Projektai

ATGAL

Kviečiame susipažinti su VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos" įgyvendintais projektais.

Daugiau informacijos apie projektus, atliktus tyrimus, organizuotus renginius bei kitą veiklą rasite organizacijos metinėse ataskaitose.

 

 • Lietuvos ir Norvegijos partnerystė – kartu link žmogaus teisių standartais grįstų psichikos sveikatos paslaugų
 • Psichosocialinės reabilitacijos metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose Ukrainoje
 • #1iš4: programos, skirtos stiprinti jaunimo psichikos sveikatos raštingumą Lietuvoje, sukūrimas ir pilotavimas
 • Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje
 • Intervencinis-korekcinis darbas su nuteistais smurtautojais vyrais Vilniaus mieste
 • Asmenų, turinčių proto ir/ar psichosocialinę negalią procedūrinių teisių stiprinimas baudžiamojoje teisėje
 • PARAŠTĖS - pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia
 • Pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas įgyvendinant nacionalines psichikos politikos darbotvarkes Baltijos jūros regione ir Baltarusijoje
 • Paguodos skrynelės: priemonė vaikų iš socialinės rizikos šeimų emocinei savireguliacijai stiprinti
 • Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose
 • Europos teisininkų kompetencijos didinimas - negalią turinčių vaikų teisių užtikrinimui
 • Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė
 • 2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą
 • Pirmoji pagalba psichikos sveikatai Baltijos šalyse
 • Vaikų su psichosocialine ar proto negalia teisė į teisingą teismą
 • Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje
 • VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas, siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO
 • Kognityvinės – elgesio korekcijos programos “EQUIP” diegimas ir pozityvios įstaigos personalo kultūros kūrimas šešiuose vaikų socializacijos centruose
 • Visuomenės informavimas Vokietijoje, Nyderlandų Karalystėje, Lietuvoje ir Lenkijoje apie pasaulinio senėjimo pasekmės vystomojo bendradarbiavimo kontekste
 • Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įgalinimas penkiuose Azerbaidžano regionuose
 • Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese stiprinimas
 • ŽIV/AIDS ir psichikos sveikatos programų vystymas naujosiose ES šalyse narėse (Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) bei geriausių praktikų ir patirties perdavimas
 • Mokymai valstybinių socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams
 • Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose
 • Vystomasis bendradarbiavimas psichikos sveikatos srityje
 • Efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nusikaltusių asmenų mąstymo ir korekcijos metodų diegimas ir plėtra Lietuvos pataisos inspekcijose
 • Papildomas lėšas užimtumo terapijos pagrindu generuojančių veiklų vystymas Tadžikistano Sugdo regiono psichiatrinėse įstaigose
 • Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį
 • Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu
 • Paciento patikėtinis
 • Nuoseklios psichogeriatrinių paslaugų grandies vystymas Kaliningrado srityje
 • Mokyklų be patyčių kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje
 • Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas
 • Užimtumo ir darbo terapijos kūrimas bei vystymas dviejuose Baltarusijos psichoneurologiniuose internatuose
 • Psichikos ligomis sergančių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų gydymas Europos kalėjimų sistemoje – poreikiai, programos ir rezultatai (EUPRIS)
 • Naujos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos koncepcijos Kaukazo regionui sukūrimas Gruzijoje
 • Žmogaus teisių uždarose institucijose stebėsena Baltijos šalyse
 • Core Grant 2006
 • Proto ir psichikos negalės klausimo įtraukimas į viešųjų sprendimų priėmimą