Nevyriausybinės organizacijos nutarė bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraišką Globaliajam Fondui kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija

2011 m. liepos 26 d. vyko susitikimas skirtas aptarti paraiškos į Globalųjį Fondą kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija (toliau – Globalusis fondas) rengimo, taip pat – tam tikslui įsteigti reikalingo Šalies koordinacinio mechanizmo (toliau – ŠKM) steigimo Lietuvoje – klausimus. Susitikime dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas ir/ar kitaip veikiančių ŽIV/AIDS ir žmogaus teisių srityje bei atstovaujančių socialiai pažeidžiamas grupes, atstovai, LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė. Pagrindinis susitikimo tikslas – sutarti dėl tolesnių jungtinių veiksmų, rengiant ir teikiant paraišką Globaliajam Fondui

Susitikimo metu buvo pristatytas Globalusis fondas, jo veiklos principai, 11-tasis paraiškų teikimo turas ir dalyvavimo jame galimybės Lietuvai, taip pat – paraiškai teikti reikalingas ŠKM ir pagrindiniai jo steigimo principai. Renginyje dalyvavusios organizacijos vienareikšmiškai pritarė Lietuvos dalyvavimui Globaliojo fondo 11-tame paraiškų teikimo ture ir sutarė apjungti pajėgas ir bendradarbiauti rengiant ir teikiant paraišką. Tuo tikslu 11 susitikime dalyvavusių organizacijų pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo. Memorandumą pasirašyti bus kviečiamos ir kitos suinteresuotos, susitikime galimybių dalyvauti neturėjusios nevyriausybinės organizacijos.

Susitikimo dalyviai taip pat parengė kreipimąsi į Lietuvos Vyriausybę dėl ŠKM. Juo prašoma iki 2011 m. rugsėjo 15 d. ŠKM, užtikrinti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą ŠKM kūrimo procesuose, inicijuoti trišalį (Vyriausybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir tarptautinių partnerių Lietuvoje) susitikimą dėl ŠKM kūrimo, pakviesti nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti planuojamuose Globaliojo fondo mokymuose, kurie numatyti po 2011 m. rugpjūčio 15 d., taip pat – informuoti, ar Lietuvos valstybė bus pajėgi užtikrinti 60 proc. ko-finansavimą.

Susitikimo metu nutarta 2011 m. rugpjūčio 30 d. rengti kitą memorandumą dėl bendradarbiavimo pasirašiusių nevyriausybinių organizacijų susitikimą, jo metu pradėti diskutuoti apie projekto Globaliajam fondui koncepciją. Ateinančiam renginiui organizuoti, komunikacijai su LR Vyriausybės paskirta atstovaujančia institucija dėl ŠKM steigimo ir kitų susijusių vadybos funkcijų atlikimui susitikimo metu sukurta kontaktinė grupę, į kurią įeina atstovai iš šių organizacijų: Koalicijos „Galiu gyventi“, UNODC, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“, Asociacijos „Pozityvus gyvenimas“, „Žmogaus studijų centro“.

Globalus fondas veikia nuo 2001 m., per šį laikotarpį jis išdalino 10 milijardų JAV dolerių. Pirmą kartą Globalusis fondas įtraukė Lietuvą į sąrašą šalių, galinčių kreiptis finansinės paramos dėl ŽIV ir tuberkuliozės. 11-tasis paraiškų teikimo turas bus paskelbtas 2011 m. rugpjūčio 15 d. Paraišką Lietuva turi pateikti iki šių metų gruodžio 15 d. Globalus fondas skiria paramą dviem metams, su galimybe pratęsti dar trejiems. Jei parama skiriama dviem metams, suma siekia 5 milijonus dolerių, jeigu paraiška rašoma penkerių metų veiklai – pretenduojama į 12,5 milijonų JAV dolerių. Paraišką dėl tuberkuliozės gali teikti ir nevyriausybinės organizacijos, ir valstybinės institucijos. Tačiau ŽIV srityje paraiškas gali teikti tik nevyriausybinės organizacijos. Šalis gali pateikti tik vieną paraišką dėl vienos ligų grupės.