Bendrų pasitarimų pagalba skatinamas bendradarbiavimas vaikų socializacijos centruose

Kuriant pozityvią įstaigos kultūrą bei diegiant naujoves yra labai svarbu užtikrinti, kad visi darbuotojai vienodai suvoktų vaikų socializacijos centro misiją, vertybes bei metodus, būtų įsitraukę į veiklas. Todėl diegiant kognityvinę-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kuriant pozityvią kultūrą šešiuose Lietuvos vaikų socializacijos centruose, nuo šių metu pradžios organizuojami bendri pasitarimai su EQUIP programą vykdančiais švietimo pagalbos specialistais bei vaikų socializacijos centrų mokytojais ir auklėtojais.

Pagrindiniai bendrų pasitarimų tikslai yra sudaryti galimybę rastis abipusiai konstruktyviai diskusijai tarp vaikų socializacijos centrų auklėtojų, mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų, taip pat suteikti progą aptarti bei analizuoti sudėtingesnius darbo atvejus ir mokytis kartu ieškoti galimų sprendimo būdų. Išorinio eksperto moderuojamų susitikimų metu taip pat siekiama paskatinti dalyvius mokytis savarankiškai vesti moderuojamas diskusijas, bei geriau pažįstant bei suprantant vieniems kitus susiderinti tarpusavyje sklandesniam bendradarbiavimui.

 

Šiuo metu bendri pasitarimai vykdomi trijuose vaikų socializacijos centruose: Vėliučionių, Kauno bei Kauno VSC „Saulutė“. Pasitarimuose dalyvaujantieji džiaugiasi suteikiama proga visiems kartu aptarti kasdieninėje veikloje pasitaikančius atvejus bei pasidalinti turima patirtimi. Artimiausiu metu bendri pasitarimai bus pradėti vykdyti ir kituose trijuose projekte dalyvaujančiuose centruose. Pasitarimai visuose centruose bus organizuojami iki projekto įgyvendinimo pabaigos šių metų lapkričio mėn.

Vaikų socializacijos centrų švietimo pagalbos specialistai bei mokytojai ir auklėtojai projekto įgyvendinimo metu be kitų veiklų aktyviai dalyvauja ir projekto ekspertės vaikų psichoterapeutės dr. Vaidos Kalpokienės vedamose supervizijose. Vasario mėn. baigėsi antrasis supervizijų mokytojams (auklėtojams) vaikų socializacijos centruose etapas, kurio metu buvo nagrinėjamos mokytojams ir auklėtojams aktualios situacijos, kylančios kasdieniame darbe su centro ugdytiniais, dalijamasi patirtimi ir su darbu susijusiais emociniais išgyvenimais. Supervizijų metu didelis dėmesys skiriamas vaikų socializacijos centrų darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimo ir sutelktumo jausmo didinimui, nes komandinis darbas yra esminė pozityvios įstaigos kultūros kūrimo sąlyga. Reikia pastebėti, kad daugelis supervizijų dalyvių džiaugėsi galimybe aptarti praktines problemas tokiu būdu didinti savo kompetenciją ir kelti kvalifikaciją, nes darbas VSC yra specifinis ir ženkliai besiskiriantis nuo darbo bendrojo lavinimo mokyklose, todėl ir žinios bei įgūdžiai tap pat reikalingi labiau specializuoti.

Trečiasis supervizijų mokytojams (auklėtojams) ciklas visuose šešiuose vaikų socializacijos centruose planuojamas šių metų balandžio mėn.

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.