PAREIŠKIMAS DĖL POZICIJOS: PSICHIKOS SVEIKATOS SUNKUMŲ PATIRTIS LIETUVOJE

Psichikos sveikatos sunkumų patirties turintys žmonės (PSSPTŽ) 2022 m. rugsėjo 8 d. tarptautinėje konferencijoje „Rethinking Mental Health Care“ (liet. „Psichikos sveikatos priežiūros permąstymas“) seminare „Experts by Experience – Key Partners in Rethinking Mental Health Care” (liet. „Ekspertai pagal patirtį – pagrindiniai partneriai permąstant psichikos sveikatos priežiūrą“), remdamiesi savo patirtimi, parengė esmines rekomendacijas dėl psichikos sveikatos reformos Lietuvoje.

PSSPTŽ susiduria su neigiamu stigmos ir diskriminacijos poveikiu įvairiuose lygmenyse ir sektoriuose, ribotai pripažįstant jų vertę, galimybes ir kompetenciją. Taip pat nėra tinkamos galimybės naudotis paslaugomis, kurios būtų suderintos su asmeniniu atsigavimu ir žmogaus teisėmis.

Vertiname Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos realias pastangas, kurias ji deda remdama PSSPTŽ integraciją į psichikos sveikatos priežiūrą ir imdamasi pozityvių priemonių tam, kad pasiektų visa apimančio požiūrio stiprinant psichikos sveikatos priežiūros sistemą.

PSSPTŽ tikisi, kad dabartinis „mes ir jie“ skirstymas bus sujungtas į vieningas pastangas, kur „mes“, kaip partneriai, kursime geresnę, veiksmingesnę ir efektyvesnę psichikos sveikatos priežiūros sistemą Lietuvoje, nepalikdami nuošalyje nė vieno.

PSSPTŽ neturėtų būti apibūdinami pagal psichikos sveikatos būklę ar negalią, o turi būti pripažinti už jų gebėjimus.

PSSPTŽ entuziastingai bendradarbiauja su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant, bet neapsiribojant, vyriausybę, politikos formuotojus, tyrėjus, specialistus, bendruomenes ir šeimas ar globėjus. Mūsų unikalias perspektyvas ir patirtį papildo empatija, užsidegimas ir įsipareigojimas teigiama linkme keisti mūsų bendruomenės narių gyvenimus.

Rekomendacijos

Kovos su stigma ir diskriminacija

 • Nulinės tolerancijos politikos, nukreiptos į psichikos sveikatos sunkumų patirties turinčių žmonių diskriminaciją, kuri buvo sukurta kartu su PSSPTŽ, parengimas ir įgyvendinimas.
 • Galimybių PSSPTŽ dalytis asmeninio atsigavimo istorijomis, siekiant sumažinti stigmą, sukūrimas. Tokios galimybės turėtų užtikrinti prieigą prie saugių erdvių, kurios apsaugotų nuo bet kokios išankstinio nusistatymo rizikos ar žalos asmeniui pasekmių.
 • Kovos su stigma programos turėtų būti skirtos visai bendruomenei, tiek sveikatos priežiūros sistemoje, tiek už jos ribų, taip pat įvairioms amžiaus grupėms, ypatingą dėmesį skiriant pagrindinio ir aukštojo išsilavinimo lygio jaunimui.
 • Psichikos sveikata ir gerovė turėtų būti įtrauktos į pagrindinės mokyklos ugdymo programas, siekiant skatinti psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos patirčių normalizavimą.
 • Turėtų būti sukurtos PSSPTŽ įgalinimo programos, kurios padėtų jiems valdyti internalizuotos (savo) stigmos, struktūrinės ir visuomenės stigmos poveikį.
 • Skatinti visuomenės informuotumą apie apibrėžtus psichikos sveikatos specialistų (psichiatrų ir psichologų) vaidmenis ir pareigas, kad plačioji visuomenė geriau suprastų asmens, turinčio psichikos sveikatos sunkumų, gydymo ir pagalbos metodus, nes tai padės sumažinti tokiomis paslaugomis besinaudojančių žmonių stigmatizaciją ir gali paskatinti asmenis prireikus ieškoti profesionalių paslaugų.

Sukurti lygias galimybes

 • Pripažinti ir skatinti žmonių, turinčių patirties meno ir kultūros, sporto ir kitose srityse, kurios prisideda prie Lietuvos socialinio ir ekonominio vystymosi, gebėjimus. Tai padės užtikrinti, kad PSSPTŽ būtų lygiaverčiai ir „nepaženklinti“ visuomenės nariai, turintys lygias teises ir vienodas įsidarbinimo galimybes bei jiems būtų taikoma sąžininga darbo praktika.
 • Parengti kartu su PSSPTŽ Darbo vietos psichikos sveikatos politiką, pagal kurią darbdaviai atsako už nesąžiningą darbo praktiką, žmogaus teisių pažeidimus ir kuri skatina visų darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę.

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo stiprinimas

 • Pertvarkyti psichikos sveikatos priežiūrą į atsigavimą ir asmenį orientuotą modelį, kuris yra pagrįstas bendruomene ir apima multidisciplininę komandą, galinčią suteikti visapusišką paslaugų paketą visiems psichikos sveikatos problemų turintiems asmenims. Tokios paslaugos turėtų būti prieinamos, nemokamos ir nuolat teikiamos viešajame psichikos sveikatos priežiūros sektoriuje, privačios priežiūros įkainiai turėtų būti prieinami, be to, ilgalaikė formalizuota pagalba iš tos pačios patirties turinčių žmonių taip pat turėtų būti prieinama visais priežiūros lygiais.
 • Sukurti paramos tinklą šeimoms ir globėjams, kuris galėtų išplėsti jų galimybes gerinant psichikos sveikatos raštingumą ir savipagalbos galimybes.
 • Bendrai sukurti virtualų centrą (konsoliduotą svetainę), kuriame būtų visi galimi psichikos sveikatos ištekliai (viešosios ir privačios paslaugos ir parama, tokios pačios padėties žmonių pagalbos paslaugos, informacija ir savipagalbos patarimai, skatinantys gerovę).
 • Visiems psichikos sveikatos specialistams gauti mokymus apie geriausias į atsigavimą ir į asmenį orientuotas praktikas, siekiant nepaternalistinių požiūrių savo praktikoje ir priimti gaires, kurios suteiktų alternatyvų prievartinėms praktikoms.

Patirties integravimas į sprendimų priėmimo procesus

 • Užtikrinti prasmingą ir autentišką PSSPTŽ įtraukimą į teisės aktų, politikos ir strateginių planų, susijusių su psichikos sveikata ir sektoriais, turinčiais tiesioginės įtakos PSSPTŽ gyvenimui, projektus ir (arba) jų peržiūrą.
 • Užtikrinti, kad būtų taikoma įvairovė (pažeidžiamos ir nepalankioje padėtyje esančios grupės), įtraukiant psichikos sveikatos sunkumų patirties turinčius atstovus į sprendimų priėmimo procesus, siekiant nė vieno nepalikti nuošalyje.

2022 m. rugsėjo 8 d., Vilnius