JT Asmenų su negalia teisių komitetas priėmė pirmąsias Baigiamąsias pastabas Tuniso atžvilgiu

Asmenų su negalia teisių komitetas yra pagal JT Asmenų su negalia Konvencijos (toliau Konvencija) 34 str. sudarytas komitetas, kur išrinkti nepriklausomi ekspertai stebi ir kontroliuoja, kaip šalys narės įgyvendina Konvencijos nuostatas.

Visos Konvenciją ratifikavusios šalys yra įpareigotos teikti Komitetui ataskaitas apie neįgalių žmonių teisių įgyvendinimą. Pirmąją ataskaitą šalys turi teikti praėjus dvejiems metams nuo Konvencijos ratifikavimo, vėliau – kas ketveri metai. Komitetas nagrinėja kiekvieną ataskaitą ir teikia pasiūlymus bei atitinkamas rekomendacijas, kurias pateikia suinteresuotai šaliai narei. Šiuo metu Konvenciją yra ratifikavusios 99 valstybės, 61 valstybė yra ratifikavusi Konvencijos Papildomąjį protokolą.

2008 m. gegužės 3 d. įsigaliojus Konvencijai ir praėjus dvejiems metams, 2010 metais pirmąsias savo ataskaitas yra pateikusios 12 šalių narių.

2011 m. balandžio 11-15 d.d. vykusioje 5-ojoje Komiteto sesijoje buvo svarstyta pirmoji ataskaita ir priimtos baigiamosios pastabos Tuniso atžvilgiu. Sesijos metu Komitetas suformulavo klausimus Ispanijai, pradedant dialogą su šia valstybe, kurios ataskaita bus svarstoma kitos sesijos metu.

Nors atsižvelgdamas į sudėtingą politinę Tuniso situaciją, šiai išgyvenant 2011 m. sausio 14 d. demokratinę revoliuciją, Komitetas pateikia gana griežtas pastabas dėl šalies teisinės bazės ir politikos užtikrinant neįgalių asmenų teises. Komitetas itin kritiškas pastabas pateikia dėl šalyje egzistuojančios vaikų, įskaitant vaikų su negalia, auklėjimo-baudimo politikos, kuomet 94 proc. 2-14 metų vaikų namuose yra drausminami prievartinėmis priemonėmis. Todėl šiuo atžvilgiu Komitetas rekomenduoja ne tik įvertinti prievartos naudojimo fenomeną, bet ir imtis konkrečių veiksmų vaikų priežiūros įstaigose įdarbinant kvalifikuotą personalą bei užtikrinant šių įstaigų nepriklausomą stebėseną. Taip pat Komiettas rekomenduoja imtis žingsnių keičiant institucinę vaikų globa – globa bendruomenėje.

Kita Komiteto nuomone itin kritikuotina sritis – Konvencijos 12 str. įgyvendinimas. Komitetas išreiškė susirūpinimą, kad Tunisas nesiėmė jokių žingsnių keičiant neveiksnumo sistemą, ir rekomenduoja peržiūrėti visą teisinę bazę, reglamentuojančia neveiksnumo ir globos institutus ir imtis teisinių bei politinių veiksmų pakeičiant šiuos režimus į pagalbos priimant sprendimus mechanizmus, kurie leistų asmenims su negalia įgyvendinti savo teisinį veiksnumą. Komitetas šiuo klausimu taip pat rekomenduoja pravesti mokymus susijusiems valstybės tarnautojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Komitetas pastabose išreiškia susirūpinimą, kad negalia, įskaitant intelekto ar psichosocialinę, gali būti pagrindas laisvės atėmimui pagal galiojančius Tuniso įstatymus. Šiuo asmens laisvės ir saugumo klausimu (Konvecijos 14 str.) Komitetas rekomenduoja atšaukti visas įstatymines nuostatas, kurios leidžia laisvės apribojimą negalios pagrindu. Tuo pačiu Komitetas pažymi ir rekomenduoja, jog kol bus priimti nauji įstatymai, būtų peržiūrėti visi asmenų su negalia laisvės apribojimo ligoninėse ir specializuotose institucijose atvejai.

Taip pat Komitetas rekomenduoja skubiai priimti įstatymines nuostatas, kad asmenys su negalia, įskaitant neveiksniais pripažintus asmenis, galėtų įgyvendinti savo teisę balsuoti ir dalyvauti politiniame gyvenime lygiai su kitais asmenimis.

Nemažai rekomendacijų Komitetas pateikia dėl viešinimo ir mokymų programų, dėl neįgaliųjų įgalinimo ir jų efektyvaus dalyvavimo sprendžiant visus su Konvencijos įgyvendinimu susijusius klausimus.

Pažymėtina, kad nors Komiteto priimtos baigiamosios pastabos yra skirtos Tuniso valstybei, tačiau išreikšta Komiteto nuomonė ir rekomendacijos konkrečiais Konvencijos įgyvendinimo klausimais turės esminės įtakos svarstant kitų valstybių ataskaitas bei priimant rekomendacijas jų atžvilgiu. Todėl vertinant Lietuvos situaciją minėtais klausimais, Vyriausybė turi skubiai imtis veiksmų, siekiant įgyvendinti Konvencijos nuostatas, ypač susijusias su pagalbos priemonių įgyvendinti asmenų teisinį veiksnumą sistemos sukūrimu, priverstinio hospitalizavimo reglamentavimu.

 

Komiteto priimtas Baigiamąsias pastabas galite rasti čia: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session5.aspx.