Lietuvos vaikų socializacijos centruose pradedamas EQUIP programos kokybės vertinimas

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

2012 m. birželio mėn. įgyvendinant projektą toliau buvo vykdomi kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymo pamokose metodikos pagrindu parengti mokymai visiems vaikų socializacijos centruose dirbantiems mokytojams ir auklėtojams. Pagrindinis šių mokymų tikslas – apmokyti vaikų socializacijos centrų mokytojus, auklėtojus ir kitus vaikų socializacijos centruose dirbančius specialistus padėti vaikams atpažinti netinkamą savo elgesį, susieti jį su turimomis mąstymo schemomis, lavinti socialinius ir tinkamo problemų sprendimo įgūdžius bei rinkti pavyzdžius namų darbams EQUIP programoje. Šie dviejų dienų trukmės mokymai birželio mėn. vyko Kauno vaikų socializacijos centro “Saulutė“, Gruzdžių vaikų socializacijos centro bei vaikų socializacijos centro “Širvėna” darbuotojų grupėms.

Taip pat, 2012 m. birželio mėn. pabaigoje, atsižvelgiant į prasidedančias vaikų vasaros atostogas, baigiasi 2012 m. gegužės 14 d. prasidėję EQUIP programos ugdymo ir savipagalbos grupių užsiėmimai VSC ugdytiniams. Pagrindinis ugdymo užsiėmimų tikslas yra „ugdyti“ grupę ir suteikti įgūdžių, kurie reikalingi savitarpio pagalbai. Grupės ugdymas siejamas su pagalbos teikimu grupės nariams, turintiems socialinių ar pykčio valdymo įgūdžių trūkumų, kognityvinių iškraipymų ir moralinės raidos sulėtėjimą. Savitarpio pagalba remiasi prielaida, kad negatyvi kultūra gali būti pakeista pozityvia, nes delinkventiški paaugliai jaučia, kad jiems kažko trūksta. Kadangi dirbant su delinkventiškais vaikai dažniausiai susiduriama su jau suformuota jų turima negatyvia kultūrą, tai meta iššūkį pačiam metodui. Todėl kiekvienoje įstaigoje naujai parengtiems EQUIP programos vykdytojams teikiamos konsultacijos telefonu, elektroniniu paštu, naudojantis internetine programa Skype, arba susitikus gyvai, atsakant į įvairius jiems kylančius klausimus dėl EQUIP programos vykdymo, eigos. Per š.m. gegužės – birželio mėnesius kvalifikuoto eksperto buvo suteikta po 4 val. konsultacijų kviekvieno vaikų socializacijos centro EQUIP vykdytojams.

Diegiant naujus instrumentus būtina atlikti tyrimus, ar jie yra tinkami, bei ar tikrai atliepia pagrindinius poreikius ir tikslus, kurių siekimui jie buvo sukurti bei diegiami; o kognityvinės – elgesio korekcijos programos pasižymi griežtu struktūravimu, todėl programos poveikis labai priklauso nuo to, kiek yra laikomasi programos nurodymų, bei nuo tinkamai vykdomos programos dalyvių atrankos, programą vedančiųjų kvalifikacijos ir įstaigoje kuriamos pozityvios kultūros. Atsižvelgiant į tai, birželio mėn. pradėtas EQUIP korekcinės programos vykdymo kokybės vertinimas visuose šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose. Pasak projekto koordinatorės D. Juodkaitės, labai svarbu įvertinti, ar įdiegti instrumentai Lietuvos vaikų socializacijos centruose yra taikomi tinkamai, t.y. pagal nurodytas autorių instrukcijas, nes priešingu atveju gali būti pažeidžiamas korekcinės programos efektyvumas.

EQUIP programos kokybės vertinimo metu atrinkta ekspertų komanda Korekcinių programų vertinimo inventarijaus pagrindu parengs tyrimo metodologiją, kuria remiantis, kiekviename VSC atliks vykdomos programos dokumentų analizę ir apklaus programoje dalyvaujančius vaikus, EQUIP programos vykdytojus bei VSC administracijos darbuotojus. Surinkta informacija bus susisteminama atskirai ir kiekvienai įstaigai pateikiamos ataskaitos su rekomendacijomis kaip, atsižvelgiant į reikalavimus, geriau vykdyti programą ir užtikrinti jos efektyvumą, dirbant su VSC gyvenančiais nepilnamečiais. Įgyvendinant projektą vėlesniame etape planuojama atlikti ir EQUIP korekcinės programos efektyvumo vertinimą.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.