Efektyvios pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nuteistųjų integracijos į visuomenę mokysimės iš norvegų

Lietuvoje dėl nusikalstamų veikų įvykdymo pataisos inspekcijų priežiūron kasmet patenka daugiau nei 20 000 asmenų. Kalėjimų departamento duomenimis, 2009 metų liepos 1 dieną pataisos inspekcijose buvo prižiūrimi: Biržų – 75, Druskininkų – 51, Kauno – 1065, Klaipėdos – 442, Kupiškio – 54, Panevėžio – 520, Plungės – 153, Radviliškio – 184, Šiaulių – 472, Šilalės – 55, Vilniaus – 1437 asmenys, t. y. daugiau nei 4500 asmenų. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistieji, ypač grįžę iš įkalinimo įstaigų, dėl stigmatizacijos bei socialinių, darbinių įgūdžių stokos, neadekvačių lūkesčių, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, polinkio į smurtą ir pan., patiria itin didelius sunkumus įsidarbinant, Lietuvoje taikomos jų elgesį ir mąstymą koreguojančios programos. Vienos tokių programų – individualios kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos „Tik tu ir aš“ adaptavimo paslaugas Kalėjimų departametui nuo 2007 metų gruodžio 6 dienos teikia VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau – GIP). Ši korekcinė programa skirta darbui su priklausomais nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis, smurtinio elgesio korekcijai bei nusikalstamo elgesio problemų sprendimui.

 

Korekcinė programa „Tik tu ir aš“ gali būti vykdoma tik specialius mokymus baigusių pataisos inspekcijų pareigūnų. „Šiuo metu yra apmokyta 15 specialistų. Programa yra labai struktūruota, todėl nepaisant reguliariai GIP organizuojamų supervizijų, jaučiamas didelis įgūdžių vykdyti šią programą stygius. Susidurdami su kasdienėms programos taikymo subtilybėmis, pareigūnai nepasitiki savo kompetencijomis, todėl dažnai svyruoja jų motyvacija vykdyti programą ne formaliai, o susitelkus ties individualia kliento situacija,“ – teigia GIP direktorė D. Juodkaitė. Siekiant įgyvendinti šios korekcinės programos taikymo sistemos plėtrą, kuri padėtų mažinti ankščiau išvardytas problemas, šiemet GIP kartu su Kalėjimų departamentu prie LR Teisingumo ministerijos ir partneriu iš Norvegijos Correctional Service of Norway Staff Academy vykdo projektą „Efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nusikaltusių asmenų mąstymo ir elgesio korekcijos metodų diegimas ir plėtra Lietuvos pataisos inspekcijose“, kurį bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Norvegijos finansinis mechanizmas. Projektas orientuotas į norvegiškosios patirties perdavimą, tiek pačios „Tik tu ir aš“ programos vykdymo, tiek specialistų šios programos vykdymui rengimo aspektais, siekiant įgalinti Lietuvos specialistus efektyviai vykdyti pakartotinio nusikalstamumo prevenciją bei nusikaltusių asmenų integraciją į visuomenę.

„Lietuvoje korekcinių programų pataisos inspekcijų prižiūrimiems asmenims taikymo vykdymas yra dar tik pradinėje stadijoje, tuo tarpu projekto partnerių iš Norvegijos patirtis taikant korekcines programas siekia dešimtmetį. Šiuo metu Norvegijoje yra vykdoma daug programų, tačiau kognityvinės elgesio programos, norvegų įsitikinimu, yra pačios veiksmingiausios. Tyrimų duomenys rodo, kad „Tik tu ir aš“ programa 25 procentais sumažina pakartotinio nusikalstamumo riziką. 2009 metų pradžioje Norvegijoje ši korekcinė programa akredituota kaip efektyvi ir itin tinkama naudoti pakartotinių nusikaltimų prevencijos srityje,“ – teigia projekto vadovė V. Klimukienė.

Projekto veiklomis numatoma prisidėti sprendžiant pataisos inspekcijų pareigūnų gebėjimų ir kompetencijų efektyviai teikti paslaugas, mažinančias nusikalstamų veikų recidyvą, stoką Biržų, Druskininkų, Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, Panevėžio, Plungės, Radviliškio, Šiaulių, Šilalės, Vilniaus miestų ir rajonų savivaldybėse. Sustiprinus pataisos sistemos darbuotojų kompetencijas, atsirastų prielaidos socialinės infrastruktūros, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtotei, atsirastų didesnė socialinių paslaugų probleminių teritorijų gyventojams, turintiems problemų su teisėsauga, pasiūla. Kalėjimų departamente prie LR TM bus įdiegta pareigūnų rengimo vykdyti šią programą sistema, taigi bus užtikrinta programos vykdymo plėtra visose pataisos inspekcijose; ilgainiui ir Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo įstaigose.

18 projekto tikslinės grupės narių šių metų kovo 26–30 dienomis dalyvavo ir savo gebėjimus tobulino vienoje iš numatytų projekto veiklų – GIP organizuotoje stažuotėje Bergene (Norvegija), kurios tikslas – susipažinti su Norvegijoje įdiegta individualios kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos „Tik tu ir aš“ vykdymo bei specialistų rengimo sistema. Stažuotės metu buvo aplankytos organizacijos ir įstaigos, atsakingos už lygtinai nuteistų asmenų priežiūrą ir priklausomybių reabilitacijos programų vykdymą, įgyvendinti susitikimai ir diskusijos su probacijos pareigūnais ir pataisos inspektoriais, dirbančiais su su korekcine programa „Tik tu ir aš“, Kalėjimų departamento atstovais, pasidalinta šalių patirtimi dirbant su šia korekcine programa, aptartas korekcinių programų vykdymas, jų palaikymas ir tęstinumas.

Po stažuotės numatoma atrinkti 8 Lietuvos pataisos inspekcijų pareigūnus, turinčius korekcinės programos „Tik tu ir aš“ taikymo praktinės patirties, kuriems bus įgyvendinti 24 val. mokymai rengti šios korekcinės programos vadovus Lietuvoje. Galiausiai projekto veikloje numatyta parengti šios programos diegimo ir plėtros Lietuvoje remiantis Norvegijos patirtimi aprašą, apimantį reikalavimus, galimybes ir sąlygas programos įgyvendinimui ir pasitarnausiantį kaip gairės nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas nuteistiems ir iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims, veiklai; bei surengti konferenciją Kalėjimų departamento, Teisingumo ministerijos ir kitų žinybų, susijusių su nusikalstamumo prevencijos veikla, darbuotojams, taip pat mokslininkams ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus atstovams, skirtą šios programos bei jos taikymo Lietuvoje ir Norvegijoje patirties pristatymui.

Netiesioginiai šio projekto naudos gavėjai yra asmenys, nuteisti bausme, nesusijusia su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes): viešųjų teisių atėmimu; teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu; viešaisiais darbais; laisvės apribojimu, taip pat tie, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas yra atidėtas, kurie yra lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų ar lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. „Tikimės, kad projektas atneš realių pokyčių nuteistųjų gyvenime. Įdiegus korekcinių programų sistemą Lietuvos pataisos inspekcijose bus užtikrintas efektyvesnis, ne vien formalus, pataisos inspekcijų funkcijų atlikimas, o tai sąlygos geresnę nuteistųjų integraciją į visuomenę, pakartotinių nusikaltimų rizikos mažėjimą ir didesnį visuomenės saugumą,“ – viliasi projekto vadovė.

Daugiau informacijos:

Projekto vadovė Virginija Klimukienė
tel.: +370 5 2715760
faks.: +370 5 2715761