Parengta dvylika naujų EQUIP programos vykdytojų

Š.m. rugsėjo 18-20 d. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ organizuotų mokymų metu buvo apmokyta 12 naujų EQUIP programos vykdytojų iš šešių Lietuvos vaikų socializacijos centrų. Šią, projekto rėmuose parengiamą jau antrąją, EQUIP vykdytojų grupę sudarė socializacijos centruose dirbantys švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai/auklėtojai. Mokymus vedė pirmosios grupės metu apmokyti, EQUIP programą socializacijos centruose metus laiko vykdę bei nacionalinių EQUIP programos mokytojų mokymus birželio mėn. sėkmingai baigę 6 švietimo pagalbos specialistai.

Pasak projekto vadovės Justės Kelpšaitės, šių mokymų tikslas dvipusis: apmokyti naujus EQUIP programos vykdytojus, kurie galėtų užtikrinti programos tęstinumą bei plėtrą vaikų socializacijos centruose projektui pasibaigus, o taip pat parengti kvalifikuotus nacionalinius EQUIP mokytojus, kurie ateityje augant EQUIP programos vykdytojų poreikiui galėtų užtikrinti kokybišką jų parengimą bei supervizavimą. „Siekiant atliepti pastarąjį tikslą, 24 ak. val. mokymai buvo filmuojami, o parengta vaizdo medžiaga vėliau bus analizuojama kartu su ekspertais iš Olandijos lapkričio mėn. 7-8 d. planuojamos supervizijos metu“ – sakė Justė Kelpšaitė. Kiekvieną mokymų dieną vedė vis kiti du nacionaliniai EQUIP mokytojai, tuo tarpu likę mokytojai stebėjo vedamus mokymus ir atgalinio ryšio teikimui pildė iš anksto parengtas „Stebėjimo formas“.

Mokymų metu išsamiai pristatytos visos keturios EQUIP programos dalys: savipagalbos grupių organizavimas, socialinių, pykčio valdymo bei atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Praktinės mokymų dalies metu dalyviai lavino savo įgūdžius vesti užsiėmimus bei aptarė, kaip atrinkti ir motyvuoti nepilnamečius dalyvauti programoje, kaip organizuoti grupinius užsiėmimus uždarose institucijose, suderinant saugumo bei konfidencialumo užtikrinimą ir pan. Siekiant, kad mokymų metu įgytos žinios kuo greičiau būtų įtvirtintos praktikoje, naujieji EQUIP programos vykdytojai artimiausiu metu ketina pradėti vesti EQUIP užsiėmimus vaikų socializacijos centruose esantiems ugdytiniams.

Prasidėjus naujiems mokslo metams vaikų socializacijos centruose buvo suformuotos naujos ugdytinių grupės, kurioms pradėti vesti EQUIP užsiėmimai, arba užsiėmimai buvo tęsiami grupėms, užsiėmimus pradėjusioms prieš vasaros atostogas bei jų metu. Nuo rugsėjo mėnesio iki projekto pabaigos lapkričio mėn. preliminariai planuojama pravesti apie 210 užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 30 vaikų.

Mokymai organizuoti projekto, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC), rėmuose. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras – http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras – http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras – http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras – http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė” – http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna” – http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.