EQUIP programos efektyvumas pagrįstas ilgiau nei metus vykdytu tyrimu

Diegiant naujus instrumentus būtina tyrimų pagalba išsiaiškinti, ar jie yra tinkami, ar tikrai atliepia pagrindinius poreikius ir tikslus, kurių siekimui jie buvo sukurti bei įdiegti. Siekiant įvertinti šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose vykdomos EQUIP programos poveikį nepilnamečių elgesiui nuo 2012 m. buvo atliekamas programos efektyvumo vertinimo tyrimas.

EQUIP efektyvumo vertinimo tyrimą sudarė du etapai: prieš ir po programos vykdymo, kurių metu buvo lyginami nepilnamečių kognityviniai, socialiniai bei problemų sprendimo įgūdžiai. Renkant tyrimo duomenis jaunuoliai individualiai arba mažose grupelėse (po 4-6) pildė tyrimo klausimynus, o socialinių įgūdžių vertinimas buvo atliktas individualaus pokalbio metu. Prie tyrimo duomenų rinkimo prisidėjo ir vaikų socializacijos centruose dirbantys socialiniai pedagogai arba psichologai, kurie padėjo surinkti demografinius duomenis apie tyrime dalyvaujančius ugdytinius. Vidutinis laiko tarpas tarp tyrimo etapų – 95 dienos.

Duomenų analizei taikytas ekspertų metodas. Mąstymo klaidų ir elgesio problemų įvertinimui naudotas HIT klausimynas (How I Think; Barriga ir kt., 2001); agresyvaus elgesio įvertinimui naudotas Agresijos klausimynas (Buss, Perry, 1992); socialinių įgūdžių įvertinimui naudotos aštuonios situacijos, atrinktos iš Paauglių problemų aprašo trumposios formos (IAP-SF; Simonian ir kt., 1991). Surinkti demografiniai duomenys (tyrėjų sudaryta demografinė anketa).

Viso tyrime dalyvavo 124 paaugliai, kurių amžius tyrimo metu svyravo nuo 11 iki 17 metų. Iš jų 74 lankė EQUIP programos užsiėmimus, o likę 50 vaikų socializacijos centrų ugdytinių sudarė palyginamąją tyrimo grupę.

Vienos iš tyrimo eksperčių dr. Vaidos Kalpokienės teigimu, EQUIP efektyvumo vertinimo rezultatai yra išties džiuginantys. Prieš EQUIP programos vykdymą grupės nesiskyrė pagal mąstymo klaidų ir elgesio problemų įverčius, tačiau EQUIP programoje dalyvavę jaunuoliai pasižymėjo aukštesniais priešiškumo skalės įverčiais bei aukštesniu socialinių įgūdžių bendru vidurkiu. Tyrimo metu nustatyta, kad EQUIP programoje dalyvavusių jaunuolių kai kurie mąstymo klaidų (egocentrizmo, sumenkinimo/klaidingo priskyrimo), elgesio problemų (melavimo, paslėpto agresyvaus elgesio) įverčiai yra žemesni, nei nedalyvavusių EQUIP programoje jaunuolių. Taip pat tyrimo duomenys atskleidė, kad dalyvavusių EQUIP programoje jaunuolių socialinių įgūdžių vertinimas šešiose situacijose buvo statistiškai reikšmingai aukštesnis, negu nedalyvavusių programoje jaunuolių. „Daugiau nei metus vykdyto tyrimo rezultatai atskleidė, jog EQUIP programa sąlygoja teigiamus pokyčius vaikų elgesiui ir mąstymui“.

Projekto vadovė Justė Kelpšaitė atkreipė dėmesį, jog VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ skyrė didelį dėmesį užtikrinant EQUIP programos vykdymo kokybę vaikų socializacijos centruose, bei šie tyrimo rezultatai buvo gauti tinkamai vykdant programą. Tad tęsiant EQUIP vykdymą bei siekiant, jog programa duotų teigiamus rezultatus, būtina užtikrinti visų programos principų bei jai keliamų reikalavimų laikymąsi.

EQUIP programos efektyvumo vertinimas buvo atliktas projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.