EQUIP diegimo kokybės tyrimo ataskaitos pristatytos Lietuvos vaikų socializacijos centrams

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

2012 m. rugsėjo mėnesį vykusiame pasitarime su EQUIP programos vykdytojais ir vaikų socializacijos centrų administracijos atstovais buvo pristatytas birželio – liepos mėn. vykdytas EQUIP diegimo kokybės tyrimas bei jo ataskaitos. Kiekvienam centrui atskirai parengtose ataskaitose pateiktos konkrečios rekomendacijos, kaip, atsižvelgiant į reikalavimus, geriau vykdyti programą ir užtikrinti jos efektyvumą, dirbant su vaikų socializacijos centruose gyvenančiais nepilnamečiais.

 

Pasak šiame projekte dalyvaujančios ekspertės Virginijos Klimukienės, bet kurios korekcinės programos efektyvumas pirmiausia priklauso nuo to, kiek kokybiškai ji yra vykdoma. Pagrindiniais kokybiškai vykdomos programos kriterijais ekspertė išskyrė bendrą įstaigos pasirengimą vykdyti korekcinę programą, programos dalyvių atranką bei vertinimą prieš ir po programos, programos (intervencijos) charakteristikas, personalo kvalifikaciją, programos efektyvumo vertinimą ir informacijos sklaidą. Tik tuomet, kai į visus šiuos kriterijus yra atsižvelgta, galima tikėtis, kad išoriniai veiksniai, galintys neigiamai įtakoti programos efektyvumą, yra kontroliuojami ir programa bus efektyvi tiek, kiek yra nurodę korekcinės programos autoriai.

Kita projekto ekspertė dr. Vaida Kalpokienė akcentavo įstaigoje vyraujančios kultūros svarbą programos diegimo kokybei. Svarbu, kad personalas tikėtų pozityviu vaiko potencialu, skatintų jo atsakomybę, demonstruotų socialinį modelį, kurį mėgdžiodamas vaikas perimtų prosocialias vertybes.

Pozityvios kultūros kūrimo pagrindas taip pat yra saugi fizine ir psichologine prasme aplinka. Ekspertė pabrėžė, kad bazinis veiksnys, leidžiantis sukurti saugumą, yra taisyklės: susitarimai, kurių visi įstaigai priklausantys žmonės – t. y., tiek darbuotojai, tiek vaikai – kartu ir nuosekliai laikosi tam, kad galėtų vykdyti socializacijos procesą.

EQUIP programos vykdymo kokybės vertinimo metu atkreiptas dėmesys į tai, kad korekcinės programos diegimo metu sukauptą informaciją reikėtų sisteminti bei pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai kaip galimus kriterijus vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimui.

Reikia pastebėti, kad kartu su pasitarimu buvo organizuota supervizija EQUIP programos vykdytojams, kurios metu buvo pristatytos ir pakomentuotos sudėtingiausios programos vykdymo su pirmąja grupe situacijos, aptarti pagrindiniai naujos grupės formavimo principai, programos vykdymo trukmė, laikas, vieta ir kiti organizaciniai klausimai. Galima pasidžiaugti aukšta tiek programos vykdytojų, tiek įstaigos administracijos motyvacija toliau tęsti pakankamai sudėtingą, daug resursų reikalaujantį korekcinės programos diegimo procesą: pasitarimo bei supervizijos dalyvių nuomone, tai pirmasis unifikuotas specialiai darbui su delinkventiškais paaugliais sukurtas ir išbandytas įrankis, suteikiantis socializacijos procesui aiškią kryptį.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.