JT Asmenų su negalia konvencija ir jos įgyvendinimo peripetijos

Vengrija buvo antroji pasaulio valstybė ir pirmoji Europos Sąjungos valstybė, ratifikavusi JT Asmenų su negalia konvenciją 2007 m. liepos 20 d. Konvencija tarptautiniu mastu, o tuo pačiu ir Vengrijoje, įsigaliojo 2008 m. gegužės 3 d. 2010 m. gegužės 3 d. suėjus dvejiems metams nuo Konvencijos įsigaliojimo, valstybė turėjo pateikti pirmąją ataskaitą apie Konvencijos nuostatų įgyvendinimą šalyje. 2010 m. spalio mėn. buvo pateikta oficiali valstybės ataskaita Neįgaliųjų teisių komitetui. Taip pat buvo pateikta šešėlinė Vengrijos nevyriausybinių organizacijų parengta ataskaita apie neįgalių asmenų žmogaus teisių užtikrinimą Vengrijoje, vadovaujantis Konvencijos nuostatomis. Taigi, Vengrija yra viena pirmųjų valstybių, kuri gali pasigirti savo pasiekimais ar išreikšti nusivylimą dvejų metų laikotarpiu žengtais žingsniais, užtikrinant neįgalių asmenų teises.

Į koaliciją susibūrusios nevyriausybinės organizacijos pateiktoje Šešėlinėje ataskaitoje apgailestauja, jog dvejų metų laikotarpio nepakako, kad Vengrijos teisinė bazė ir politika būtų suderinta su Konvencijos reikalavimais.

Šešėlinėje ataskaitoje analizuojama, kaip Vengrijos įstatymai bei politika atitinka kiekvieną iš Konvencijos straipsnių. Tačiau čia paminėsim tik keletą esminių nevyriausybinių organizacijų nurodytų neatitikimų.

1. 2011 m. balandžio 18 d. priimta naujoji Vengrijos Konstitucija (kuri turi įsigalioti nuo 2012 m. sausio 1 d.) neužtikrina visiems asmenims lygių žmogaus teisių, t.y. pati Konstitucija automatiškai atima iš psichikos sutrikimų turinčių asmenų balsavimo teisę. Naujosios Konstitucijos XXIII (6) str. įtvirtina, jog “Asmenys, kuriems teismo sprendimu yra apribota balsavimo teisė dėl nustatyto riboto veiksnumo (psichikos sutrikimų) neturi balsavimo teisės”. Nevyrausybinių organizacijų atstovų nuomone, tokia nuostata negali būti žmogaus teises gerbiančios demokratinės valstybės Konstitucijoje ir prieštarauja Konvencijos 29 str. nuostatoms.

2. Daugiau nei 67,000 asmenims su negalia yra atimta sprendimų priėmimo laisvė, kadangi jiems apribotas teisinis veiksnumas. Tai didžiulis skaičius asmenų, palyginus su kitomis panašaus gyventojų skaičiaus šalimis. Dviems trečdaliams iš jų yra nustatytas visiškas neveiksnumas, kuris atima iš jų visas teises ir galimybes spręsti bet kokius su jų gyvenimu susijusius klausimus. Per dvejus metus Vengrijos įstatymų leidėjai nepriėmė Civilinio Kodekso pataisų, kuriomis būtų įtvirtintos alternatyvios pagalbos priemonės padėti asmenims su psichikos sutrikimais įgyvendinti savo teises ( išlaikant teisinį veiksnumą).

3. Daugiau nei 24,000 asmenų Vengrijoje yra uždaryti į dideles institucijas, kuriose yra priversti gyventi atskirti nuo visuomenės. Dar 1998 m. priimtas įstatymas nurodė, kad šis institucijos turi būti uždarytos iki 2010 m. Deja, nebuvo įvykdyta jokia deinstitucionalizacija. 1996 – 2006 metais apie 22 bilijonus Vengrijos forintų buvo panaudota renovuojant šias dideles institucijas. Nors mažesni gyvenimo namai buvo sukurti, tačiau daugumą jų įkurti didelių institucijų teritorijose. Neseniai Vyriausybė paskelbė savo deinstitucionalizacijos strategiją, kurioje nėra numatytas didelių institucijų, skirtų asmenims su psichosocialine (psichikos sutrikimų) negalia uždarymas.

 

Vertinant dabartinę Lietuvos situaciją bei jos pažangą įgyvendinant Konvencijos nuostatas praėjus beveik vieneriems metas po Konvencijos ratifikavimo (Konvencija Lietuvoje ratifikuota 2010 m. gegužės 27 d., įsigaliojo Lietuvos atžvilgiu 2010 m. rugsėjo 17 d.), deja, pasigirti taip pat nebūtų kuo. Problemos ir teisinės bazės spragos, susijusios su psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisių įgyvendinimu, yra identiškos Vengrijos valstybei.

Šešėlinės ataskaitos santrauką anglų kalba galima rasti MDAC internetinėje svetainėjė, adresu: http://www.mdac.info/webfm_send/44

 

Kreipimąsi dėl Konstitucijos galima rasti adresu: http://www.mhe-sme.org/assets/files/press/MHE-ENUSP%20statement%20on%20HU%20Constitution%202011_28April.pdf