Lietuvos vaikų socializacijos centruose pradėtos supervizijos mokytojams ir auklėtojams

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto rėmuose suplanuotų veiklų turinį stengiamasi derinti prie aktualiausių vaikų socializacijos centrų poreikių. Visą Lietuvą šių metų liepos mėnesio pradžioje sukrėtę įvykiai Vėliučionių vaikų socializacijos centre labai siejasi su tuo, ką korekcinės programos “EQUIP” autoriai vadina “pozityvios įstaigos kultūros” stoka. Projekto ekspertės Vaidos Kalpokienės teigimu, pozityvi įstaigos kultūra – fiziškai bei psichologiškai saugi ir patikima atmosfera, profesionalus, o ne asmeniniais įsitikinimais bei emocijomis pagrįstas, personalo elgesys su auklėtiniais, darbuotojų tikėjimas jaunuolių galimybe pasikeisti į gera ir nuoseklus, sistemingas bei komandinio darbo principais pagrįstas elgesio korekcijos metodų taikymas siekiant pokyčių. Kuriant pozityvią personalo kultūrą labai svarbu užtikrinti, kad visi dirbantieji vienodai suvoktų įstaigos misiją, vertybes bei metodus. Taip pat reikia visų darbuotojų įgalinimo, t.y. optimalaus įsitraukimo į įstaigos veiklą, reguliarių atskirų grandžių pasitarimų bei bendrų visos įstaigos susirinkimų. Tačiau teisių ir galių suteikimas nedaug reiškia, jei personalas nėra tinkamai apmokytas ir neturi įgūdžių, reikalingų dirbti su delinkventiškais paaugliais. Kuriant pozityvią personalo kultūrą, kaip EQUIP programos pamatą, siekiama, kad VSC dirbantieji išmanytų bazinius EQUIP programos principus bei struktūrines dalis, suvoktų savitarpio pagalbos reikšmę, išmanytų EQUIP kalbą, t. y., žinotų, padėtų pastebėti ir koreguoti elgesio problemas, mąstymo klaidas. Be to, dirbant su asocialaus elgesio jaunuoliais, būtina sugebėti dirbti komandoje, išmanyti ir tinkamai taikyti aktyvaus klausimo technikas, konstruktyvias konfliktų sprendimo strategijas.

Gebėjimas dirbti darniai ir vieningai taipogi prisideda prie pozityvios personalo kultūros kūrimo. Viena vertus, darbuotojų komanda turi būti bendradarbiavimo ir nepriekaištingų tarpusavio santykių pavyzdys jaunimo grupei, kita vertus, fizinis ir psichologinis saugumas pasiekiamas visiems darbuotojams nuosekliai laikantis tų pačių taisyklių ir susitarimų. VSC auklėtiniai moka supriešinti darbuotojus ir taip atitraukti jų dėmesį nuo savo neigiamo elgesio. Idealiu atveju komandą sieja tvirti įsitikinimai, padedantys iš karto įveikti tokias jaunuolių pastangas.

Galiausiai įstaigos personalui reikia sukurti sistemą, kuri leistų gauti grįžtamąjį ryšį apie kiekvieno darbuotojo pastangas efektyviai ir ilgalaikiai taikyti elgesio korekcijos metodus. VSC auklėtiniams toks personalo bendradarbiavimas parodys, kad personalas išties stebi, renka informaciją ir ja dalinasi. Be to, pasidalijimas atsiliepimais apie jaunuolių elgesį lemia tikslų bendro vaizdo apie jaunimo problemų dinamiką suvokimą. Konkretaus jaunuolio progreso bendras įvertinimas (taisant savo mąstymo klaidas, sprendžiant elgesio problemas) bus naudingas tik tuomet, jei įvairiapusio grįžtamojo ryšio pagalba pavyks susidaryti bendrą vaizdą, todėl svarbu, kad grįžtamasis ryšys nebūtų atsitiktinių ar subjektyvių įspūdžių pasakojimas.

Šių pagrindinių pozityvios personalo kultūros kūrimo principų aptarimui buvo skirta pirmoji supervizija Vėliučionių VSC, kurioje dalyvavo 10 auklėtojų bei administracijos atstovų. 2012 m. liepos mėn. prasidėjusios konsultacijos supervizijų forma bus nuolatos vykdomos visuose šešiuose vaikų socializacijos centruose iki 2013 m. rugsėjo mėn.

Taip pat 2012 m. liepos mėn. įgyvendinamo projekto rėmuose ekspertų komanda rengė birželio mėn. centruose pradėto EQUIP programos vykdymo kokybės vertinimo ataskaitas. Parengtos ataskaitos, kuriose taip pat bus pateiktos konkrečios rekomendacijos, kaip, atsižvelgiant į reikalavimus, geriau vykdyti programą ir užtikrinti jos efektyvumą, dirbant su VSC gyvenančiais nepilnamečiais, bus pateikiamos kiekvienam centrui atskirai.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.