Nauji mokslo metai vaikų socializacijos centruose prasideda su EQUIP

Artėjant naujiems mokslo metams VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ tęsia EQUIP programos diegimo ir pozityvios kultūros kūrimo veiklas šešiuose vaikų socializacijos centruose (VSC). Paskutinėmis rugpjūčio mėn. bei pirmosiomis rugsėjo mėn. savaitėmis VSC mokytojams ir auklėtojams vedamos supervizijos, kurių metu siekiama išsamiau supažindinti su EQUIP programos tikslais bei sudedamosiomis dalimis, pagilinti žinias apie pozityvios įstaigos kultūros kūrimo principus. Šis supervizijų mokytojams ir auklėtojams laikas pasirinktas neatsitiktinai – naujus mokslo metus ir į socializacijos centrus grįžtančius vaikus pasitikti tikimasi atnaujintu ugdymo ir korekcijos priemonių arsenalu.

Supervizijos – ne vienintelė veikla, kurioje nuo rugsėjo dalyvaus VSC mokytojai ir auklėtojai. Po vasaros daugumoje centrų tęsiami bendri pasitarimai su švietimo pagalbos specialistais, kuriuose dalyvauja ir mokytojai bei auklėtojai, o taip pat ir administracijų atstovai. Bendrų pasitarimų metu pagal tam tikrą metodiką analizuojami sudėtingi atvejai bei galimi jų sprendimo būdai, darbuotojai mokosi spręsti susidariusias sudėtingas situacijas kartu, t. y. kaip viena komanda.

Atsižvelgiant į artėjančią projekto įgyvendinimo pabaigą, rugsėjo viduryje planuojamas pasitarimas su VSC direktoriais, kuriame pakviesti dalyvauti ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro atstovai. Šis pasitarimas svarbus tuo, jog jame planuojama ne tik apžvelgti jau įgyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus, tačiau ketinama aptarti ir veiklų tęstinumo bei kokybės užtikrinimo galimybes projektui pasibaigus. Pasitarimo metu didelis dėmesys bus skiriamas EQUIP programos vykdymo integravimui į kasdienę centrų darbotvarkę bei programos vykdytojų kvalifikacijos kėlimui.

Be jau aptartų veiklų, rugsėjo mėn. planuojami ir EQUIP programos mokymai antrajai švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų/auklėtojų grupei. Atsižvelgiant į potencialių dalyvių motyvaciją bei pasirengimą vykdyti EQUIP programą ateityje, bus atrinkta apie 12 dalyvių, kuriuos apmokys EQUIP programą jau daugiau nei metus vykdantys bei nacionalinių EQUIP mokytojų mokymus baigę VSC šeši švietimo pagalbos specialistai.

EQUIP programos vykdytojai rugsėjo mėn. planuoja suformuoti naujas ugdytinių grupes bei jiems vesti EQUIP užsiėmimus, kurie, tikimasi, tęsis ir lapkričio mėnesį pasibaigus projektui.

Visos šios veiklos yra vykdomos projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Grūzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.