Modernios organizacijos sukūrimas siejamas su trimis autonomiškomis veiklos kokybėmis: strateginiu valdymu, antrepreneriška veikla ir organizacijos socialinės sistemos kokybe, leidžiančiomis sukurti visapusišką organizacijos veiklos efektyvumą, arba kitaip tariant – pozityvią įstaigos kultūrą. Siekiant užtikrinti efektyvų EQUIP programos vykdymą bei realų jos poveikį, pozityvi įstaigos kultūra yra būtina sąlyga diegiant programą vaikų socializacijos centruose. Ją užtikrinti padeda tai, jog darbuotojai siekia vieningų, aiškiai visiems suprantamų tikslų, vienodai vertina ir naudoja tam tikras parinktas priemones, t. y. turi labai konkrečiai suformuluotą ir praktikoje pritaikomą veiklos strategiją.

2013 m. vasario 7-8 d. devyni Lietuvos vaikų socializacijos centrų atstovai dalyvavo ugdymo proceso organizavimui skirtame seminare, kurio pagrindiniai tikslai buvo palengvinti ugdymo proceso organizavimą diegiant EQUIP programą; įsigilinti į darbe pasitaikančias sudėtingas bei dilemines situacijas, ir kartu paieškoti alternatyvių sprendimo būdų; o taip pat ir sudaryti galimybę pasikeisti gerąja ugdymo organizavimo patirtimi.

 

Seminaro metu dalyviai ne tik aptartė sunkumus su kuriais susiduriama diegiant EQUIP programą bei jos teikiamas naudas, tačiau mokymų metu taip pat buvo taikytas Dilemų teatro metodas, leidžiantis išryškinti ir geriau suprasti situaciją ją pasakojant ir atkuriant vaidinimo pagalba, padedantis ieškoti alternatyvių situacijos sprendimo būdų bei pamatyti visą spektrą galimų elgesio strategijų. Šalia dilemų teatro seminaro dalyviai buvo supažindinti su pokyčio įgyvendinimo, krizių valdymo, konfliktų sprendimo teorijomis, vyko diskusijos, analizuoti konkretūs atvejai, organizuotas pasikeitimas gerąja patirtimi tobulinant ugdymo procesą. Ugdymo proceso organizavimo mokymai užbaigė modernios organizacijos vadybos pagrindų mokymų ciklą.

Vasario mėn. toliau tęsiamos supervizijos mokytojams (auklėtojams) vaikų socializacijos centruose, organizuojami bendri pasitarimai su švietimo pagalbos specialistais, vykdančiais EQUIP programą, kurių metu aptariami atvejai, kai mokytojai (auklėtojai) taiko kognityvinius – elgesio terapijos principus pamokose, įvardina mokinių daromas mąstymo klaidas, atspindi socialinius įgūdžius. Taip pat vasario mėn. šešiuose vaikų socializacijos centruose ir toliau vykdoma EQUIP programa.

2011 m. lapkričio mėn. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su Vilniaus, Vėliučionių, Gruzdžių, Kučgalio ir dviem Kauno vaikų socializacijos centrais (VSC) pradėjo 24 mėn. trukmės projektą, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – įdiegti kognityvinės-elgesio korekcijos programą “EQUIP“ bei kurti pozityvią kultūrą taikant kombinuotą kognityvinių-elgesio terapijos principų bei šiuolaikinių ugdymo metodų sistemą ir modernios organizacijos vadybos metodiką VSC.

Projekto vykdytojas:
VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje

Projekto partneriai:
Vilniaus vaikų socializacijos centras. http://www.mergaiciucentras.lt/
Vėliučionių vaikų socializacijos centras. http://vvsc.lt/
Gruzdžių vaikų socializacijos centras. http://www.gvsc.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras. http://www.kaugc.kaunas.lm.lt/
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė”. http://www.saulute.kaunas.lm.lt/
Vaikų socializacijos centras “Širvėna”. http://www.kucgaliosuc.lt/

Daugiau informacijos apie veiklas teiraukitės viešojoje įstaigoje VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ el. paštu jkelpsaite@ gip-global.org arba telefonu 8 5 2715762.

Šis projektas yra įtrauktas į valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ sąrašą bei yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.