Globali iniciatyva psichiatrijoje teikia atskirą ekspertinę nuomonę Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dėl neveiksnumo teisinio instituto

2012 m. kovo 12 d. Viešoji įstaiga „Globali Iniciatyva Psichiatrijoje“ (GIP) pasinaudodama tarptautiniu amicus curiae institutu, pateikė savo atskirą ekspertinę nuomonę Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris pradeda svarstyti kasacinį skundą byloje, susijusioje su psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisių atstovavimu. Kadangi byla yra išskirtinai susijusi su GIP veiklos tematika – psichikos sutrikimų turinčio asmens teisinio neveiksnumo nustatymu, GIP pasiremdama savo turimomis žiniomis ir kompetencija pateikė teismui papildomą informaciją apie tarptautinius ir europinius žmogaus teisių standartus bei požiūrio pasikeitimą į neįgalių asmenų lygias teises būti laikomais teisės subjektais bei turėti teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse.

Lotynų kalboje frazė „amicus curiae“ reiškia „teismo draugą“- t.y. kažką, kuris nebūdamas bylos šalimi atkreipia teismo dėmesį į tam tikrus svarbius klausimus ir tiki, kad teismo sprendimas yra/bus svarbus atstovaujant viešąjį interesą.

GIP jau vienuolika metų tenkina viešąjį interesą, vykdydama visuomenei naudingą veiklą, t.y. atstovaudama ir gindama asmenų su psichikos sutrikimais ir /ar proto negalia teises psichikos sveikatos srityje. Savo veikla organizacija prisideda prie saugesnės ir žmogaus teises puoselėjančios aplinkos sukūrimo atstovaujamiems asmenims. Atstovaudama viešąjį interesą GIP jau ne pirmą kartą dalyvauja teisminiuose procesuose dėl neveiksnumo ir globos nustatymo asmenims, laikydamasi tarptautiniu lygiu pripažintos pozicijos, kad neveiksnumas asmeniui turi būti pripažįstamas tik išimtiniais atvejais. Tokį naują požiūrį į psichikos sutrikimų turinčius asmenis ir jų gebėjimus įtvirtina 2006 m. gruodžio mėn. Jungtinių Tautų patvirtinta Neįgaliųjų teisių konvencijoje (Kovencija). Konvencija įtvirtina naujus tarptautinius žmogaus teisių apsaugos standartus ir žymi paradigmos pasikeitimą asmenų su negalia atžvilgiu, suvokiant neįgalius asmenis ne kaip paramos, socialinės pagalbos objektus, o kaip teisių subjektus, pripažįstant lygybę prieš įstatymą visiems neįgaliems asmenims (įskaitant su psichikos/intelekto negalia). Konvencijos 12 str. šiuo atveju yra esminis Konvencijos straipsnis, įtvirtinantis, jog neįgalieji turi teisinį veiksnumą lygiai su kitais asmenimis visose gyvenimo srityse. Todėl Konvenciją ratifikavusios šalys, vadovaudamosis 12 str. turi pripažinti visiems neįgaliems asmenims teisinį veiksnumą, ir vadovaujantis 12 str. 3 d. imtis atitinkamų priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pagalba, kurios jiems gali prireikti įgyvendinant savo teisinį veiksnumą.

Lietuvai ratifikavus šią Konvenciją 2010 m. gegužės 27 d. (įsigaliojo 2010 m. rugsėjo 17 d.) mūsų valstybė prisiėmė šiuos naujus tarptautinius įsipareigojimus bei prievolę suderinti savo teisinę bazę su Konvencijos nuostatomis. Deja, iki šiol egzistuoja CK ir CPK nuostatos dėl neveiksnumo pripažinimo bei globos nustatymo psichikos sutrikimų bei proto negalią turintiems asmenims, kurios nebeatitinka naujų tarptautinių žmogaus teisių apsaugos reikalavimų.

Savo pateiktame amicus curiae GIP ne tik atkreipė teismo dėmesį į kintančius tarptautinius reikalavimus, bet ir į besikeičiančią kitų šalių poziciją dėl asmenų su psichikos sutrikimais ir/ar proto negalia teisių apsaugą. Būtent pastaruoju metu Rusijos Federacijos, Čekijos Respublikos, Latvijos Konstituciniai teismai priėmė sprendimus, kad jų nacionalinis teisinis reglamentavimas dėl neįgalių asmenų pripažinimo neveiksniais ir globos jiems nustatymo yra antikonstitucinis.