Naujienos

Sveikatos apsaugos ministerija kviečiama imtis efektyvaus psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo

Š. m. balandžio 22 d. įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos surengtas posėdis dėl Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo Lietuvoje, kurį balandžio mėnesio pradžioje inicijavo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau tekste – GIP).

Praėjus trejiems metams po Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo LR Seime, GIP siekia dar kartą atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į šalies įsipareigojimus tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu užtikrinti žmogaus teises visiems žmonėms bei skatina įgyvendinti valstybės priimtus strateginius dokumentus. „Strategija yra aukščiausio lygmens politinis dokumentas, kuris apibrėžia valstybės psichikos sveikatos sistemos raidos principus, tad jos įgyvendinimas privalėtų tiesiogiai užtikrinti šių principų nuoseklų įgyvendinimą. Deja, šiandien kyla didelių abejonių dėl to, ar Vyriausybė ruošiasi įgyvendinti Strategijoje įtvirtintas principines nuostatas,“ – teigia GIP direktorė D. Juodkaitė.

daugiau ›

Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

Šiandien, 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai (95 balsai „už“) priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo.

Įstatymas priimtas su išlyga dėl Konvencijos 25 straipsnio a punkto. Dėl šios išlygos (2 Straipsnio) buvo balsuota atskirai, už – 70, prieš – 3, susilaikė – 19 parlamentarų.

Parengta pagal Lietuvos neįgaliųjų forumo informaciją

daugiau ›

Negalios klausimai darbotvarkės viršūnėje: Europos socialinės srities ministrai žengė žingsnį keičiant Europos politiką neįgalių asmenų atžvilgiu

2010 gegužės 21 dieną 25 - kių ES šalių narių atstovai dalyvavo neformaliame ministrų susitikime negalios klausimais, kuris vyko Saragosoje, Ispanijoje. Pagrindiniai pranešėjai buvo Europos neįgaliųjų judėjimo atstovai kartu su Ispanijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministre p. Trinidad Jimenez ir Europos Komisijos Vice Prezidentė p. Viviane Reding.

daugiau ›

Efektyvios pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nuteistųjų integracijos į visuomenę mokysimės iš norvegų

Lietuvoje dėl nusikalstamų veikų įvykdymo pataisos inspekcijų priežiūron kasmet patenka daugiau nei 20 000 asmenų. Kalėjimų departamento duomenimis, 2009 metų liepos 1 dieną pataisos inspekcijose buvo prižiūrimi: Biržų – 75, Druskininkų – 51, Kauno – 1065, Klaipėdos – 442, Kupiškio – 54, Panevėžio – 520, Plungės - 153, Radviliškio – 184, Šiaulių – 472, Šilalės – 55, Vilniaus – 1437 asmenys, t. y. daugiau nei 4500 asmenų. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistieji, ypač grįžę iš įkalinimo įstaigų, dėl stigmatizacijos bei socialinių, darbinių įgūdžių stokos, neadekvačių lūkesčių, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, polinkio į smurtą ir pan., patiria itin didelius sunkumus įsidarbinant, Lietuvoje taikomos jų elgesį ir mąstymą koreguojančios programos. Vienos tokių programų – individualios kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos „Tik tu ir aš“ adaptavimo paslaugas Kalėjimų departametui nuo 2007 metų gruodžio 6 dienos teikia VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau – GIP). Ši korekcinė programa skirta darbui su priklausomais nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis, smurtinio elgesio korekcijai bei nusikalstamo elgesio problemų sprendimui.

daugiau ›

Lietuva ir toliau investuoja į neefektyvią sveikatos priežiūros sistemą

Šių metų balandžio 3 d. sueina treji metai kai Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Psichikos sveikatos strategiją. Strategija kaip aukščiausio lygmens politinis dokumentas apibrėžia valstybės psichikos sveikatos sistemos raidos principus. Strategijos įgyvendinimas privalėtų tiesiogiai užtikrinti šių principų nuoseklų įgyvendinimą.

Šiandien kyla didelių abejonių dėl to, ar Vyriausybė ruošiasi įgyvendinti Strategijoje įtvirtintas principines nuostatas. Per trejų metų laikotarpį mūsų valstybėje nepajudėta link Strategijoje įtvirtintų tikslų bei prioritetinių krypčių, nepriimami sprendimai, kuriais būtų siekiama pagrindinių uždavinių įgyvendinimo. Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 m. priemonių planas taip pat neįtvirtina jokių sisteminius pokyčius inicijuojančių priemonių. Priešingai, yra požymių, kad valstybės institucijų veiksmai bei resursai nukreipiami palaikyti egzistuojančią sistemą, ir netgi sustiprinami priimamais teisės aktais.

daugiau ›