Atrenkami švietimo pagalbos specialistai dalyvauti pirmuosiuose EQUIP programos vykdymo mokymuose

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Veliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

2012 m. vasario mėn. pradėta projektinė veikla – švietimo pagalbos specialistų motyvavimas. Prie VSC dirbančių švietimo pagalbos specialistų priskiriami psichologai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai/ socialiniai darbuotojai bei logopedai. Šia veikla siekiama atrinkti 12 asmenų – švietimo pagalbos specialistų (po 2 iš kiekvieno VSC) į pirmąją EQUIP programos vykdymo mokymų grupę.

Kognityvinių-elgesio korekcijos programų vykdytojams keliami reikalavimai turėti socialinės krypties aukštąjį išsilavinimą, tiesioginio darbo su tiksline grupe patirtį, taip pat turi gerai išmanyti korekcinių programų vykdymo, aktyvaus klausymo ir grupinio darbo principus, bei būti motyvuotais vykdyti programą. Pasak specialistų, vertinusių EQUIP programos diegimą ir efektyvumą Lietuvos pataisos sistemoje – “korekcines programas vykdant nemotyvuotiems pareigūnams/specialistams (t.y. tokiems, kurie yra tiesiog vadovybės paskirti mokytis ir vėliau dirbti su programa) žymiai nukenčia programos vykdymo kokybė, o tuo pačiu ir jos efektyvumas. Neturėdami asmeninės motyvacijos, programos vykdytojai neaktyviai dalyvauja mokymuose, o vėliau vykdydami programą iškraipo jos turinį, duomenis ir pan.”. Todėl yra labai svarbu, kad VSC darbuotojai, prieš dalyvaudami EQUIP programos vykdymo mokymuose būtų supažindinti su pačia programa bei jos vykdymo ypatumais, suprastų programos teikiamus privalumus ir naudą dirbant su nepilnamečiais, įvertintų savo pasirengimą dirbti su vaikų grupėmis, o ne individualiai.

Projekto metu pagal parengtą vieningą individualaus pokalbio pravedimo schemą švietimo pagalbos specialistų motyvavimą atliekantys du kvalifikuoti ekspertai ves motyvacinius pokalbius su visais vaikų socializacijos centruose dirbančiais švietimo pagalbos specialistais. Šių individualių pokalbių metu tikrinama bei stiprinama motyvacija kiekvieno švietimo pagalbos specialisto, ateityje siekiančio tapti EQUIP programos vykdytoju. Individualiems pokalbiams pravesti ekspertai vyks į visus šešis VSC atskirai susitikti su juose dirbančiais švietimo pagalbos specialistais. Pravedus individualius pokalbius su švietimo pagalbos specialistais, ekspertai atliks gautų rezultatų įvertinimą bei apibendrinimą, ir atrinks 12 švietimo pagalbos specialistų, kurie dalyvaus pirmosios grupės EQUIP programos vykdymo mokymuose.

Pasak motyvacinius pokalbius atliekančių ekspertų „VSC dirbančių švietimo pagalbos specialistų išsilavinimo, patirties, gebėjimų lygis yra labai skirtingas. Akivaizdu, kad santykiai tarp kolegų tokiose įstaigose taip pat ne visuomet yra bendradarbiaujantys. Todėl labai svarbu su kiekvienu specialistu pasikalbėti individualiai, išsiaiškinti jų motyvaciją ir kompetenciją dirbti su delinkventiškais paaugliais. Be to, EQUIP programa yra paremta kognityvinės-elgesio terapijos principais, todėl individualių pokalbių metu taip pat patikrinamos šios teorinės paradigmos žinios“. Tokiu būdu bus atrinkta aktyviausių, motyvuočiausių ir kvalifikuočiausių švietimo pagalbos specialistų grupė, kuri apsimokiusi galės pradėti taikyti EQUIP programą visuose VSC, dirbant su probleminio elgesio ir linkusiais nusikalsti vaikais bei siekiant koreguoti jų elgesį.

Dar viena per pastarąjį mėnesį projekte vykdyta veikla – sukurtas ir projekto pareiškėjo internetiniame puslapyje www.gip-vilnius.lt patalpintas projektą viešinantis reklaminis skydelis (baneris). Pasak projekto koordinatorės D. Juodkaitės, „kuriant reklaminį skydelį (banerį) siekta, kad šis atspindėtų socialinę tematiką bei pagrindinį projekto siekį – suaugusiųjų pagalba, panaudojant specialias žinias (kognityvinio elgesio terapijos) bei įgūdžius, padėti vaikui pakeisti savo elgesį bei sėkmingai resocializuotis“. Siekiant viešinti vykdomą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą ir jo veiklas reklaminis skydelis (baneris) bus talpinamas visų projektų partnerių internetiniuose puslapiuose. Taip pat, siekiant viešinti vykdomą projektą „EQUIP diegimas VSC“ bei plėsti su projekto tematika susietos informacijos prieinamumą, projekto pareiškėjo internetiniame puslapyje sukurta atskira skiltis RESOCIALIZACIJA. Kognityvinės elgesio korekcinės programos. Čia puslapio lankytojai galės stebėti vedamą projekto „EQUIP diegimas VSC“ dienoraštį, kuriame trumpai bus pristatomos vykdomos ar vyksiančios veiklos: susitikimai, mokymai, nurodomi projekto partneriai. Čia ateityje bus pateikiama platesnė informacija apie EQUIP programą, pristatomi projekto eigoje taikomi metodai bei tyrimai.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva pichiatrijoje. http://www.gip-vilnius.lt/wp/

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/

Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/

Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/

Kauno vaikų socializacijos centras.

Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/struktura/struktura.html

Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/news.php?readmore=3

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu djuodkaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.