Pasaulyje – daugiau kaip milijardas neįgaliųjų!

Daugiau kaip milijardas pasaulio gyventojų turi negalią ir beveik penktadalis jų, t. y., 110–190 mln., kasdien susiduria su didelėmis kliūtimis, – praneša Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO), kartu su Pasaulio bankų grupe parengusi pirmąją Pasaulinę ataskaitą dėl negalios. Joje pirmą kartą per pastaruosius keturiasdešimt metų įvardintas neįgalių pasaulio gyventojų skaičius ir negalios paplitimas, taip pat nurodytos kryptys bei siūlymai, kaip valstybės turėtų mažinti atskirtį ir geriau tenkinti neįgaliųjų poreikius.

Ataskaitoje pažymima, kad tik nedaugelis valstybių turi mechanizmus, leidžiančius patenkinti neįgaliųjų poreikius. Dėl įvairių kliūčių – stigmos ir diskriminacijos, tinkamų sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų trūkumo, nepritaikytos fizinės, informacinės aplinkos ir komunikacijos technologijų – neįgalieji tenkinasi prastesne sveikatos priežiūra, turi žemesnį išsilavinimą ir socialinį statusą, gyvena didesniame skurde.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF), vienijanti 14 didžiausių respublikinių neįgaliųjų organizacijų, pastebi, kad Lietuvoje neįgalieji susiduria su sunkumais, kurie būdingi daugelyje valstybių: aplinkos prieinamumo, švietimo, užimtumo, sveikatos apsaugos paslaugų tinkamumo, naudojimosi kitomis žmogaus teisėmis lygiai su kitais asmenimis.

Itin daug problemų išlieka neįgaliųjų stigmatizacijos ir diskriminacijos srityse. Lietuva pasižymi itin neigiamu požiūriu į psichikos negalią turinčius asmenis ir jų integraciją į visuomenę, – atkreipia dėmesį VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, viena iš LNF narių. 2010 m. Eurobarometro apklausa rodo, kad 52 proc. Lietuvos respondentų būtų sunku bendrauti su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis, kai bendras ES vidurkis tesiekia 22 proc. Žmogaus teisių stebėjimo instituto 2009–2010 m. apžvalgoje pažymima, kad žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose atskleidžia eilę šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų.

Ataskaitoje dėl negalios akcentuojama, kad pagrindinis kiekvienos šalies tikslas neįgaliųjų integracijos srityje – tinkamas JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas. Rekomenduojama, kad siekdamos šio tikslo valdžios institucijos ir jų plėtros partneriai sudarytų sąlygas neįgaliesiems naudotis visomis pagrindinėmis paslaugomis, investuotų į specifines jiems reikalingas programas ir paslaugas, priimtų nacionalinę negalios strategiją bei veiksmų planą. Be to, valdžios institucijos turėtų didinti visuomenės informuotumą bei supratimą apie negalią, remti tolesnius tyrimus ir ugdymą šioje srityje.

2010 m. gegužės mėn. Lietuva ratifikavo JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą, įsipareigodama skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Siekiant efektyviai įgyvendinti Konvencijos nuostatas būtinas bendras visų suinteresuotų šalių – neįgaliųjų, atsakingų valdžios institucijų, savivaldos, vietos bendruomenių ir plačiosios visuomenės – darbas. Bendri sprendimai ir veiksmai itin svarbūs keičiant požiūrį į neįgalų žmogų, ugdant toleranciją ir pagarbą kiekvieno asmens teisėms.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat ragina stiprinti žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje. Š. m. birželio 10 d. vykusiame forume Prezidentė pabrėžė, kad demokratijos kokybės užtikrinimas kiekvienam valstybės piliečiui, žmogaus teisių stiprinimas, socialiai pažeidžiamų žmonių atskirties mažinimas yra vienas svarbiausių jos veiklos prioritetų.

LNF ne kartą yra pažymėjęs, kad siekiant kuo geriau patenkinti vis didėjančios visuomenės dalies – asmenų su negalia poreikius, užtikrinti visiems lygias teises ir galimybes, būtinas neįgaliųjų organizacijų ir valdžios institucijų dialogas. Taip pat reikalingi aukščiausio lygio sprendimai ir konkrečios strategijos bei programos, skirtos gerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę ir mažinti diskriminaciją. Asociacija skatina bendradarbiavimą su LR Prezidentūra, Vyriausybe, Seimu, ministerijomis ir kitomis atsakingomis šalies institucijomis, aktyviai dalyvauja įvairiuose susitikimuose ir darbo grupėse.

Informacija parengta kartu su Lietuvos Neįgaliųjų forumu.