Koalicijos “Psichikos sveikata 2030” vizitas pas Sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą

Šiandien koalicijos “Psichikos sveikata 2030” atstovai susitinka su Sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga aptarti, ką ir kaip nedelsiant reikėtų keisti gerinant psichikos sveikatos situaciją Lietuvoje.

Koalicijos siūlymai apima įvairias Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo gaires ir atliepia į svarbiausias aktualijas.

 

 

 

VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

1.     Vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 liepos 16 d. Nr. V-816 įsakymas „Dėl integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

a)    Parengta PSDF finansuojama specialioji vaikų psichikos sveikatos stiprinimo programa;
b)    Sukurtas ir įgyvendintas įsakymo vykdymo kontrolės mechanizmas;
c)    Vykdomas išorinis proceso vertinimas atliekant ir viešai pristatant dvi įsakymo vykdymo analizės studijas, įskaitant ASPĮ atitikimą reikalavimams, pasiektų kokybės rodiklių, suteiktų konsultacinių paslaugų apimties įvertinimą.
2. Parengtas koordinuotas vaikų psichikos sveikatos priežiūros ir socializacijos modelio aprašas:

a)    Aprašytos paslaugų teikimo grandinės, indikacijos ir reikalavimai, siekiant sukurti tęstinę ir racionalią socializacijos ir pagalbos vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais pagalbos sistemą;
i.    Užtikrinti paslaugų apimtį ir kokybę regioniniuose centruose;
ii.    Teikti lanksčias kompleksines nestacionarines paslaugas vaikams ir paaugliams su komplikuotais psichikos ir elgesio sutrikimais.
3. Apsilankymų namuose programa įdiegiama sveikatos priežiūros sistemoje:

a)    Įsigyjama ir adaptuojama Nurse Family Partnership programa;
b)    Parengiamas finansavimo tvarkos aprašas Nurse Family Partnership programos vykdymui;
c)    Vykdomi sveikatos priežiūros darbuotojų mokomi pilotinėse vietovėse (Vilniaus m. Antakalnio seniūnijoje, Panevėžio mieste ir Kupiškio rajone).
4. Neatidėliojamos Vaiko raidos centro naujų patalpų statybos ir užtikrinama sėkminga centro veikla.

 

PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PERTVARKA

1.    Didesnis ambulatorinių antrinio lygio paslaugų prieinamumas:

a)    Atliekama psichologinių intervencijų paslaugų finansavimo, atsižvelgiant į užsienio patirtį, studija;

b)    Parengiamas psichologinių ir psichoterapinių paslaugų aprašas;

c)    Parengiamas psichologinių ir psichoterapinių paslaugų finansavimo tvarkos aprašas, sudarant prielaidas PSDF finansavimui, padidinant psichologo arba psichoterapeuto 1 val. konsultacijos įkainį iki 20 Eurų ir kompensuojant jį iš PSDF;
d)    Sudaromos sutartys su privačiais psichologais / psichoterapeutais dėl finansavimo iš PSDF.

e)    Ambulatorinės antrinio lygio psichosocialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos psichikos sveikatos dienos stacionaruose prie PSC.

f)    Vykdomi psichosocialinės reabilitacijos metodikos mokymai PSC dienos stacionarų komandoms pilotinėse vietovėse (Vilniaus m. Antakalnio seniūnijoje, Panevėžio mieste ir Kupiškio rajone).
2.    Adekvačios Psichikos sveikatos centrų funkcijos:

a)    PSC funkcijos peržiūrimos ir patikslinamos, parengiami paslaugų teikimo standartai, kurie remiasi socialiniu negalios modeliu (angl. social model of disability) ir į asmenį orientuotu požiūriu (angl. person-centred approach).
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA

1.    Įteisinamos bendruomeninės paslaugos:

a)    Organizuojamos viešos diskusijos dėl NVO ir privačių teikėjų lygiateisiškumo įtvirtinimo, dalyvaujant užsienio ir Lietuvos ekspertams;

b)    Parengiama bendruomeninių paslaugų koncepcija ir teisinis aprašas, atliekama egzistuojančios teisinės bazės analizė ir teisės aktų pakeitimai.
2.    Atvejo vadybos programa taikoma Psichikos sveikatos priežiūros centruose

a)    Atvejo vadybą atlieka PSC socialiniai darbuotojai, atliekama teisinės bazės analizė ir pakeitimai;

b)    Parengiamas atvejo vadybos finansavimo tvarkos aprašas;

c)    Parengiamos atvejo vadybos mokymų metodikos;

d)    Vykdomi PSC socialinių darbuotojų mokymai pilotinėse vietovėse (Vilniaus m. Antakalnio seniūnijoje, Panevėžio mieste ir Kupiškio rajone).
3.    Aprūpinimo būstu pagal asmenų, turinčių negalią, poreikius modelis:

a)    Aprašoma paslaugų teikimo grandinė, siekiant sukurti tęstinę ir racionalią asmenų, turinčių negalią, aprūpinimo tinkamu būstu, minimizuojant jų izoliavimą nuo visuomenės, sistemą.
4.    Koordinuotos pagalbos asmenims, turintiems autizmo spektro sutrikimų ir jų artimiesiems, modelis:

a)    Parengtos ir specialistams platinamos metodinės rekomendacijos darbui su asmenims, turinčiais autizmo spektro sutrikimų ir jų artimaisiais;

b)    Parengta mokymų programa;

c)    Vykdomi mokymai specialistams pilotinėse vietovėse (Vilniaus m. Antakalnio seniūnijoje, Panevėžio mieste ir Kupiškio rajone).
SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA

1. Prieinama emocinė, psichologinė ir psichiatrinė pagalba ketinantiems nusižudyti:

a) emocinės paramos linijos atsiliepia į didžiąją daugumą skambučių;
b) visuose psichikos sveikatos centruose (PSC) galima gauti skubią psichiatro ir psichologo konsultaciją;

c) visi PSC psichiatrai ir psichologai yra apmokyti ir naudoja įrodymais grįstą savižudybių intervencijos modelį.
2. Specializuota psichologinė pagalba po mėginimo nusižudyti:

a) visoje šalyje veikia aiškus algoritmas, pagal kurį įvertinama visų mėginusių nusižudyti psichosocialinė situacija, sudaromas ir įgyvendinamas pagalbos planas;

b) visiems mėginusiems nusižudyti yra pasiūloma specializuota įrodymais grįsta trumpalaikė psichologinė pagalba.
3. Didžioji dalis „vartininkų“ (gydytojai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, mokytojai, kunigai) yra apmokyti savižudybės ženklų atpažinimo ir intervencijos įgūdžių:

a) šie mokymai yra integruoti ir į „vartininkų“ formalaus švietimo programas.
4. Prieinama specializuota psichologinės pagalba nusižudžiusių žmonių artimiesiems:

a) PSC visiems nusižudžiusiųjų žmonių artimiesiems pasiūloma specializuota psichologinė pagalba;

b) yra aiški tvarka, kaip mokyklose reaguojama (įskaitant psichologinės pagalbos teikimą bendruomenės nariams) į mokinio savižudybę.
5. Kiekvienas metais yra atliekamas įvykusių savižudybių mokslinis tyrimas, kurio tikslas – nustatyti savižudybių prevencijos spragas ir pateikti rekomendacijas, kaip keisti prevencijos sistemą.

SVARBU: jeigu vartininkų mokymai (3 punktas), vyktų neužtikrinus psichologinės pagalbos prieinamumo (1 ir 2 punktai), tai ne tik nesumažintų savižudybių skaičiaus, bet ir galėtų padidinti nusivylimą sveikatos apsauga sistema.

 

PSICHOLOGINIO RAŠTINGUMO PRIEINAMUMAS KIEKVIENAM

1.    Įdiegiama psichikos sutrikimų ir savižudybės rizikos ženklų atpažinimo programa visuomenei Mental Health First Aid;

2.    Kiekviena mokykla nustato patyčių prevencijos tvarką, dėl kurios konsultuoja ir ją tvirtina SAM paskirti patyčių prevencijos specialistai;

3.    Atnaujintos visuomenės sveikatos specialistų funkcijos mokyklose.

4.    Visi tėvai turi galimybę dalyvauti tėvystės įgūdžius lavinančiose programose;

5.    Mokyklos psichologai vykdo psichologinio atsparumo programą, kurioje mokoma sąmoningumo, streso valdymo įgūdžių, pagalbos sau ir kitam.

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PLĖTRA BENDROSIOS MEDICINOS SISTEMOJE

1.    Sudaromas išsamus indikacijų sąrašas psichologinei pagalbai gauti.

2.    Numatoma šios psichologinės pagalbos užtikrinimo tvarka.

3.    Prioritetas teikiamas šioms grupėms, kurioms iki šiol pagalba nesiūloma ir neprieinama:

a)    Nėščiosioms iš socialinės rizikos šeimų;
b)    Nėščiosioms su įtariama vaisiaus patologija ir gimdyvėms su diagnozuoja naujagimio patologija;
c)    Tėvams, kurių vaikams nustatomi ankstyvieji raidos sutrikimai;
d)    Tėvams, kurių vaikams nustatomos onkologinės ligos;
e)    Suaugusiems, kuriems po ankstyvosios vėžio diagnostikos tyrimo, nustatomas teigiamas rezultatas.

Daugiau apie koaliciją – jos narius ir tikslus: čia