JT Neįgaliųjų Komitetas svarsto Vengrijos progresą, įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvenciją

2012 m. rugsėjo 17-28 dienomis vykusios 8-osios sesijos metu JT Neįgaliųjų teisių komitetas išnagrinėjo ir priėmė Baigiamąsias išvadas Vengrijos atžvilgiu dėl pastarosios veiksmų įgyvendinant JT Konvencijos nuostatas.

Paminėtina, kad Vengrijos neįgaliųjų neyriausybinių organizacijų koalicija „Caucus“ (kurios sudėtyje yra ir ilgalaikis partnerinis Psichikos negalės atstovaivmo centras), vykdė labai aktyvią neįgaliųjų interesų atstovavimo ir lobizmo kampaniją, siekiant kad JT Komitetas gautų išsamią informaciją apie Vengrijos situaciją neįgaliųjų teisių srityje. Dar 2010 m. buvo pateikta 254 psl. šešėlinė ataskaita, o 2012 m. pateikta papildoma informacija – ataskaita.

 

Pažymėtina, kad Komiteto priimtose Baigiamosiose išvadose keletas itin reikšmingų pastabų yra susiję su psichikos ir proto negalę turinčiais asmenimis ir jų teisių įgyvendinimu. T.y. Komitetas pažymėjo, kad valstybės deinstitucionalizacijos strategijoje numatytas 30-ies metų laikotarpis yra pernelyg ilgas, kad asmenys būtų perkelti iš institucijų gyventi į bendruomenes. Be to, Komitetas kritikuoja valstybės, įskaitant ES fondų panaudojimą rekonstruoti dideles institucijas, lyginant su finansiniais ištekliais skiriamais bendruomeninių paslaugų kūrimui ir plėtrai. Todėl Komitetas skatina valstybę skirti adekvatų finansavimą tam, kad neįgalūs asmenys turėtų galimybę laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą, būtų sukurtas platus spektras pagalbos namuose, apgyvendinimo bei dienos paslaugų, įskaitant asmeninį asistentą, be to, sudarytos tinkamos sąlygos jų įsitraukimui į vietos bendruomenę. Šios paslaugos turi būti kuriamos paraleliai uždarant dideles globos institucijas.

Kita Komiteto itin kritikuota sritis buvo teisinio veksnumo institutas. Komitetas naujo Vengrijos Civilinio kodekso priėmimo procese rekomenduoja imtis neatidėliotinų veiksmų atsisakyti globos, nustatomos visiško teisinio neveiksnumo atveju, ir pereiti prie pagalbos priimti sprendimus modelio, kuris remiasi pagarbos asmens autonomijai, jo valios ir norų pirmenybei. Taip pat turi būti pripažįstamos asmens teisės (netgi jam nustatčius globą), asmeniškai, duoti ar atsiimti sutikimą gydymui, kreitis į teismą, balsuoti, sudaryti santuoką, dirbti, ir pasirinkti gyvenamąją vietą. Tai vadinamosios „asmeninės“ teisės, kurios negali būti įgyvendinamos kitų asmenų ir turi būti pripažįstamos asmenims, nepaisant jokių jiems teikiamų „apsaugos“ ar pagalbos priemonių. Komitetas taip pat rekomendavo pravesti mokymus, bendradarbiaujant su neįgaliųjų organizacijomis, visiems tarnautojams, teisėjams, specialistams ir kt. asmenims teisinio veksnumo pripažinimo neįgaliems asmenims ir pagalbos priimti sprendimus temomis.

Atsižvelgiant į Vengrijos keičiamus įstatymus dėl balsavimo teisės apribojimo dėl „ribotų psichinių/proto gebėjimų“, Komitetas rekomenduoja, kad visa teisinė bazė būtų keičiama, kad visi neįgalųs asmenys, nepaisant jų turimų sutrikimų, teisinio statuso argyvenamosios vietos, turėtų teisę balsuoti, ir dalyvautų politiniame gyvenime lygiai su kitais asmenimis.

Pažymėtina, kad Vengrija buvo pirmoji Europos Sąjungos valstybė, kuri ratifikavo JT Konvenciją 2007 metais. Tačiau, pasak koalicijos Caucus, nuo to laiko buvo padaryti tik maži žingsneliai įgyvendinant Konvencijos nuostatas. Todėl Komiteto baigiamosiose išvadose nurodomos kryptis ir užduotys Vengrijos valstybei minimaliai įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus. Komitetas taip pat prašo, kad valstybė po vienerių metų pateiktų rašytinius paaiškinimus dėl progreso teisinio veiksnumo ir balsavimo teisės užtikrinimo srityse. Būtent šiose bei deinstitucinalizacijos srityse aktyviai veikia ir VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje, inicijuodama pokyčius Lietuvoje. Todėl Komiteto išvados Vengrijos atžvilgiu, kuri Rytų ir Centrinės Europos kontekste yra artimiausia iš visų iki šiol svarstytų Komiteto šalių, yra labai reikšmingos ir Lietuvai, kuri pastaruoju metu aktyviai ėmėsi deinstitucionalizacijos ir teisinio veiksnumo instituto reformų.

Parengė Dovilė Juodkaitė remiantis Psichikos negalės atstovavimo centro pranešimu spaudai, kurį rasite čia.