Baigiasi sėkmingai socializacijos centruose įgyvendintas EQUIP projektas

2013 m. lapkričio 18 d. baigiasi VšĮ “Psichikos sveikatos perpektyvos” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) vykdytas 24 mėn. trukmės projektas „Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose (EQUIP programos diegimas VSC)“. Dvejų metų laikotarpiu visuomenė buvo nuolatos informuojama apie projekto įgyvendinimo eigą bei pasiekimus skirtingais laikotarpiais, tad esant finišo tiesiojoje norisi apžvelgti bei apibendrinti visus projekto rezultatus.

Projekto įgyvendinimo pradžioje EQUIP programa buvo adaptuota Lietuvai, bei lietuvių kalba išleistas EQUIP programos vadovėlis ir įgyvendinimo vadovas. Pavykus sutaupyti projekto lėšas buvo išleista ir pildoma priemonė – žaidimas „Pasirengęs gyvenimui“, padedantis vaikams įtvirtinti EQUIP programos metu įgytus įgūdžius. Šios trys priemonės buvo nuolatiniai EQUIP programos vykdytojų ir kitų projekto veiklose dalyvavusių vaikų socializacijos centrų darbuotojų palydovai.

EQUIP programos taikymas socializacijos centruose buvo pradėtas 2012 m. gegužės mėn., prieš tai parengus 12 EQUIP programos vykdytojų, apmokius 117 mokytojų (auklėtojų) kaip taikyti kognityvinės-elgesio terapijos principus pamokose bei suorganizavus įvadinį pasitarimą ir pirmuosius mokymus centrų administracijų atstovams. Iki projekto pabaigos EQUIP programa buvo pavesta 25 ugdytinių grupėms, iš viso 1022 užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo 142 vaikai, iš kurių 122 – daugiau nei 60 proc. užsiėmimų bei gavo dalyvavimo programoje pažymėjimus. Užsiėmimų vykdymui centrams buvo nupirktos kanceliarinės priemonės bei teikiamas maitinimas.

Pravedus EQUIP programą pirmosioms paauglių grupėms buvo atliktas programos diegimo kokybės vertinimas, siekiant išnagrinėti EQUIP programos diegimo ir pozityvios įstaigos kultūros kūrimo progresą šešiuose Lietuvos vaikų socializicijos centruose. Atlikus įvertinimą, kiekvienam centrui buvo parengtos bei pristatytos rekomendacijos dėl EQUIP programos vykdymo proceso tobulinimo.

EQUIP programos įgyvendimo metu programos vykdytojams buvo suteikta 60 val. individualių konsultacijų telefonu, el. paštu, per Skype. Dešimties supervizijų, kurių bendra trukmė 56 val., metu programos vykdytojai turėjo galimybę analizuoti kasdieninius atvejus bei aptarti juos su ekspertais bei kolegomis iš kitų vaikų socializacijos centrų.

Nuolatinės supervizijos buvo teikiamos ir mokytojams (auklėtojams), bendra trukmė – 192 val. Šių susitikimų metu įstaigų pedagogams buvo aptariami EQUIP programos principai, jų taikymo galimybės, ypač dirbant su sudėtingais, konfliktuojančiais, nepaisančiais taisyklių paaugliais. Siekiant paskatinti dialogą bei pagerinti bendradarbiavimą tarp mokytojų (auklėtojų) ir centrų švietimo pagalbos specialistų, buvo organizuojami bendri pasitarimai, kurių bendra trukmė 120 val.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo parengta ir išleista metodinė priemonė „Kognityvinės–elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose“. Priemonė skirta padėti vaikų socializacijos centrų darbuotojams atsakyti į nelengvą klausimą – kaip kreipti ugdymo procesą, kad socializacijos centruose laikinai gyvenantys paaugliai taptų dorais, savarankiškais ir atsakingais Lietuvos piliečiais.

Visose aukščiau išvardintose veiklose nuolatos dalyvavo 118 socializacijos centruose dirbančių mokytojų (auklėtojų), 25 švietimo pagalbos specialistai bei, kaip buvo minėta, 122 ugdytiniai. Nors kai kam gali pasirodyti, jog šie skaičiai yra maži, tačiau, projekto vadovės Justės Kelpšaitės teigimu, tikrieji projekto rezultatai bei teikiama nauda yra ženkliai didesnė, nors ir sunkiai išmatuojama. „Keičiant socializacijos centruose gyvenančių vaikų elgesį bei mąstymą, padedame ne tik tam vaikui išaugti atsakingu bei doru asmeniu, tačiau tuo pat metu tai sąlygoja teigiamus pokyčius šeimoje, mažina nusikalstamumą bei su tuo susijusią socialinę bei materialią žalą, prisideda prie stipresnių bei atsakingesnių bendruomenių kūrimo. Džiaugiamės turėję galimybę vaikų socializacijos centrams padėti įdiegti konkrečią priemonę bei tikimės, jog ji bus sėkmingai taikoma bei plėtojama ir projektui pasibaigus“.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

 

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

 

 

Projekto partneriai:

 

Vilniaus vaikų socializacijos centras

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”

 

 

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715760.

 

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.