Pasitelkiant Norvegijos patirtį tobulinama elgesio problemų turinčių vaikų socializacijos sistema Lietuvoje

2009 m. spalį–2010 m. rugsėjį VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau – GIP) kartu su LR Švietimo ir mokslo ministerija vykdė projektą „Darbo su delinkventinio elgesio vaikais taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, finansuojamą pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“.

 

Š. m. rugsėjo 28 d. įvyko baigiamasis seminaras, kur buvo pristatytas įgyvendintas projektas, projekto metu atlikto tyrimo duomenys bei parengtas ir išleistas leidinys, supažindinantis su Norvegijos patirties pritaikymo Lietuvoje modeliu dirbant su prasižengusiais nepilnamečiais. Seminare dalyvavo valdžios institucijų, savivaldybių administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupių, vaiko teisių apsaugos institucijų, policijos įstaigų, vaikų socializacijos centrų (toliau – VSC) atstovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemos dalyviai.

Projektas, orientuotas į probleminių vaikų globos ir socializacijos sistemos Lietuvoje tobulinimą, apėmė kelias pagrindines veiklas. 2009 m. gruodį projekto dalyviai vyko į Norvegijos Karalystę susipažinti su Norvegijos darbo su prasižengusiais nepilnamečiais praktika ir patirtimi. Vizito, kuriame dalyvavo 15 specialistų iš Lietuvos, metu buvo aplankytos 7 Oslo Sagene seniūnijoje veikiančios įstaigos, dirbančios su delinkventinio elgesio vaikais. 2010 m. gegužės mėnesį Vilniuje buvo surengtas dviejų dienų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose. Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai“, o birželio mėnesį įvyko informacinis renginys LR Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuriame dalyvavo partnerio iš Norvegijos Karalystės atstovai, Lietuvos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemos dalyviai.

Svarbi projekto veikla – tyrimas „Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė“, kurio metu buvo apklausta ~ 130 VSC ugdomų vaikų ir ~ 70 VSC darbuotojų. Atliekant tyrimą siekta surinkti duomenis apie VSC veiklą ir veiksnius, turėjusius įtakos vaiko patekimui ar pakartotiniam grįžimui į jį, taip pat – išsiaiškinti sistemines priežastis, lemiančias iš socializacijos centrų išėjusių jaunuolių negebėjimą pritaikyti įgytų įgūdžių, atsispirti neigiamai aplinkos įtakai ir nusikalsti pakartotinai. „Tikimės, kad tyrimo duomenys bus naudingi planuojant tobulinti bei optimizuoti šią sistemą, efektyviau naudoti viešojo sektoriaus lėšas ir atsiliepti į individualius delinkventinio elgesio vaikų poreikius. Pažymėtina tai, kad atliktas tyrimas atskleidė sistemos funkcionavimo spragas, ypač VSC personalo valdymo, tarpasmeninių santykių ir ryšių palaikymo, pagalbos priemonių tęstinumo bendruomenėje srityse,“ – teigė GIP direktorė Dovilė Juodkaitė.

Kitas projekto rezultatas – tai specializuotas leidinys, kuriame pateikiamas rekomendacinio pobūdžio atsakingų institucijų bei asmenų bendravimo ir bendradarbiavimo modelis vykdant vaiko vidutinės priežiūros priemonę. Modelis „Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose. Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai“ skirtas centrinės ir vykdomosios valdžios, vietos savivaldos atstovams, vaiko teisių apsaugos, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams, VSC administracijos atstovams ir darbuotojams bei kitiems socialiniams partneriams, tiesiogiai dalyvaujantiems vaikų ugdymo, resocializacijos ir integracijos procesuose. Modelyje, aptariant aktualius Lietuvos teisinio reglamentavimo bei praktinio taikymo vykdant vaiko vidutinės priežiūros priemonę aspektus apžvelgiama Lietuvos situacija, teisiniai, teoriniai ir praktiniai klausimai, kurie iliustruojami tyrimo metu gautais duomenimis, bei perteikiama su nagrinėjamais klausimais susijusi Norvegijos praktika, jos pritaikymo galimybės Lietuvoje. „Norvegijos praktika parodė, kad socializacijos efektyvumas labai priklauso nuo bendradarbiavimo tarp įvairių sektorių ir institucijų, taip pat vaiko atstovų, tad Modelyje pateikėme rekomendacinį bendradarbiavimo modelį, nukreiptą į sėkmingą sistemos veikimą,“ – pasakoja D. Juodkaitė.

Projekto veiklomis siekta prisidėti prie prasižengusių nepilnamečių socializacijos sistemos tobulinimo, pasitelkiant už nacionalinės švietimo politikos formavimą atsakingą Lietuvos partnerį – LR Švietimo ir mokslo ministeriją, kurios aktyvus įsitraukimas bei dalyvavimas užtikrina tinkamą dėmesį vaikų socializacijos problematikai, stiprina bendravimą tarp sistemos dalyvių ir bendradarbiavimą tarp sektorių, prisideda prie projekto veiklų ir pasiekimų tęstinumo. „Tikimės, kad partnerio iš Norvegijos Karalystės įtraukimas ir ilgametės patirties perdavimas bei pritaikymas Lietuvos situacijai paskatins tik teigiamus postūmius tobulinant nepilnamečių socializacijos sistemą mūsų šalyje,“ – viliasi projekto vykdytojai.

Apie projekto vykdytoją VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“:
2000 m. įkurta viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ yra jau 28 metus veikiančios tarptautinės organizacijos „Global Initiative on Psychiatry“ narė – nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvai ir regionui. Organizacijos pagrindinė veikla yra žmogaus ir paciento teisių apsauga; naujų psichikos sveikatos paslaugų kūrimas; naujų iniciatyvų skatinimas; poveikis politikai žmogaus teisių ir psichikos sveikatos srityje. Ženklią dalį GIP veikloje sudaro vaiko teisės ir vaikų psichikos sveikata.

Daugiau informacijos:
Dovilė Juodkaitė

tel.: +370 5 2715760

faks.: +370 5 2715761