Įvadinio seminaro/pasitarimo su VSC atstovais metu rengtasi EQUIP programos vykdymui centruose, aptariant jų viziją, misiją bei atitikimą terapinės bendruomenės principams

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

2012 m. kovo 14 d. projekte pradėta dar viena veikla, t.y. suorganizuotas pirmasis įvadinis seminaras/pasitarimas VSC atstovams. Šio seminaro tikslas – VSC atstovus supažindinti su kognityvinės – elgesio terapijos metodais ir EQUIP programa prieš pradedant ją vykdyti kiekviename iš centrų. Vienas iš korekcinių programų vykdymo kokybės užtikrinimo kriterijų yra tai, jog įstaigos darbuotojai yra susipažinę su korekcinės programos vizija bei vertybėmis; visi įstaigos darbuotojai „kalba ta pačia kalba“, taiko tuos pačius principus ir metodus. Todėl siekiama, kad, EQUIP programos vykdymas nebūtų paliktas tik švietimo pagalbos specialistų atsakomybei. Saugios, bendradarbiaujančios (pozityvios) aplinkos kūrime svarbų vaidmenį atlieka administracijos požiūris, taip pat vidines taisykles reglamentuojantys dokumentai. Pasak projekto koordinatorės Dovilės Juodkaitės, būtent šio pasitarimo metu su centrų atstovais buvo aptariama, kiek programos principai atitinka centrų nusistatytą/turimą viziją bei misiją, strategiją, darbo principus ir metodus. Buvo pristatyti pagrindiniai korekcinių programų įstaigose įgyvendinimui keliami reikalavimai bei diskutuojama, kaip ir kiek jie yra realūs ir tinkami vaikų socializacijos centrams. Kas turi būti keičiama ar tobulinama, vertinant VSC esamą dokumentaciją, struktūrą, personalą, patalpas. Kiekvienas VSC atstovas galėjo pasitikrinti, kiek jo atstovaujamas centras atitinka EQUIP programos vykdymui keliamus reikalavimus, užpildydamas korekcinių programų reikalavimų kontrolinį sąrašą.

Pasitarime su centrų atstovais taip pat dalyvavo individualius motyvacinius pokalbius su švietimo pagalbos specialistais vedusios ekspertės. Jos pristatė šių atrankinių pokalbių rezultatus ir kartu su seminaro dalyviais aptarė situaciją, trūkumus ir privalumus centruose dirbančių švietimo pagalbos specialistų, vertinant jų galimybes tapti EQUIP programos vykdytojais. Pasak eksperčių, dauguma VSC dirbančių švietimo pagalbos specialistų turi žinių, įgūdžių ir motyvacijos, reikalingų vesti EQUIP programą. Tačiau kai kurie šių specialistų dirba per mažai valandų, kad galėtų vesti EQUIP užsiėmimus, kai kurių, priešingai, darbo krūvis VSC yra labai didelis, ir tai kelia sunkumų efektyviai vesti EQUIP užsiėmimus. Apibendrinant, VSC dirbančių švietimo pagalbos specialistų etatų skaičius ir darbo krūvis yra labai netolygūs. Aptariant motyvacinių pokalbių rezultatus buvo pristatyti atrankos į pirmus EQUIP mokymus kriterijai. Tai yra, kad švietimo pagalbos specialistas:

•  dirba socializacijos centre 4-5 d./sav. ir gali intensyviai vesti EQUIP užsiėmimus;

• Turi socialinės krypties aukštąjį išsilavinimą;

• Turi tiesioginio darbo su tiksline grupe patirtį;

• Gerai išmano korekcinių programų vykdymo, aktyvaus klausymo ir grupinio darbo principus;

• Yra motyvuotas vykdyti programą.

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus bei diskusijų su centrų atstovais pagrindu pasitarime buvo atsirinkti 12 švietimo pagalbos specialistų, t.y. po 2 iš kiekvieno vaikų socializacijos centro, kurie dalyvaus pirmojoje EQUIP programos vykdytojų mokymų grupėje.

Pradedant intensyviai rengtis EQUIP programos vykdymui centruose pasitarimo/seminaro dalyviams buvo išdalinti projekto metu jau išleisti EQUIP vadovėliai (knygos), nusakytos gairės dėl programos užsiėmimų vykdymo reikalavimų. Pasak koordinatorės, vadovaujantis EQUIP programos vykdymo reikalavimais, kiekvienai EQUIP vaikų grupei turi būti kiekvieną dieną vedami socialinių įgūdžių užsiėmimai ir 1-2 kartus per savaitę – savipagalbos grupė. Vieno EQUIP užsiėmimo trukmė iš viso turi būti ne mažiau nei 2 val., t.y. 0,5 val. trunka pasirengimas užsiėmimui, 1 val. – užsiėmimas ir 0,5 val. aptarimas po užsiėmimo. Užsiėmimams turi būti skiriama atskira patalpa (klasė). Siekiant sėkmingo EQUIP programos įdiegimo centruose bei nuoseklumo ją vykdant, pageidautina, kad užsiėmimai vyktų kiekvieną dieną tą pačią valandą. Pasitarimo/seminaro metu taip pat buvo pristatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis EQUIP programos vykdytojai kartu su administracijos atstovais turi atrinkti apie 5 VSC ugdomus vaikus į pirmąją EQUIP grupę. Vaikų atrankos kriterijai yra: ne jaunesnis nei 14 metų amžius, neišvykstantis iš įstaigos anksčiau nei pasibaigs EQUIP programos užsiėmimai (t.y. iki liepos 1 d.), neturintis ryškaus protinio atsilikimo, gerai suprantantis, skaitantis ir kalbantis lietuvių kalba).

Pasitarime/seminare taip pat buvo aptartos ir suderintos tolesnių projekto veiklų datos, t.y. VSC atstovai informuoti apie tai, kad š.m. gegužės 7-9 d.d. bus vykdomi pirmieji EQUIP programos mokymai, į kuriuos bus kviečiami atvykti atrinkti švietimo pagalbos specialistai. Taip pat buvo suderintos datos, kuomet kiekviename VSC vyks mokymai mokytojams/auklėtojams pagal projekto metu parengtą kognityvinių-elgesio terapijos principų taikymo pamokose metodiką. Šie mokymai visuose šešiuose VSC vyks š.m. gegužės – birželio mėn.

Kadangi visi VSC yra labai skirtingi ir unikalūs savo turima patirtimi, darbo metodais, kiekvienam centrui reikia pritaikyti EQUIP diegimą pagal dirbančius darbuotojus, esančią dienotvarkę, vidines taisykles, todėl pasak koordinatorės Dovilės Juodkaitės labai reikšminga tai, kad susitikimo metu nusistatytos gairės tiek dėl EQUIP programos vykdymo, tiek ir dėl efektyvaus bendradarbiavimo derinant veiklas, koreguojant įstaigos vidaus dokumentus tam, kad jie atitiktų terapinės bendruomenės principus.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.