Įpusėjo EQUIP užsiėmimų vykdymas vaikų socializacijos centruose

Šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose (VSC) įpusėjo 2012 m. gegužės mėn. prasidėję EQUIP užsiėmimai, kurių metu apmokyti VSC švietimo pagalbos specialistai EQUIP programą vykdo ugdytinių grupėse. Pirmųjų grupių užsiėmimai vyko 2012 m. gegužės – birželio mėn., o į šias pilotines grupes buvo atrinkti labiausiai motyvuoti socializacijos centrų auklėtiniai. Per du mėnesius šešiuose VSC buvo pravesti 158 EQUIP užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 34 ugdytiniai. Visgi skirtingos priežastys lėmė, kad ne visi EQUIP užsiėmimus pradėję lankyti vaikai juos sėkmingai baigė – daugiau nei 60 procentų visų užsiėmimų dalyvavo 27 ugdytiniai, kuriems buvo išduoti EQUIP programos baigimo sertifikatai.

 

Užsiėmimai antrosioms EQUIP užsiėmimų grupėms vaikų socializacijos centruose startavo po vasarų atostogų prasidėjus naujiems mokslo metams. Vienuose centruose šis užsiėmimų ciklas buvo baigtas iki 2012 m. pabaigos, kituose – 2013 m. pirmaisiais mėnesiais. Antrosioms EQUIP grupėms šešių centrų švietimo pagalbos specialistai pravedė 292 užsiėmimus, kuriuose dalyvavo 43 ugdytiniai, iš jų 32 sėkmingai baigė šį užsiėmimų ciklą.

Šiuo metu penkiuose VSC EQUIP užsiėmimai vedami trečiajai, o Vilniaus VSC – net ketvirtajai grupei. Kiekvieną savaitę centruose grupėms pravedama nuo 3 iki 5 užsiėmimų, o kiekvienoje grupėje dalyvauja nuo 5 iki 7 ugdytinių.

EQUIP užsiėmimai vaikų socializacijos centrų ugdytiniams bus vykdomi iki vasaros atostogų, bei vėliau tęsiami nuo rugsėjo mėn. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pravesti 960 užsiėmimų, kuriuose dalyvaus 120 ugdytinių.

EQUIP užsiėmimus vedantiems švietimo pagalbos specialistams nuolat teikiamos konsultacijos supervizijų forma. Konsultacijų metu reflektuojama apie EQUIP programos vykdytojų asmeninius ir profesinius patyrimus, aptariami ir analizuojami EQUIP programos įgyvendinimo metu įvykę atvejai bei dalinamasi patirtimi sprendžiant sudėtingas situacijas. Kovo mėn. įvyko jau penktoji iš projekte numatytų devynių supervizijų. Sekanti supervizija programų vykdytojams planuojama gegužės mėn.

Šios veiklos yra vykdomos projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje.

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.