Ekspertas iš Nyderlandų vedė superviziją nacionaliniams EQUIP mokytojams bei konsultantams

2013 m. lapkričio 7-8 d. Vilniuje vyko nacionaliams EQUIP mokytojams bei konsultantams skirta supervizija, kurią vedė ekspertas iš Nyderlandų Joris van den Hout. Šioje 16 ak. val. supervizijoje dalyvavo š.m. birželio 10-13 d.d. apmokyti šeši nacionaliniai EQUIP mokytojai bei trys EQUIP programos vykdytojai. Tiek vieni, tiek kiti jau pusantrų metų vykdo EQUIP programą vaikų socializacijos centruose, reguliariai dalyvauja EQUIP programos vykdytojams skirtose supervizijose, bendruose pasitarimuose bei kitose projekto veiklose.

Pagrindinis šios supervizijos tikslas – išanalizuoti bei aptarti š.m. rugsėjo mėn. 18-20 d. vykusius mokymus, kurių metu nacionaliniai EQUIP mokytojai apmokė 12 naujų EQUIP programos vykdytojų iš šešių Lietuvos vaikų socializacijos centrų. Nacionalinių EQUIP mokymtojų vesti mokymai buvo filmuojami, o vaizdinė medžiaga vėliau pateikta mokymus vedusiems nacionaliniams mokytojams. Pastarieji peržiūrėję savo vestų mokymų įrašus turėjo išsirinkti tris iki 2 minučių trukmės epizodus, kuriuos supervizijos metu analizavo bei aptarė su ekspertu.

Projekto vadovė Justė Kelpšaitė pabrėžė, kad dviejų dienų trukmės supervizijos tikslas – stiprinti nacionalinių EQUIP programos mokytojų bei konsultantų gebėjimus užtikrinti kokybę diegiant bei plėtojant EQUIP programą vaikų socializacijos centruose ir kitose su nusikalsti linkusiais ar rizikos grupės vaikais dirbančiose įstaigose bei organizacijose. J.Kelpšaitės teigimu, rengiant specialistus Lietuvoje dažniausiai visas dėmesys sutelkiamas į turinio perteikimą visiškai neakcentuojant pedagoginių kompetencijų. Supervizijos metu analizuojant filmuotą medžiagą buvo aptariamos ne tik įvairios EQUIP programos turinio perteikimo galimybės, bet tuo pačiu akcentuojamos tokios kompetencijos, kaip tarpasmeninio ryšio užmezgimas (žodinė komunikacija ir fizinė laikysena), pedagoginė laikysena, didaktiniai gebėjimai, organizuotumas ir panašiai.

Supervizijos dalyviai vienbalsiai tvirtino, kad įsimintiniausias iš olandų perimtas metodas, susijęs su atgalinio ryšio teikimu – vadinamasis „sumuštinio principas“. Teikiant atgalinį ryšį pirmiausia įvardijamos teigiamos pusės, labiausiai vykę aspektai; toliau pateikiami siūlymai arba galimybės, ką buvo galima daryti kitaip; ir galiausiai pabrėžiami teigiami dalykai bei pozityvi „nauda“, gaunama renkantis siūlymą galimybę. Toks nekritikuojantis ir ne(nu)vertinantis atgalinio ryšio teikimas labai svarbus kuriant pozityvią įstaigos ir personalo kultūrą VSC.

Rugsėjo – spalio mėn. vaikų socializacijos centruose ir toliau buvo tęsiami EQUIP užsiėmimai VSC ugdytiniams. Dalyje centrų užsiėmimus pradėjo vesti rugsėjo mėn. apmokyti nauji EQUIP programos vykdytojai. Pasak projekto vadovės Justės Kelpšaitės, tai ypač džiugina, nes naujai apmokyti programos vykdytojai gali iškart pritaikyti įgytas žinias praktikoje, o esant poreikiui jiems visuomet padeda EQUIP programos vykdymo patirties turintys nacionaliniai EQUIP mokytojai bei konsultantai. Taip pat tai teikia vilties, jog projektui pasibaigus EQUIP programa ir toliau bus plėtojama šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose.

Spalio mėn. pradžioje „senieji“ EQUIP programos vykdytojai dalyvavo jau reguliariomis tapusioje supervizijoje, kurioje analizavo EQUIP vykdymo metu pasitaikančius atvejus, dalinosi patirtimi su kolegomis bei superviziją vedančia projekto eksperte vaikų psichoterapeute dr. Vaida Kalpokiene. Paskutinioji projekto supervizija, kurioje dalyvaus tiek projekto pradžioje, tiek rugsėjo mėn. parengti EQUIP programos vykdytojai planuojama 2013 m. lapkričio mėn.

Šio veiklos yra vykdomos projekto rėmuose, kurį 2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” (dabar VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“) pradėjo kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) . Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.