Negalios klausimai darbotvarkės viršūnėje: Europos socialinės srities ministrai žengė žingsnį keičiant Europos politiką neįgalių asmenų atžvilgiu

2010 gegužės 21 dieną 25 – kių ES šalių narių atstovai dalyvavo neformaliame ministrų susitikime negalios klausimais, kuris vyko Saragosoje, Ispanijoje. Pagrindiniai pranešėjai buvo Europos neįgaliųjų judėjimo atstovai kartu su Ispanijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministre p. Trinidad Jimenez ir Europos Komisijos Vice Prezidentė p. Viviane Reding.

 

P. Yannis Vardakastanis, Europos Neįgaliųjų Forumo (EDF) Prezidentas, kreipėsi į ministrus kviesdamas skubiai ratifikuoti JT Konvenciją Europos Sąjungoje ir skatino atskiras šalis nares ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją šalyse.

Komisijos atstovė p. V. Reding paskatino Ispanijos pirmininkavimo metu, Liepos 9 d., priimti ES institucijų ir šalių narių geros praktikos (elgesio) kodeksą, kuris taps paskutiniu žingsniu Europos Sąjungai ratifikuojant JT Konvenciją. Tuomet bus paregtas sprendimas ir Jungtinėms Tautoms pateiktas depozitas dėl šio instrumento ratifikavimo. Ji pabrėžė šio tarptautinio instrumento kaip pirmojo ES ratifikuoto žmogaus teisių dokumento svarbą ir poreikį pereiti nuo socialinės apsaugos prie žmogaus teisėmis grįsto požiūrio į negalią, įtraukiant ją į visas ES politikos sritis, taip pat į skirtingas Europos 2020 strategijos iniciatyvas.
Ispanijos ministrė pabrėžė bendradarbiavimo su neįgaliais asmenimis svarbą priimant bet kokius su jais susijusius sprendimus.

Ministrai dalijosi patirtimi bei pažanga įgyvendinant Neįgalių asmenų teisių Konvenciją. Nors tik 14 ES šalių narių šiuo metu yra ratifikavusios JT Konvenciją, keletas valstybių pažymėjo esančios baigiamąjame Konvencijos ratifikavimo etape.

P. Y. Vardakastanis priminė, kad į rengiamą Europos 2020 strategiją turi būti įtrauktas Negalios paktas, siekiant neįgaliųjų asmenų įtraukties į visas rengiamas programas. Šio susitikimo pasekoje bus rengiamos diskusijos dėl pasiūlymų ES Strategijai dėl negalios, kurie Europos Komisijos turi būti pateikti iki š.m. lapkričio mėn., derinant galutinę Europos 2020 strategiją.

EDF toliau intensyviai tęs diskusijas su Komisija ir pirmininkaujančiomis valstybėmis rengiant ambicingą priemonę dėl negalios, kuri tiesiogiai įtakos JT Konvencijos įgyvendinimą, ir atlieps ateinančio laikotarpio keliamus iššūkius.

2010 gegužės 21 d. vykusio susitikimo pasekoje trys pirmininkaujančios valstybės prisiėmė šiuos įsipareigojimus:

Šio pirmininkavimo ir dviejų ateinančių pirmininkavimų metu atsižvelgti į Zaragozos Konferencijos metu prieitas išvadas ir susitarimus organizuojant veiklas, bei rengiant naują Negalios politikos dokumentą 2010-2020 laikotarpiui;
Skatinti Europos Sąjungą ir ES šalis nares skubiai ratifikuoti JT Konvenciją ir užtikrinti jos visapusį įgyvendinimą visuose valdymo lygiuose;
Skatinti ir plėsti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp šalių narių ir Europos institucijų, siekiant prieiti vieningų sprendimų įgyvendinant JT Konvenciją;
Plėsti negalios klausimų įtraukimą į visas Europines bei nacionalines politikas. Itin akcentuojamos šios pagrindinės gyvenimo sritys: apgyvendinimas, švietimas, ikiprofesinis ir profesinis rengimas, transportas, informacinės technologijos ir dalyvavimas visuomenėje;
Išlaikyti asmenų su negalia žmogaus teisių klausimą ES darbotvarkėje ir toliau skatinti priemones, kuriomis užtikrinamas pilnas neįgalių asmenų teisių realizavimas Europos Sąjungoje;
Skatinti reikiamų finansinių resursų paskirstymą naujame ES biudžete, siekiant užtikrinti su negalia susijusios politikos įgyvendinimą;
Stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus su neįgaliais asmenimis ir jų organizacijomis, skatinant tarpusavio bendravimo ir dialogo tarp visų suinteresuotų šalių negalios srityje.
Parengta pagal EDF informaciją.