EQUIP programos diegimą Lietuvoje tęs apmokyti nacionaliniai EQUIP mokytojai

Įgyvendindama „EQUIP programos diegimo bei pozityvios personalo kultūros kūrimo šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose (VSC)“ projektą, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ š. m. birželio mėn. 10-13 d. Vilniuje organizavo nacionalinių EQUIP programos mokytojų mokymus. Nacionalinių mokytojų, kurie teiktų EQUIP programų vykdytojų rengimo paslaugas, parengimas yra tikslingas EQUIP programos tęstinumo užtikrinimui VSC projektui pasibaigus, bei tolesnei jos plėtrai į jaunimo mokyklas, bendrojo lavinimo mokyklas, profesinio rengimo centrus ar kitas (mokymo) įstaigas, susiduriančias su delinkventinio elgesio paaugliais ar rizikos grupėmis.

Šiuose 32 ak. val. mokymuose, kuriuos vedė ekspertai iš Nyderlandų Karalystės Joris van den Hout bei Henno Verdam, dalyvavo šeši VSC EQUIP programos vykdytojai. Šiuo metu EQUIP programos vykdytojų VSC yra daugiau, tad vykdant dalyvių atranką buvo atsižvelgiama į EQUIP programos taikymo patirtį, žinias ir įgūdžius vedant užsiėmimus ne tik ugdytiniams, bet ir suaugusiems, tikėjimą EQUIP programa bei ryžtą tęsti jos įgyvendinimą, norą mokytis ir tobulėti, bei asmenines savybes. Taipogi vykdant nacionalinių EQUIP programos mokytojų atranką ir siekiant užtikrinti tinkamą EQUIP programos tęstinumą ateityje, buvo atsižvelgiama į tai, kad parengti mokytojai būtų tolygiai geografiškai pasiskirstę tuose regionuose, kuriuose yra VSC.

Mokymai vyko remiantis projekto įgyvendininimo metu išleistu EQUIP įgyvendinimo vadovu. Dalyviai gilinosi į teorinius EQUIP programos aspektus, mokymo įgūdžius ir efektyvaus mokymo teoriją, mokėsi rengti pristatomuosius užsiėmimus bei analizavo įgytą patirtį. Pirmąją galimybę išbandyti įgytas žinias praktikoje, nacionaliniai EQUIP programos mokytojai turės jau š.m. rugsėjo mėn., kuomet ves EQUIP programos mokymus VSC švietimo pagalbos specialistams bei mokytojams (auklėtojams). Naujai apmokomiems EQUIP programos vykdytojams bus išsamiai pristatomos visos keturios EQUIP programos dalys: savipagalbos grupių organizavimas, socialinių įgūdžių, pykčio valdymo bei atsakingų sprendimų priėmimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Siekiant nacionaliniams EQUIP programų mokytojams suteikti kuo išsamesnį grįžtamąjį ryšį, jų vedami mokymai bus filmuojami ir vėliau detaliai aptariami dviejų dienų supervizijose, kurias lapkričio mėn. Vilniuje ves ekspertai iš Nyderlandų Karalystės.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

Projekto vykdytojas:

VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje.

Projekto partneriai:

Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Grūzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Į viršų ∧