Lietuvos regionai sėkmingai supažindinti su paciento patikėtinio programa

Š. m. rugsėjo 29 d. vykusioje konferencijoje pristatyti Lietuvos Respublikos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“ rezultatai. Renginį taip pat finansavo Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje. Konferencijoje, skirtoje visiems, besidomintiems psichikos sveikata, žmogaus teisėmis, neįgaliųjų įgalinimu ir pan., pristatyti Paciento patikėtinio programos diegimo modeliai psichikos sveikatos centruose, psichoneurologiniuose pensionatuose ir psichiatrijos ligoninėse, pasisakė juos kūrę ekspertai, pacientų organizacijų atstovai, teisininkai. Projekto vykdytoja VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ programos diegimo modelius publikavo specializuotame leidinyje, kuris, tikimasi, pravers ir kitų savivaldybių tarnautojams, psichikos sveikatos srityje dirbantiems specialistams bei NVO sektoriaus atstovams.

 

Minėtame leidinyje, prie kurio finansavimo taip pat prisidėjo Nyderlandų Karalystės ambasada, pristatomas ir projekto metu atliktas tyrimas „Dokumentų, reglamentuojančių skundų, ginčų ir konfliktų sprendimo ir nagrinėjimo tvarką psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose, analizė“. Be šio tyrimo, nors ir nebuvo numatyta projekte, mokymų dalyviams pageidaujant buvo parengta ir rekomendacinė skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka.

Vykdant projektą taip pat buvo parengta medžiaga mokymams „Paciento patikėtinio veikla: Vilniaus miesto ir Europos patirtis“, įgyvendinti 5 teoriniai-praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo ir kvalifikaciją tobulino 38 tikslinių grupių atstovai – Telšių, Visagino, Marijampolės, Rokiškio ir Kelmės savivaldybių tarnautojai, šių regionų psichikos sveikatos centrų ir psichiatrinių ligoninių gydytojai ir kitas personalas, psichoneurologinių pensionatų darbuotojai, NVO atstovai. Paciento patikėtinio programa mokymų metu dalyvių įvertinta kaip naujoviška ir naudinga paslauga, tačiau pastebėta ir akcentuota sunkumų gausa ją įgyvendinant.

Šio projekto tikslas – skatinti Paciento patikėtinio programos gerosios praktikos pavyzdžio plėtrą iš Vilniaus miesto į kitus Lietuvos regionus. Tokiu būdu siekiama garantuoti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių įgyvendinimą bei nepriklausomą stebėseną tiek stacionariai, tiek ambulatoriškai.

Pažymėtina, kad projekto tikslinę grupę sudarė visi projekto veiklos tęstinumo užtikrinimui reikalingi specialistai, kurie, pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui, galėtų panaudoti jo metu sukurtus rezultatus. Tikimasi, kad psichiatrinių ligoninių, psichikos sveikatos centrų bei psichoneurologinių pensionatų (socialinės globos namų) darbuotojai, susipažinę su Paciento patikėtinio veikla, bus pasiruošę adaptuoti vieną iš sukurtų modelių; savivaldybių atstovai, susipažinę su naujos paslaugos, įgyvendinančios žmogaus teisių užtikrinimo principą, diegimo galimybėmis, sudarys teisines bei finansines galimybes modelio įgyvendinimui; NVO atstovai – pasinaudos Paciento patikėtinio gerosios praktikos pavyzdžiu bei imsis iniciatyvos ieškant galimybių bei finansavimo šaltinių sukurto modelio įgyvendinimui, bendradarbiaus su psichikos sveikatos priežiūros įstaigų, psichoneurologinių pensionatų (socialinės globos namų), savivaldybių atstovais bei projekto vykdytojais diegiant Paciento patikėtinio pareigybę.

„Projekto metu daug dėmesio skyrėme socialinio dialogo užmezgimui, palaikymui bei plėtojimui. Akcentavome ne tik specialistų kvalifikacijos tobulinimo būtinybę, bet ir aktyvaus bendruomenių atstovų dalyvavimo sprendžiant vietos viešuosius reikalus skatinimą, tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymą, investavimą į kokybiškų paslaugų plėtojimą psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vartotojams siekiant užtikrinti žmogaus teisių stebėseną ir įgyvendinimą,“ – teigė Rūta Juodelytė.

Apie programą „Paciento patikėtinis“
Paciento patikėtinis – tai 4 metus VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ įgyvendinama iš Nyderlandų Karalystės perimta ir Lietuvos situacijai adaptuota programa, užtikrinanti psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių įgyvendinimą Vilniaus mieste. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir paslaugos teikiamos tik Vilniuje besigydantiems asmenims. Paciento patikėtinio projektas pradėtas įgyvendinti remiantis vienu iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos 2006–2010 metams įtvirtintu prioritetu – žmogaus teisių garantavimu bei Paciento patikėtinio programa, bei vėliau 2007 metais LR Seimo priimtos Psichikos sveikatos strategijos žmogaus teisių užtikrinimo nuostata. Šio projekto siekiamybė – panaudojant jau turimą patirtį ir sukauptas žinias plėsti Paciento patikėtinio programą į kitų savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigas.

Paciento patikėtinis − tai asmuo, kuris psichikos sveikatos įstaigose tarpininkauja tarp paciento ir gydymo įstaigos, išreikšdamas nepriklausomą nuo gydymo įstaigos poziciją ir palaikydamas pacientą santykiuose su personalu. Paciento patikėtinis atlieka tris esmines funkcijas: (1) tarpininkavimas ir atstovavimas esant nusiskundimams, (2) informavimas bei (3) sisteminių trūkumų identifikavimas ir viešinimas. Paciento patikėtinio pareigybė sudaro sąlygas, kad įstaigose kylantys pacientų nusiskundimai ar nepasitenkinimai būtų išsprendžiami operatyviai, būtų paremiamas klientas, kaip silpnesnioji konflikto pusė. Įžvelgiamas šios efektyviai veikiančios skundų pateikimo ir išsprendimo sistemos naudingingumas ir pačioms psichikos sveikatos įstaigoms, kai identifikuoti trūkumai pašalinami tame lygmenyje, kuriame jie ir kilo, išvengiant tolimesnių sunkumų.

Įdiegus bendrą skundų, ginčų ir konfliktų sprendimo sistemą būtų niveliuoti tarpregioniniai skirtumai ir sudarytos vienodos galimybės vartotojams gauti kokybiškas paslaugas. Jomis galėtų naudotis tiek ambulatoriškai, tiek stacionariai besigydantys pacientai, tiek psichoneurologiniuose pensionatuose gyvenantys asmenys.

Daugiau informacijos:
Rūta Juodelytė tel.: +370 5 2715762

faks.: +370 5 2715761

el.paštas: paciento.patiketinis@gmail.com