paauglių kultūrą su pozityvia personalo kultūra (pozityvus požiūris į paauglį, teigiamo elgesio pastebėjimas ir skatinimas, tikėjimas jaunuolio galimybėmis keistis ir padėti kitiems). Institucijos atmosfera, paremta pozityvia personalo kultūra, sudaro EQUIP programos pamatą. Pozityvios kultūros kūrimas yra susijęs tiek su tikslinga vadovavimo strategija, tiek ir su viso įstaigos personalo įsitraukimu bei pakankamu žinių bei kompetencijos lygiu. Pasak projekto koordinatorės D. Juodkaitės „projekto metu bus dirbama abiem šiomis kryptimis, t.y. bus kuriama kognityvinės-elgesio korekcijos principais pagrįsta metodika, su kuria mokymu metu supažindinti visi VSC dirbantys mokytojai (auklėtojai) galės vieningai suvokti bei taikyti šiuo principus savo darbe, o taip pat bus gilinama įstaigos vadovavimo samprata bei stiprinami asmeniniai vadovavimo kolektyvui įgūdžiai VSC atstovams”.

2012 m. sausio mėn. pradėta projektinė veikla – kognityvinės-elgesio korekcijos principais pagrįstos metodikos sukūrimas. VSC yra švietimo įstaigos, kurios vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemones Lietuvoje, todėl šios įstaigos turi ne tik ir ne tiek užtikrinti švietimo paslaugų teikimą, bet ir vertybinių nuostatų bei socialinių įgūdžių ugdymą. Dirbant su delinkventinio elgesio mokiniais mokytojams (auklėtojams) labai svarbu žinoti pagrindines jų mąstymo klaidas, kognityvinius iškraipymus, kurie sąlygoja netinkamą elgesį. Iš kitos pusės, kognityvinių –elgesio terapijos principų taikymas padeda kurti pozityvią kultūrą, kurioje akcentuojamas supratimas ir tarpusavio parama.

Kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymo pamokose metodikos sukūrimui buriama 5 specialistų darbo grupė, siekiant, kad prie metodikos rengimo prisidėtų tiek kognityvinės elgesio terapijos (EQUIP programos), tiek edukologijos, pedagogikos, psichologijos, kriminologijos mokslo srities ekspertai. 5 specialistų darbo grupė reikalinga dėl VSC specifiškumo – tai yra labai tarpdisciplininės įstaigos ir kuriant būtent šioms įstaigoms pritaikytas metodikas reikalinga, kad būtų tinkamai atsižvelgta į visus aspektus: ugdytinių amžių, jų elgesio ir emocijų problemas, efektyvias korekcijos priemones, modernius ugdymo metodus, probleminių paauglių ugdymo aspektus, bei bendrojo lavinimo mokytojų/auklėtojų psichologijos žinių stoką.

Pasak projekto koordinatorės „sukurta metodika bus naudinga siekiant padėti mokiniams atpažinti ir įvardinti mąstymo klaidas, kognityvinius iškraipymus, netinkamus socialinius, sprendimų priėmimo įgūdžius bei kaip derinti kognityvinės-elgesio terapijos principus su šiuolaikiniais ugdymo metodais. Tokiu būdu VSC auklėtiniai, dalyvaujantys (dalyvavę) EQUIP programos užsiėmimuose galės savo kasdienėje veikloje pritaikyti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius, o mokytojai/auklėtojai suteiks atgalinį ryšį švietimo pagalbos specialistams”. Taip bus užtikrintas visų VSC darbuotojų modernių ugdymo bei bendravimo metodų taikymas dirbant su probleminio elgesio ir linkusiais nusikalsti vaikais.

Kita projekte vykdyta veikla – organizuoti modernios organizacijų vadybos mokymai VSC atstovams. Modernios organizacijos sukūrimas siejamas su trimis autonomiškomis veiklos kokybėmis: strateginiu valdymu, antrepreneriška veikla ir organizacijos socialinės sistemos kokybe, kurios leidžia sukurti visapusišką organizacijos veiklos efektyvumą (kitaip tariant, pozityvią įstaigos kultūrą). Diegiant EQUIP programą pozityvi įstaigos kultūra yra būtina sąlyga efektyviam programos vykdymui bei realiam poveikiui užtikrinti. Pozityvią įstaigos kultūrą užtikrina tai, jog darbuotojai siekia vieningų, aiškiai visiems suprantamų tikslų, vienodai vertina ir naudoja tam tikras parinktas priemones, – t.y. turi labai konkrečiai suformuluotą ir praktikoje pritaikomą veiklos strategiją. 2012 m. sausio 11-12 d.d. vykusių mokymų, kuriuose dalyvavo po vieną atstovą iš visų VSC, tikslas – padėti sustiprinti VSC atstovams vadovavimo įgūdžius, įgyvendinant centruose EQUIP programą, suteikti galimybę identifikuoti asmenines savybes, reikalingas lyderystei reikštis. Mokymus vedant institucinės psichologijos patirtį bei įdirbį šioje srityje turintiems specialistams, mokymų metu dalyviams suteikiamos tiek teorinės žinios apie vadovavimą, pagrindines vadovo dėmesio sritis, tiek pateikiamos praktinės vadovavimo užduotys, padedančios suprasti vadovavimą bei įdėmiau pažvelgti į asmeninius vadovavimo bruožus. Pasak mokymus vedančių specialistų „labai svarbu mokymų dalyviams pristatyti santykio svarbą vadovavime žmonėms, grįžtamojo ryšio gavimą ir priėmimą. Todėl labai svarbios asmeninės vadovo savybės. Todėl mokymų metu orientuotasi į diskusijas, praktinius užsiėmimus, padedant tobulinti vadovo santykio kūrimo ir palaikymo įgūdžius, atsiskleisti vadovavimo nuostatoms“.

Kėdainiuose vykusio 2 dienų išvažiuojamojo mokomojo seminaro metu buvo aptariamas pokyčių VSC įstaigose įgyvendinimo procesas, reikalingas efektyviam pozityvios įstaigos kultūros kūrimuisi bei EQUIP programos įgyvendinimui.

Projekto vykdytojas:

VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Į viršų ∧